2012 m. lapkričio 16 d.    
Nr. 43
(2018)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Gyvojo Rožinio kalbėtojai pasitiko Tikėjimo metus

Kupiškio dekanato parapijų
Gyvojo rožinio draugijų nariai
su kunigais Kupiškio bažnyčioje

Moterys įneša iš žalumynų
ir gėlių nupintą rožinį

Spalio 12 dieną į Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčią rinkosi Gyvojo Rožinio kalbėtojai iš viso dekanato. Dekanato draugijoje – apie 630 narių iš Alizavos, Antašavos, Adomynės, Palėvenės, Palėvenėlės, Kupiškio, Skapiškio, Subačiaus, Salamiesčio, Šimonių parapijų.

Tikėjimo metus pradėjome Rožinio švente. Draugijos nariai įnešė savo vėliavą, iš žalumynų ir gėlių nupintą rožinį ir gėlių puokštę Švč. Mergelei Marijai – dovaną, kuri puošė altorių visą spalį.

Šv. Mišias už gyvus ir mirusius draugijos narius aukojo dekanas kun. dr. Rimantas Gudelis ir Subačiaus klebonas kun. Albertas Kasperavičius.

Po šv. Mišių visi susirinko į parapijos salę. Prie arbatos puodelio kun. dr. R. Gudelis vedė konferenciją ,,II Vatikano susirinkimo istorija ir Tikėjimo metų paskelbimas“. Po konferencijos kunigas padovanojo kiekvienam po rožinį.

Į šventę susirinko apie 150 žmonių. Nuoširdžiai dėkoju parapijų būrelių vadovėms, draugijos nariams už aktyvumą ruošiant šią šventę, parodytą meilę Dievo Motinai Marijai. Dėkoju kunigams R. Gudeliui, A. Kasperavičiui, Vladui Rabašauskui, Modestui Juodvalkiui, Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos vadovei Nijolei Gylienei, bažnyčios choristams ir jų vadovui Marijanui Remeikiui, bažnyčios patarnautojams, visiems, kas mums padėjo surengti šventę. Telaimina Jus visus Dievas už Jūsų gerus darbus.

Aldona Ramanauskienė,
Kupiškio dekanato Gyvojo rožinio draugijos vadovė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija