2012 m. lapkričio 23 d.    
Nr. 44
(2019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Turininga miesto šventė

Elena Romana Cemnolonskienė

Trys kraštiečiai, kuriems buvo
suteikti garbės piliečių vardai, –
Arūnas Masalskis, Romualdas Budrys
ir Stasys Žirgulis – su rajono
meru Dariumi Braziu (dešinėje)

Eitynėse – užsienio delegacijų
atstovai, miestų, su kuriais
bendradarbiauja Radviliškis, atstovai

Eitynėse – raiteliai

RADVILIŠKIS. Miestas minėjo 445-ąsias metines, kurios švęstos itin turiningai, pakiliai. Šventę puikiai organizavo atsinaujinusi Radviliškio rajono savivaldybė ir kultūros bei švietimo įstaigos, globojo miesto garbės pilietis prof. Vytautas Juozapaitis. Didelį organizacinį darbą nuveikė rajono savivaldybės viešoji biblioteka, vadovaujama direktorės Aldonos Januševičienės. Į miesto kultūros centrą buvo sukviestas gausus po Lietuvą išsisklaidžiusių žymių radviliškėnų būrys. Šventės dalyvius sveikino naujasis rajono meras Darius Brazys, buvę kraštiečiai: Seimo nariai Kazimieras Kuzminskas ir Algimantas Salamakinas, Vilniaus radviliškėnų bendrijos valdybos pirmininkas Mindaugas Briedis, Kauno radviliškėnų bendrijos valdybos pirmininkė prof. Laima Sajienė, Radviliškio garbės pilietis prof. Algirdas Budrys ir kiti. Pasidžiaugta pagražėjusiu miestu, jame įvykusiomis teigiamomis permainomis. Pasveikinta naujoji tėviškėnų bendrijos pirmininkė A. Januševičienė.

Iš Lietuvos kultūros rėmimo fondo pagal viešosios bibliotekos projektą gautomis lėšomis išleistas išskirtinis 16-asis, žurnalo „Radviliškio kraštas“ numeris. Jame aprašoma ilgaamžė rajono centro istorija, prisimenami svarbiausi įvykiai, nušviečiamos iškilios asmenybės. Rengiant ir leidžiant šventinį numerį, išpuoštą skulptoriaus Stasio Žirgulio darbų nuotraukomis, ypač gražiai pasidarbavo žurnalo redaktorė Gražina Dunauskienė, talkinama meninio redaktoriaus Arvydo Každailio, vietos kolegų bei kraštiečių, redkolegijos narių.

Miestiečius ir svečius džiugino įdomios, turiningos parodos, veikusios viešojoje bibliotekoje. Tai įspūdinga žymaus kraštiečio prof. Stasio Žirgulio, dabar gyvenančio Kaune, skulptūros darbų paroda, įdomi fotomenininkų Alvydo Tamošiūno ir Vidmanto Vingelio nuotraukų paroda „Radviliškis: senasis ir šiandieninis“, subtili Genovaitės Žilinskaitės tekstilės darbų paroda.

Po šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje jubiliejinę savaitę vyko vargonų muzikos festivalis „Vargonų legenda“. Jame dalyvavo žymūs vargonininkai – Bernardas Vasiliauskas, Irena Budrytė-Kummer, Romualdas Juzukonis, – klarnetininkas prof. Algirdas Budrys ir kiti muzikantai.

Daugiausia puikių renginių buvo poilsio dienomis. Veikė turtinga tautodailininkų mugė, vyko įvairios sportinės varžybos, miesto, rajono ir Lietuvos atlikėjų koncertai, tačiau įspūdingiausios buvo iki tol dar neregėto masto miesto bei rajono gyventojų eitynės, trukusios net pusantros valandos. Šventiškai pasipuošę kūrybingi radviliškiečiai ir radviliškėnai, nuo mažiausių darželinukų iki senjorų, nesuvaryti, kaip sovietmečiu, o su tikru užsidegimu demonstravo meilę savo gimtam kraštui ir sukūrė nepaprastai pakilią nuotaiką. Miesto gatvės ir gatvelės buvo užtvindytos žiūrovų, kurie susižavėjimo šūksniais sveikino išmoningus eitynių dalyvius, pėsčius, raitus bei važiuotus, ir lydėjo juos iki pat didžiosios estrados, įrengtos miesto kultūros ir poilsio parko prieigoje.

Kai prasidėjo oficialioji dalis susirinkusią žmonių minią jubiliejaus proga per garsiakalbį sveikino šventės globėjas V. Juozapaitis, rajono meras D. Brazys, užsienio delegacijų atstovai – miestų, su kuriais bendradarbiaujama, atstovai. Buvo atvykę svečių iš Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir net iš Izraelio. Svečiai džiaugėsi Radviliškio rajono pasiekimais, miesto švente ir linkėjo sėkmės.

Šio renginio metu net trims kraštiečiams buvo suteikti garbės piliečių vardai Radviliškio kraštui ir Lietuvai nusipelniusiems asmenims: Lietuvos dailės muziejaus direktoriui Romualdui Budriui, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto profesoriui Stasiui Žirguliui ir Lietuvos Šotokan karatė federacijos treneriui Arūnui Masalskiui.

Naujieji garbės piliečiai, papuošti specialiomis regalijomis, pasveikinti gėlių puokštėmis, tarė nuoširdžius padėkos žodžius ir įsipareigojo dar labiau garsinti savo gimtąjį kraštą.

Graži miesto šventė, sutelkusi tėviškėnus, yra nepamirštama. Ji tebegyvena kiekvieno mūsų širdyje. Švente džiaugtųsi ir už gimto krašto laisvę gyvybes paaukoję partizanai, ir Žaliosios rinktinės, veikusios Šiaurės ir Vidurio Lietuvoje, įkūrėjas bei vadas, profesionalus karininkas Izidorius Pucevičius, žinomas kaip kapitonas Radvila. Jis už nuopelnus Lietuvai po mirties apdovanotas majoro laipsniu ir Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu. Deja, jo vardą bei nuopelnus pamiršo net mūsų istorikai. Šis didvyris, klastingai nukautas 1945 metų rugpjūtį, kažkodėl niekada neminimas šalia žymių jo garbingos kovos tęsėjų.

Romualdo Beinoravičiaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija