2012 m. lapkričio 23 d.    
Nr. 44
(2019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Apie nuoširdumą ir meilę Lietuvai

Bendra renginio svečių
ir šilališkių nuotrauka

ŠILALĖ. Lapkričio 11-osios sekmadienis parapijos tikintiesiems buvo neeilinis, nes padėjo giliau pažinti iš širdies besiliejantį dosnumą bei meilę Tėvynei Lietuvai. Gausiai susirinkusiems į Votyvos ir Sumos šv. Mišias kunigai vikaras Justinas Palubinskas ir klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis savo aukotų šv. Mišių homilijose gvildeno tos dienos Evangeliją, kur apie žmogaus širdies dosnumą sakoma: „... ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į aukų skrynią“ (Mk 12,43). Viešpats įžvelgė šioje suvargusioje našlėje didžiulę meilę bei širdingumą, paaukojant tuos du pinigėlius, nors tai tesudarė tik vieno skatiko auką. Pasak kunigų, tokie kuklūs, bei širdingai atliekami darbai mums visiems turi įkvėpti pagarbą, pasitarnauti tikėjimo stiprinimui.

Pasibaigus šv. Mišioms, įvyko Maironio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas, pavadintas „Ant aukuro širdį nešiau...“ pagal Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos įgyvendinamą projektą „Kas tas paslaptis suprastų...“ Renginio metu teatrinėje impresijoje skambėjo patys lyriškiausi ir prasmingiausi mūsų tautos dainiaus poezijos posmai, giesmės, jo palikti įvairūs komentarai, susirašinėjimų, laiškų ištraukos, giesmės. Visą Maironio poetinę programą atliko iš Kauno atvykę aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venclovas bei Kauno Valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė ir pianistė Rūta Blaškytė. Prie kauniečių atliktos programos gražiai prisiderino ir Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios choras, vadovaujamas ilgamečio vargonininko Antano Kazlausko. Jis atliko keletą Maironio lyrinių giesmių, o pabaigoje, visiems atsistojus, buvo sugiedotas antrasis Lietuvos himnas „Lietuva brangi“, kuris yra visos Maironio lyrikos šedevras.

Šį šilališkius sujaudinusį renginį organizavo Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija, rajono savivaldybės kultūros centras.

Šilališkiai džiaugiasi, kad Šilalės parapija, vadovaujama klebono dekano kan. dr. A. Genučio, drauge su jaunu vikaru kun. J. Palubinsku, geba šitokiais renginiais praturtinti parapijos gyvenimą bei priartinti prie bažnyčios kuo daugiau žmonių, ypač jaunimo.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija