2012 m. lapkričio 23 d.    
Nr. 44
(2019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kunigo mirties metinės

Metinių dalyviai prie Sidabravo
bažnyčios. Dešinėje – Sidabravo
klebonas kun. Remigijus Katilius,
centre – kan. Vladas Rabašauskas

Jau tapo tradicija nuo 2007 metų Palėvenės (Kupiškio r.) parapijos žmonėms kiekvieną rudenį, spalio mėnesį, vykti į Sidabravo parapiją (Radviliškio r.) pagerbti vienuolio jėzuito kunigo Pranciškaus Masilionio. Jam esame didžiai dėkingi už mūsų bažnyčios atstatymą po gaisro, įvykusio 1955 metais.

Šiais metais jo mirties metinių šv. Mišias aukojo Palėvenės klebonas garbės kanauninkas Vladas Rabašauskas, Smilgių klebonas apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis, Sidabravo klebonas kun. Remigijus Katilius, Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčios rektorius kun. Algis Baniulis SJ, naujokų magistras kun. Algis Gudaitis SJ, jiems talkino klierikai (kandidatai į jėzuitus), giedojo Palėvenės bažnyčios choras (vadovė Gintautė Bakanavičienė). Šiltas Sidabravo žmonių sutikimas ištirpdė baimės ir jaudulio ledus. Šv. Mišiose dalyvavo daug parapijos žmonių, kun. P. Masilionio SJ įkurtos eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolių, Sidabravo mokyklos  moksleivių.


Vyskupų vizitacija

Vyskupai Jonas Boruta SJ ir Linas
Vodopjanovas OFM po šv. Mišių
su Šilalės dekanato kunigais,
ministrantais ir adorantėmis

Spalio 29-ąją Šilalėje svečiavosi Telšių vyskupai ordinaras Jonas Boruta SJ ir augziliaras Linas Vodopjanovas OFM bei juos lydėjęs vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis. Tai buvo darbinė Šilalės dekanato vizitacija, kurioje dalyvavo ir Šilalės dekanato parapijų klebonai.

Po šv. Mišių, kurias gėlėmis išdabintoje Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje aukojo abu vyskupai ir Šilalės dekanato parapijų kunigai, sukalbėjus Rožinio džiaugsmingąją dalį (spalis – Rožinio mėnuo), visi susirinko į Šilalės parapijos namus aptarti dekanato veiklą. Kalbėta apie Tikėjimo metų programos vykdymą dekanato parapijose ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimą dekanato centruose bei parapijose, buvo aptarti ir kiti dekanato bei parapijų reikalai.


Tarpseminarinis tinklinio turnyras

Gabrielius Satkauskas

Klierikai žaidžia tinklinį

Spalio 20 dieną Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko jau tradiciniu tapęs Tarpseminarinis sporto turnyras. Kiekvienais metais, medžiams pradėjus mesti savo gražius apdarus, klierikai susirenka į vieną iš seminarijų, kad išsiaiškintų, kas iš jų yra geriausi krepšinio, futbolo arba tinklinio aikštelėje. Šiemet atėjo eilė tinklinio turnyrui, kuriam ruošėsi visos keturios Pabaltijo šalių seminarijos iš Vilniaus, Kauno, Telšių ir Rygos.


Pristatytas naujas vyskupo nuotraukų kalendorius

Inesė Ratnikaitė

Spalio 26 dieną Šiaulių universiteto bibliotekoje pristatytas Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio nuotraukų kalendorius 2013 metams. Šis – jau septintasis (pirmas išleistas 2007 metų kalendorius „Kryžiai Europos kalnuose“) – Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendorius, skirtas angelams, pavadintas „Dievo angelai – mūsų sargai“. Pristatymą pilnoje bibliotekos salėje pradėjo Šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės. Vakaro metu skambėjusios ansamblio giesmės priminė angelų artumą ir didybę, jų žinią, nešamą žmogui.


Buvome nepatikima tauta vergvaldžiams

Aleksandras JAKUBONIS

Iš Marijampolės geležinkelio stoties prieš 60–70 metų išvažiuodavo ešelonai, pripildyti ištremiamų lietuvių. Žmones sukimšdavo į prastus transporto vagonus, be jokių patogumų, juose tekdavo ištverti mėnesį ar ilgiau, kol pasiekdavo kokį tolimą sovietinės imperijos kampą. Panašus vagonas neseniai pastatytas Marijampolės geležinkelio stotyje kaip tremties memorialas. Jame – nedidelė ekspozicija. Prie vagono – atminimo lenta „Gulago žemėlapis“, kurioje sužymėtos tremties vietos ir surašyti ištremtųjų bei žuvusių skaičiai.


Marijos diena Šiluvoje

Lapkričio 13-ąją Šiluvoje į Marijos dieną atvykę piligrimai drauge šventė Eucharistiją Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Tądien Šiluvoje gausiau rinkosi piligriminę kelionę surengę Kauno II dekanato tikintieji ir kunigai. Per pagrindines pamaldas giedojo Raudondvario parapijos choras.

Liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pradžioje sveikino koncelebruojančius Telšių vyskupą Joną Borutą SJ, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, naująjį savo pagalbininką vyskupą nominantą Kęstutį Kėvalą ir brolius kunigus bei visus tikinčiuosius, paragino šv. Mišiose melstis už išrinktąjį Lietuvos Seimą ir būsimą Vyriausybę, kad išrinktieji tarnautų Lietuvos labui, pakvietė malda palydėti vyskupą Kęstutį, kurio konsekracija – lapkričio 24 dieną.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija