2012 m. gruodžio 7 d.    
Nr. 46
(2021)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Pirmosios vyskupo šv. Mišios gimtosios parapijos bažnyčioje

Romas BACEVIČIUS

Vyskupas Kęstutis Kėvalas
Šančių bažnyčioje laimina
gimtosios parapijos žmones
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Vyskupas Kęstutis Kėvalas (centre)
su kurijos kancleriu mons. Adolfu
Grušu (kairėje) ir Šančių parapijos
klebonu kun. Virginijumi
Birjotu (dešinėje)

Lapkričio 25-ąją, sekmadienį, kitą dieną po konsekracijos, vyskupas Kęstutis Kėvalas atvyko į savo gimtąją Šančių Švč. Jėzaus Širdies parapiją ir aukojo Votyvos šv. Mišias. Jis prie bažnyčios buvo iškilmingai pasitiktas su vėliavomis. „Neįtikėtiną vaizdą savo akyse matote Jūs, – sakė gausiai susirinkusiems parapijiečiams naujasis vyskupas. – Man irgi visa tai neįtikėtina. Bet niekas nežinome Dievo planų, Jo stilius daryti tai, kas neįtikėtina“. Šv. Mišias vyskupas aukojo drauge su parapijos klebonu kun. Virginijumi Birjotu ir kurijos kancleriu mons. Adolfu Grušu, o koncelebracijoje dalyvavo keturi vyskupo bičiuliai kunigai, atvykę iš JAV. Kadangi tas sekmadienis buvo Kristaus, Visatos Valdovo, šventė, vysk. K. Kėvalas šv. Mišių homilijoje, be kita ko, prisiminė ir savo pažintį su Kristumi, prasidėjusią šioje bažnyčioje, kai uolūs katalikai tėvai jį čia nuo mažens atsivesdavo. Būdamas mažas, jis nesuprasdavo, kas čia vyksta. Kai reikėdavo klauptis, suvokdavo, jog tai esąs kažkoks slėpinys. Dabar bažnyčioje įrengti mikrofonai, panaikinta sakykla, ant kurios laiptų mažas Kęstutis mėgdavo sėdėti. Per žmonių gausybę kunigą jis matydavo tik du kartus: kai šis lipdavo laiptais į sakyklą sakyti pamokslų ir kai pabaigęs nulipdavo. Aiškesnis suvokimas apie tikėjimą atsirado rengiantis Pirmajai Komunijai. Jau nereikėjo slėptis, nes pamažu praėjo baimė, kad jo bendraamžiai nepamatytų bažnyčioje, kadangi tuomet atrodė, kad į ją eina tik senukai. Į bažnyčią jau ateidavo ir vienas.

Po šv. Mišių parapijiečių vardu vyskupą K. Kėvalą pasveikino ir dovaną įteikė klebonas kun. V. Birjotas. Keletą sveikinimo žodžių pasakė ir svečiai kunigai iš JAV.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija