2012 m. gruodžio 7 d.    
Nr. 46
(2021)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai

Lapkričio 18 dieną Vilniuje baigėsi daugiau kaip savaitę trukę Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai. Pasimelsti, padėkoti Gailestingumo Motinai iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų vietų plūdo piligrimų būriai. Lapkričio 11 dieną prie atviro Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčios lango Eucharistiją šventė Lietuvos vyskupai. Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, maldininkai buvo kviečiami apmąstyti Marijos gyvenimą kaip tikėjimo į Dievą liudijimą. Lapkričio 12 dieną pagrindinėms šv. Mišioms Šv. Teresės bažnyčioje vadovavo kun. Kazimieras Meilius, lapkričio 13 dieną – kun. Ričardas Doveika, o lapkričio 14 dieną – kun. Andrius Narbekovas. Lapkričio 14 dieną Aušros Vartų koplyčioje meldėsi išeiviai. Šv. Mišioms vadovavo vyskupas Gintaras Grušas. Lapkričio 15 dieną Šv. Teresės bažnyčioje šv. Mišias šventė Vilniaus arkivyskupijos kunigai, vienuolės ir visų trijų seminarijų auklėtiniai, Eucharistijos šventimui vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Vakare seminarijų auklėtiniai ir jų vadovybė turėjo atskiras šv. Mišias, kurioms vadovavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas. Lapkričio 16 dieną šv. Mišioms Šv. Teresė bažnyčioje vadovavo mons. Edvardas Rydzikas, o popiet maldai rinkosi Lietuvos kariai, šv. Mišioms vadovavo vysk. G. Grušas, o vakare tradiciškai jaunimas turėjo savo šventę. Prieš šv. Mišias jaunimą džiugino Vilniaus Kalvarijų parapijos jaunimo miuziklas apie Pal. Jurgį Matulaitį ir Vargdienių seserų kongregacijos vienuolės katechezė apie šį šventąjį. Jaunimo šv. Mišioms vadovavo vyskupas Arūnas Poniškaitis. Po šv. Mišių Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos jaunimas parodė miuziklą apie Palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Lapkričio 17 dieną Šv. Teresės bažnyčioje savo šv. Mišias šventė mokytojai ir katechetai, maldai rinkosi šeimos, Eucharistijai vadovavo kun. Arūnas Kesilis, popiet už šeimas šv. Mišias aukojo kardinolas A. J. Bačkis, homilijoje linkėjęs, kad šiais Tikėjimo metais netikintys žmonės, matydami tikinčias šeimas, sakytų, jog laimingi  yra įtikėję  ir patys norėtų ieškoti kelio į Dievą. Vakaras buvo skirtas ateitininkams, jiems aukojamoms šv. Mišioms vadovavo vysk. G. Grušas. Lapkričio 18 dieną, sekmadienį, prie atverto Aušros Vartų koplyčios lango šv. Mišias aukojo Lietuvos vyskupai. Joms vadovavęs kardinolas A. J. Bačkis kalbėjo: „Džiaugiuosi, kad drauge su Marija praveriame tikėjimo vartus. Marija yra pasiruošusi leistis su mumis į tikėjimo kelionę. Tikėti – tai džiugiai pasitikėti Dievo planu mums. Melskime, kad šie malonės metai pasitarnautų mūsų tikėjimo atnaujinimui. Pasaulyje, kur matome tiek nusivylimo ir apatijos, neškime veržlią tikėjimo jėgą ir džiaugsmą, tapkime Dievo meilės kibirkštimis, nuo kurių užsidegtų vis daugiau sužvarbusių širdžių“. Šių atlaidų metu dauguma tikinčiųjų galėjo sustiprinti savo tikėjimą, nuo ryto iki vakaro buvo meldžiamasi Mergelei Marijai, buvo adoruojamas Švč. Sakramentas, o specialus autobusėlis vežiojo piligrimus Gailestingumo keliu, lankant pagrindines vietas, susijusias su gailestingumo apaštalais s. Faustina ir kun. Mykolu Sopočka. Per atlaidų dienas įvairių tautų maldininkai turėjo galimybę švęsti Eucharistiją italų, vokiečių, prancūzų, ukrainiečių, rusų, lenkų, baltarusių kalbomis.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija