2012 m. gruodžio 14 d.    
Nr. 47
(2022)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Nuo tulpių žydėjimo iki Aušros Vartų

Maldininkai iš Pajevonio ir Lankeliškių
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
kartu su kraštiečiu kun. Gediminu
Kijausku SJ (centre) ir juos lydėjusiu
klebonu kun. Fransu Kukliu (dešinėje)

„Mūsų bažnyčia ant ratų“, – taip pavadino autobusą Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Fransas Kuklys, susiruošęs kartu su pajevoniečiais ir jo aptarnaujamos Lankeliškių Švč. Trejybės parapijos maldininkais į Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidus. Tai – ketvirtoji ir jau paskutinė piligriminė maldininkų kelionė šiais metais. Aplankyta ir pamatyta tikrai daug – pradedant „tulpių žydėjimu“ Burbiškio dvare, Kauno Paminkline Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, Šv. Elzbietos seserų kongregacijos vienuolynu, Kryžių kalnu, Šiaulių Katedra, Šiluvos Šv. Mergelės Marijos atlaidais ir baigiant pačiomis gražiausiomis Vilniaus bažnyčiomis. Pamėgo parapijiečiai klebono ir Pajevonio parapijos „Caritas“ vadovės organizuojamas ekskursijas. Jos – ne tik piligriminės, bet ir pažintinės. „O tokio gido, kaip mūsų klebonas, paieškoti reikėtų, kiekvieną kelionę pradedame malda, sukalbame rožinį, gal todėl ir Dievas mus saugo, ir orą gerą atsiunčia, kur tik bevažiuotume, viskas suderinta – mus pasitinka, priima, laukia“, – kalbėjo moterys.


Sekmadieniais Pumpėnuose

Po padėkos šv. Mišių prie Pumpėnų
bažnyčios (kun. Juan Carlos
Escudero – antroje eilėje centre)

Dažnai lankausi kaimyninės parapijos – Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės – bažnyčioje (Pasvalio r.) ir ten beveik kiekvieną kartą kas nors netikėtai pradžiugina.

Rugsėjo 22 dieną padėkos šv. Mišias aukojo į Romą studijuoti išvykstantis penkerius metus čia dirbęs kun. Juan Carlos Escudero IVE. Po šv. Mišių gausybė tikinčiųjų organizacijų atstovų, choristai jam įteikė gėlių, išsakė padėkos ir palinkėjimų žodžius. Dalyvavusieji atminčiai nusifotografavo prie bažnyčios. Po to vienuolyne per atsisveikinimo popietę vaišintasi, dainuota, širdį pradžiugino jaunųjų giedotojų nuoširdi giesmelė. Čia dirbantys kunigai argentiniečiai J. C. Escudero ir Davidson Coelho De Castro bei vienuolės ispaniškai pagiedojo Švč. Mergelei Marijai skirtą giesmę. Lauksime po dvejų metų studijų sugrįžtančio dvasininko.


Branginkime laiką ir šalia esančius

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis (centre) ir klebonas
kun. Saulius Paliūnas su grupe mokinių

Lapkričio 14 dieną Kuršėnų Pavenčių mokykla laukė atvykstančių brangių svečių – Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio ir Kuršėnų parapijos klebono kun. Sauliaus Paliūno. Pagarbiai išsirikiavę mokiniai su direktore ir mokytojais pasitiko svečius lauke. Laimindamas visus vyskupas pasiekė mokyklos antrą aukštą. Čia mokiniai įteikė vyskupui jo išleistą evangelijų knygą su Šventosios Žemės nuotraukomis. Ji buvo pagarbiai padėta ant stalo ties nauju didžiuliu laikrodžiu. Direktorė kvietė branginti laiką gyvenime, kad jis būtų panaudotas geriems darbams. Visi susirinko į aktų salę. Jo ekscelencija vyskupas pristatė savo išleistą naują 2013 metų kalendorių „Dievo angelai, mūsų sargai“. Jo nuotraukose – gražiausiose Lietuvos bažnyčiose menininkų rankomis sukurti angelai. Sustoję sugiedojome giesmes „Lietuva brangi“ ir „Marija, Marija“. Muzikos mokytoja Vaida Vielavičienė paruošė 7a klasės mokinę Simoną Daukantaitę atlikti kūrinį „Ave Maria“. Vyskupas pristatė savo išleistas evangelijų knygas ir jas padovanojo mokyklai. Visi, sustoję į didžiulį ratą, susikabinę rankomis, užbaigė šventę vyskupo mėgstama giesme „Viešpaties ramybė visada telydi mus“. Paskui įsiamžinta nuotraukose. Nušvito veidai, gėris ir ramybė liko širdyse.


Lituanistų išvyka Maironio takais

Spalio 13 dieną Marijampolės lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pedagogai buvo išvykę pasižvalgyti po Maironio numylėtas gimtąsias vietas.

Bernotai, Pasandravys, Šiluva simboliškai įamžina įdomų ir sudėtingą dvasininko ir poeto Maironio gyvenimo bei kūrybos kelią. 1987 metais įrengtas pėsčiųjų takas, sujungęs Bernotų ir Pasandravio sodybas. Maironio ąžuolų taką (apie 1 km) poeto garbei pasodino žinomi Lietuvos kultūros, mokslo veikėjai, Maironio giminaičiai. Pasandravio ir Bernotų aplinką, takus puošia 1991 metais Lietuvos tautodailininkų kūrybinės stovyklos metu išdrožti ir Maironio gimtinei padovanoti kryžiai bei koplytėlės, tarp kurių yra „Šv. Jonas Nepomukas“, saugantis Maironio šaltinėlį ir upelius.


Giesmių šventė

Kupiškio Kristaus Žengimo
į dangų bažnyčios choristai
su vargonininku Marijanu Remeikiu
prie Krekenavos Bazilikos

Lapkričio 16-ąją, Marijos Gailestingumo Motinos dieną, Krekenavos Bazilikoje vyko chorų giesmių šventė. Dalyvavo Utenos Dievo Apvaizdos, Kupiškio, Krekenavos, Ramygalos, Karsakiškio, Sidabravo, Pociūnėlių, Pumpėnų–Kriklinių, Troškūnų, Smilgių, Ėriškių–Uliūnų–Katinų parapijų chorai. Jungtiniam chorui dirigavo Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios vargonininkė Rita Deveikienė, vargonavo Kupiškio vargonininkas Marijanas Remeikis ir Ramygalos vargonininkas Mantas Masiokas.


Maironiečiai mini Maironį

Dainuoja solistas
Danielius Sadauskas

Lietuvos Maironiečių draugijos nariai 2012-aisiais, Maironio metais, dalyvauja įvairiuose renginiuose, stengiasi kuo daugiau sužinoti apie kunigą, profesorių, XIX–XX amžių lietuvių romantizmo poetą, kurio nesenstanti poezija brangi ir šiandien.

Rugsėjo 22 dieną apie 1000 Lietuvos maironiečių ir jų vadovų pabuvojo Kauno rajono Raudondvario pilyje, minėjo Maironio 150-ąsias gimimo metines ir Baltų vienybės dieną. Būreliai moksleivių kopė ant aukšto Ringovės piliakalnio, kur vaidilutės užkūrė šventąją ugnį. Čia, prie Nemuno, gražaus pušyno proskynoje, suskambo Maironio ,,Lietuva brangi“, buvo pašventintas paminklinis kryžius, skirtas Maironio jubiliejui (skulptorius – panevėžietis Donatas Jasinevičius). Jis buvo pastatytas gražia Lietuvos maironiečių draugijos pirmininko Eugenijaus Urbono ir Kauno rajono savivaldybės iniciatyva. Iškilmėse dalyvavo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, kiti darbuotojai, daug garbingų svečių.


Vienijo draugystė

Mažieji ir didieji
draugai rodo savo darbą

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ pagalbos centre ,,Rūpintojėlis“ vyko programos „Didysis draugas – Mažasis draugas“ renginys ,,Draugystė mus vienija“. Savanoriai kartu su savo mažaisiais draugais turėjo galimybę pabūti kartu, pasidalinti vieni su kitais savo patirtimi, išgyvenimais ir džiaugsmais.

Įžanginės diskusijos metu renginio dalyviai pasidalino savo mintimis apie draugystės svarbą, apie tai, ką labiausiai mėgsta veikti susitikę su savo draugais, mokėsi išsakyti šiltus ir nuoširdžius palinkėjimus vienas kitam.


Dovana Maironiui

Šių metų ruduo buvo gausus renginių, skirtų didžiojo Lietuvos dainiaus kunigo Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Panevėžio Katalikių moterų draugija (KMD) kartu su „Žemynos“ mokyklos maironiečiais nešė dovanas Poetui. Buvo surengta graži popietė. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo koplyčioje. Jas aukojo koplyčios rektorius kun. Pavel Andžejevski.


Jo poezija – atgaivos šaltinis

Ačiū Dievui, turime Maironį, kuris visada su mumis, su tauta, su Lietuva, su tikėjimu į Aukščiausiąjį. Turime poetą, kuris ir paprastas, ir gilus, ir nesunkiai įsimenamas, gali būti perduodamas iš atminties į atmintį, kaip senosios klasikinės žemdirbių tautos dainos. Maironis yra iš tų poetų, kuriuos patogu skaityti prieš didelę auditoriją – jo poetinį žodį galima tarsi jūrą įsiūbuoti iškilmingu, didingu ritmu. Daug poeto eilėraščių prašyte prašosi melodijos, nes jie labai giminingi mūsų dainoms, kitados buvusioms kasdienine būtinybe kaip tikram krikščioniui poteriai ir maldos. Vis dėlto, tautosakos mokyklą šis didis kūrėjas išėjo, į jos pamokas įsiklausė kūrybingai, nestilizavo. Toks jis mūsų literatūros sraute pirmas.


Laukimas

Kun. Pavel Andžejevski aukojo šv. Mišias

Nenuorama žiemys atnešė mums baltaskarę žiemužę. Rarotų pirmasis sekmadienis mus pasitiko baltas ir šviesus, ir visas dieneles džiaugiamės prasidėjusia žiemuže drauge su savo mažaisiais draugais. Kalbantis prie Adventinio vainiko, vaikams kyla daugybė klausimų. Jiems smalsu...

Norint, kad mažieji ikimokyklinukai nors truputį suprastų, kas yra tas laukimas, tenka belstis į jų širdeles eilėmis, paprastu ir gražiu žodeliu. Su vaikučiais laukiame jiems suprantamos šventės – Dievulio gimtadienio. Advento vakarais skaitome eiles, kurios padeda susikaupti ir laukti tos gražiausios Dievulio gimimo dienos, kurios metu viso pasaulio vaikai randa dovanėles po Kalėdų eglute.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija