2012 m. gruodžio 14 d.    
Nr. 47
(2022)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Iš naujo atraskime tikėjimo džiaugsmą

„Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas“ (Izaijas 9, 5)

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Kalėdų slėpinyje Dievas apsireiškė per savo Sūnų Jėzų Kristų. Kalėdos yra ypatingas šventinis laikotarpis, kurio metu žmogus labiau siekia susipažinti su gyvuoju Kristumi ir vienytis su Juo dalyvaudamas iškilmingose šv. Mišių apeigose, susikaupimuose, kalėdinių giesmių koncertuose, gilesniame maldos išgyvenime bei švenčiant Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną su lietuviškomis tradicijomis. Kalėdos nėra atostogos, o pasitraukimas iš kasdienybės į šventąją tylą, švelniai išreikštą Franz Güberio giesmėje Tyli naktis.

Kalėdoms artėjant, prasidėjo popiežiaus Benedikto XVI paskelbti Tikėjimo metai, kurie mums primena mūsų atsakomybę dalintis tikėjimo dovana su kitais. „Mums reikia žmonių, kurie kalbėtų su Dievu ir kalbėtų apie Dievą“, – aiškina Popiežius. Kalėdų metas yra puiki proga suaugusiems labiau susipažinti su kalėdinio tikėjimo tiesa, kad „Šventosios Dvasios veikimu, (Kristus) priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi“ (Tikėjimo išpažinimo malda). Svarbu ir su vaikais ir anūkais pasikalbėti apie Kalėdų meto tikrąją prasmę, jog Kalėdos yra mūsų Išganytojo Emanuelio gimimas, o ne tik Kalėdų senelio dovanų maišas.

Kaip tik naujasis evangelizacijos siekis yra iš naujo atrasti tikėjimo džiaugsmą ir juo pasidalinti įvairiais būdais. Tai – ne vien kunigų veiklos atsakomybė, nes visi turime asmeniškai priimti tikėjimą į Dievą savo širdyse ir gyvenime. Prisiminkime, kad Kalėdos yra Dievo didžiausia meilės dovana, mums duodama, kad ja dalintumės. Aš šį Dievo meilės įgyvendinimą esu paliudijęs aplankydamas įvairias lietuvių katalikų bendruomenes išeivijoje:

æ Kai San Paule, Brazilijoje, įvyko „Dievo gailestingumo“ simpoziumas, programą praturtino visa lietuvių bendruomenė, Šv. Juozapo lietuvių parapijos choras, abu tautinių šokių ansambliai ir net iš Monrealio atvykęs Kanados choras bei vietiniai brazilai teologai ir dvasininkai, kurie visi pasidalino mintimis apie Dievo gailestingumą.

æ Londone, Jungtinėje Karalystėje, jau 100 metų Šv. Kazimiero lietuvių parapija su savo klebonais ir savanoriais parapijiečiais aptarnauja lietuvių bendruomenę, kuri šiuo metu yra viena iš didžiausių išeivijoje.

æ JAV, Kanadoje ir Europoje yra daug įvairių lietuvių bendruomenių, įsisteigusių mažesniuose miestų centruose, kur dar nėra įsteigta nei lietuviškų parapijų, nei misijų. Bendruomenių nariai savo iniciatyva kviečia lietuvius kunigus lankytis ir atnašauti šv. Mišias lietuvių kalba.

Lieku dėkingas visiems dvasininkams kunigams, vienuoliams, vienuolėms, katechetams ir savanoriams, kurie jungiasi ir remia lietuvių katalikų veiklą užsienyje, mūsų lietuviškose parapijose ir misijose. Jų pasiryžimo dėka Evangelijos skelbimas įsikūnija ir virsta pagalba artimui, dvasine ir labdaringa parama vargšams, švietimo galimybėmis katekizuojant ir evangeliziuojant vaikus bei suaugusius, ypač besiruošiančius  priimti sakramentus. Jų įsijungimas į vietinį lietuvišką bendruomeninį gyvenimą padeda perduoti ir išlaikyti mūsų krikščioniškas ir tautines vertybes bei tapatybę.

Linkiu visiems išgyventi savo asmenišką susitikimą su Dievu šv. Mišiose, ypač per šias Kalėdų šventes.

Šv. Kalėdų meto palaima telydi jus ir jūsų šeimos narius per 2013 metus.

Linksmų Šv. Kalėdų!
Prel. Edmundas J. PUTRIMAS

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija