2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Atmintį įamžino tremtiniai ir politiniai kaliniai

Rūta Averkienė

Varėnos politinių kalinių
ir tremtinių ansamblio „Viltis“
kompaktinė plokštelė

Varėnos politinių kalinių
ir tremtinių ansamblis „Viltis“

Dainuoja Kauno vyrų ansamblis „Karužė“

„Tauta, užmirštanti praeitį, neturi ateities...“ Šie žodžiai ne vieną kartą ir ne vienoje vietoje skambėjo nuo pat Atgimimo pradžios iki šių dienų minint įvairias Lietuvos pokario istorijos datas.

Varėnos kultūros centre, deja, jau negausiai susirinkę Varėnos krašto tremtiniai ir politiniai kaliniai irgi kalbėjo apie netolimos Lietuvos istorijos įamžinimo ir atminties svarbą.

Simboliška, kad tą vakarą, minint Lietuvos kariuomenės dieną, Varėnos politinių kalinių ir tremtinių ansamblis „Viltis“, gyvuojantis jau dvidešimt ketverius metus, pristatė neseniai išleistą kompaktinę plokštelę, kurioje skamba mūsų tautai labai svarbios, tragišką pokario Lietuvos istoriją liudijančios, jautriausias sielos stygas užgaunančios dainos. Šiuo renginiu prasidėjo ir dvi dienas trukęs meno ir muzikos festivalis „Verpetai“, kurio pagrindinė tema šiemet – skaudžios ir itin brangios Lietuvos laisvės kovos.

Drauge su Atgimimu susikūręs ansamblis „Viltis“ žadino mūsų sąmonę, kvietė mąstyti apie amžinas vertybes, dainomis kalbėjo apie mūsų senelių ir tėvų patirtą itin tragišką pokario Lietuvos ir Dzūkijos istoriją, kurią padėjo išgyventi malda, daina, tikėjimas bei viltis.

Renginys prasidėjo Lietuvos valstybės himnu, patriotizmo dvasia paženklinto renginio metu buvo prisimintos ir svarbiausios datos, ir reikšmingi laisvės kovų dalyvių atlikti darbai. Išsakyta viltis, jog idėjos, už kurias kovojo pokario laisvės kovų dalyviai, gyvuos ir bus perduodamos iš kartos į kartą.

Varėnos skyriaus pirmininkas Vytautas Kaziulionis prisiminė ne tik sunkias likimo brolių ir seserų dienas Sibire, laisvės kovas čia, Dzūkijoje, per kurias žuvo apie 1800 partizanų, bet ir kiek kryžių, koplytstulpių, koplytėlių, atminimo lentų per dvidešimt ketverius metus pastatė Varėnos krašto politiniai kaliniai ir tremtiniai. Beveik visus juos atidengiant ir šventinant tarsi tolimas aidas iš praeities skambėjo „Vilties“ ansamblio atliekamos dainos.

Varėnos politiniai kaliniai ir tremtiniai buvo ir yra vieni aktyviausių šalyje. Apie tai liudija gausiai pastatyti atminimo paminklai. Atlikta bei atliekama daug reikšmingų darbų, iš kurių patriotizmo mokosi ir jaunimas.

„Pokario metų dainos mums primena jaunystės dienas. Šalia ginkluoto pasipriešinimo okupantai bijojo tiesos žodžio ir patriotinės dainos, todėl mes ir dainavome gimtuose sodžiuose, mirtimi alsuojančiuose ešelonuose vežami į Sibirą, tardymo kamerose, lagerių barakuose. Mūsų dainos ataustos širdies tvinksniais, padabintos vargų ir kančių istorijomis, motinų aimanų, našlaičių ašarų vainikais. Lietuva mums ne šaltas aukso gabalas. Lietuva mums tyro gintaro lašelis vaiko delne, trupinėlis juodos duonos, krauju ir sūriu prakaitu aplaistytos gimtosios žemės. Dainuodami mes sugrįžtame į jaunystę... Nors Atgimimo pradžioje dar labai pavojinga buvo tas dainas dainuoti“, – prisiminė V. Kaziulionis.

1988-aisiais susikūrusiam ansambliui vadovavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė, o dabar – Gražina Kuodienė. Iš pradžių ansamblyje dainavo apie trisdešimt tremtinių ir politinių kalinių, dabar – tik devyni. Amžino poilsio atgulę ansamblio nariai bei visi Sibiro žemėje pasilikę Lietuvos žmonės buvo pagerbti tylos minute.

Vėliau „Vilties“ kolektyvas sudainavo tris iš penkiolikos kompaktinėje plokštelėje esančių tremtinių ir partizanų dainų.

„Vilties“ kolektyvą pasveikinęs Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidas Mikalauskas dėkojo už nuoširdžiai, su asmeninio išgyvenimo gaida atliktas dainas ir jų įamžinimą. „Jūsų įdainuota kompaktinė plokštelė nėra paprastas diskas. Jis – kultūros reiškinys, kuris įprasmina ir Jūsų veiklą, ir rajono istoriją. Kitąmet švęsite dvidešimt penkerius ansamblio gyvavimo metus jau padarę prasmingą darbą“, – sakė vicemeras. Jis linkėjo ansamblio nariams sveikatos ir sėkmės.

Renginyje dalyvavęs Seimo narys Algis Kašėta pabrėžė, jog partizanų ir tremtinių dainos pokario laikotarpiu buvo labai svarbus, nematomas ginklas prieš okupantus, jos – itin vertinga kultūrinio ir istorinio palikimo dalis. Seimo narys dėkojo „Vilties“ ansambliui už puoselėtas ir įrašytas dainas.

Šia gražia proga „Vilties“ ansamblį pasveikino ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas Gediminas Uogintas. Jis įteikė Padėkos raštus Vytautui Kazilioniui, ansamblio vadovei Gražinai Kuodienei ir ansamblio narei Apolonijai Melešienei.

Vėliau ansamblį partizaniškomis dainomis sveikino Irena Naujūnienė ir Kęstutis Tareila, merginų trio ir kolektyvai iš Kauno – vyrų ansamblis „Karužė“ bei folkloro ansamblis „Kupolė“. Politiniams kaliniams ir tremtiniams koncertavo Varėnos „Bočiai“ bei jaunimo grupė iš Varėnos „Ant blakstienų“.

Renginio dalyviai dar ilgokai bendravo prie arbatos puodelio, prisiminė kiekvienas savo gyvenimo ir lietuvių tautos istoriją.

Varėna
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija