2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Kristaus Karaliaus iškilmėje – kunigystės 10-metis

Kristaus Karaliaus šventės Sumos
šv. Mišias aukoja kun. Mindaugas
Alekna (viduryje), kairėje – kun.
teol. lic. Nerijus Vyšniauskas,
dešinėje – kun. Alvydas Vaitkevičius

ŠILALĖ. Lapkričio 25-osios sekmadienis parapijos tikintiesiems buvo neįprastas. Tą dieną katalikiškas pasaulis šventė Kristaus Karaliaus šventę, kuri sutapo su vikaro kun. Mindaugo Aleknos kunigystės dešimtmečiu. Tad į Šilalės šv. Pranciškus Asyžiečio bažnyčią atėjo daugiau tikinčiųjų negu eilinį sekmadienį.

Kun. M. Alekna yra kaunietis, gimęs ir užaugęs Gedimino ir Vandos Aleknų šeimoje. Pasirenkant kunigystę didelės įtakos turėjo jo tėvelio sesuo, kuri yra Mindaugo krikšto mama, pasirinkusi vienuolės kelią. M. Alekna yra baigęs Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją ir 2002 metais, Kristaus Karaliaus iškilmių dieną, Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedroje buvo įšventintas kunigu. Taigi praėjusį sekmadienį sukako dešimt metų, kai jis darbuojasi Viešpaties Vynuogyne. Šilališkiai gerbia vikarą kunigą Mindaugą už jo paprastumą, nuoširdumą, ištikimybę kunigystei. Kun. M. Alekną dažnai matome ne tik aukojantį šv. Mišias, bet ir lankantį ligonius, palydintį į kapines mirusiuosius.

Taigi tą sekmadienį iškilmingas Kristaus Karalius Sumos šv. Mišias aukojo kunigystės dešimtmetį švenčiantis kun. M. Alekna. Koncelebravęs jo buvęs seminarijos bendramokslis Kauno Arkikatedros Bazilikos vikaras kun. teol. lic. Nerijus Vyšniauskas homilijoje nuoširdžiai atsiliepė ir apie buvusio bendramokslio ištikimybę kunigo pašaukimui, jo įgimtą kuklumą ir paprastumą, gebėjimą paguosti ligonius.

Be savo tiesioginių pareigų, vikaras kun. M. Alekna dar vadovauja Šilalės parapijos Marijos legionui. Jis yra jo dvasios tėvas. Kiekvieną pirmadienį, po pamaldų nemažas būrelis legionierių renkasi į Šilalės parapijos namus. Čia kalbamas Rožinis, meldžiamasi į Dievo Motiną. Tam nuoširdžiai vadovauja kun. M. Alekna.

Šilalės parapijos tikintieji nuoširdžiai pagarbinę Kristų Karalių, sukalbėję Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Žmonijos pasiaukojimo Jėzaus Širdžiai aktą, po Sumos kunigystės dešimtmečio proga pagerbė vikarą kun. M. Alekną. Gėlių puokštėmis jį pasveikino Marijos legiono, Šilalės pastoracinės tarybos ir „Caritas“, bažnyčios choro atstovai, Šilalės rajono savivaldybės vicemeras Raimundas Vaitiekus, VšĮ Šilalės rajono ligoninės l. e. p. direktorius Antanas Damulis, aktyviai dalyvaujantis Šilalės bažnyčios chore. Pasveikinti atvyko netgi Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos Marijos legiono atstovai. Džiugino kun. M. Alekną ir nuoširdūs Šilalės parapijos klebono dekano kan. dr. Algio Genučio žodžiai. Šioje iškilmėje dalyvavo ir kunigo vikaro tėveliai, giminaičiai.

Kun. M. Aleknos pagerbimas baigėsi Šilalės parapijos choro ir visų bažnyčioje buvusių tikinčiųjų bendra giesme.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija