2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Šilalės dekanato maldininkai Žemaičių Kalvarijoje

Pranciškus Žukauskas

Sumos šv. Mišias aukoja vyskupai –
ordinaras Jonas Boruta SJ (viduryje),
augziliaras Linas Vodopjanovas OFM
(kairėje). Dešinėje – Šilalės
dekanas kan. dr. Algis Genutis

Procesijoje gieda Šilalės
dekanato jungtinis choras

Dalis Šilalės dekanato kunigų,
dalyvavusių Sumos šv. Mišių aukoje

Procesijos metu homiliją sako
Upynos parapijos klebonas Eduardas
Steponavičius. Šalia – vyskupas
augziliaras Linas Vodopjanovas OFM

Žemaičių Kalvarijoje visuotinius atlaidus galima pelnyti ne tik Didžiųjų atlaidų metu, kurie kasmet vyksta liepos 2–12 dienomis, bet ir (išpildžius nustatytas sąlygas) kiekvieno mėnesio 2 dieną, švenčiant kasmėnesinius Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidus. Jeigu mėnesio 2-oji diena būna šeštadienis arba sekmadienis, jie nukeliami į pirmadienį. Patirti Dievo Motinos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, malonių galima kiekvieną mėnesį atvykstant į Žemaičių Kalvariją.

Iš vienuolikos Telšių vyskupijoje esančių dekanatų paskutinieji į šių metų kasmėnesinius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, įvykusius gruodžio 3-iąją, rinkosi Šilalės dekanato parapijų tikintieji su savo kunigais, choristais, ministrantais. Votyvos šv. Mišias aukojo Šilalės dekanato Pajūralio parapijos klebonas kun. Kazys Žąsytis, kuris pasakė homiliją apie Adventą ir Popiežiaus Benedikto XVI paskelbtų Tikėjimo metų svarbą katalikiškame pasaulyje. Po Votyvos šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo kalbamas Rožinis, Švč. Mergelės Marijos litanija, kitos maldos, skirtos Dievo Motinai, Krikščioniškų Šeimų Karalienei. Daugelis tikinčiųjų ėjo keliais aplink Dievo Motinos altorių, melsdamiesi asmeninėmis intencijomis.

Vidurdienį Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Baziliką pripildė iš visų Šilalės dekanato parapijų suvažiavę tikintieji. Prie vargonų susirinko Šilalės, Pajūrio, Tenenių, Kvėdarnos parapijų chorai, kurie sudarė darnų ir gausų jungtinį chorą. Jam vadovavo Šilalės parapijos choro vadovas, vargonininkas Antanas Kazlauskas.

Sumos šv. Mišias Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje aukojo Telšių vyskupijos vyskupai: ordinaras Jonas Boruta SJ ir jo augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Šilalės dekanato kunigai. Homiliją, susietą su Tikėjimo metų svarba ir Maironio 150-ųjų gimimo metinių jubiliejumi, pasakė vysk. J. Boruta SJ, plačiai apžvelgė šio poeto ir dainiaus literatūrinį palikimą, jo įnašą į tautinę ir bažnytinę kultūrą.

Šilalės dekanato diena Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje baigėsi gausia ir darnia Kryžiaus Kelio procesija, kuri vyko šios garbingos bažnyčios viduje. Jai vadovavo vyskupai J. Boruta SJ ir L. Vodopjanovas OFM. Į procesiją įsijungė visi tos dienos atlaidų dalyviai. Homilijas Kryžiaus kelyje pasakė Upynos, Kvėdarnos ir Kaltanėnų parapijų klebonai – kunigai Eduardas Steponavičius, Juozas Rudys ir Narsutis Petrikas. Baigiantis procesijai vysk. J. Boruta SJ plačiai ir išsamiai kalbėjo apie Kristaus įkapių – Turino drobulės – atvaizdą, kuriame išliko visas Kristaus Kančios atspaudas – įrodymas, jog Kristus tikrai numirė ir prisikėlė.

Šilalės dekanato atlaidai Žemaičių Kalvarijoje baigėsi giesmėmis Dievo Motinai, specialia malda, kreipiantis užtarimo bei pagalbos į Krikščioniškų Šeimų Karalienę ir vysk. J. Borutos SJ palaiminimu maldininkams.

Kasmėnesiniai Žemaičių Kalvarijos atlaidai vyks ir ateinančiais metais. Juos eilės tvarka pratęs Šilutės dekanatas.

Žemaičių Kalvarija,
Plungės rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija