2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

2013-ieji – Tikėjimo metai – Popiežiaus darbų planuose

Mindaugas BUIKA

Jaunimo susitikimai su Šventuoju Tėvu –
svarbus Tikėjimo metų bruožas

Popiežiaus Benedikto XVI ir Taizė
vadovo brolio Aloyzo pasisveikinimas
per naujametinį renginį Romoje

Taizė bendruomenės
susitikime Romoje dalyvavo
45 tūkst. jaunų žmonių

Popiežiaus Benedikto XVI naujametinio
susitikimo su Taize renginio Romoje
jaunaisiais dalyviais akimirkos

Ketvirtosios enciklikos laukimas

Prasidėję 2013-ieji popiežiaus Benedikto XVI, Visuotinės Bažnyčios ir vietinių bažnyčių veikloje pirmiausia bus paženklinti dabar celebruojamų Tikėjimo metų bruožais. Jau anksčiau už šį šventimą atsakinga Popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba buvo pristačiusi atitinkamą numatytų įvykių Vatikane kalendorių, todėl reikėtų apžvelgti ir Šventojo Tėvo darbų perspektyvas. Šiais, Tikėjimo metais, kurių reikšmę galima lyginti su įvairių jubiliejų progomis skelbiamų „šventųjų metų“ minėjimu, visos bažnytiniam gyvenimui būdingos kasmetinės dvasininkijai, vienuolijoms, jaunimui, žiniasklaidai skirtos dienos, ekumeninio ar katechetinio pobūdžio renginiai, turės aiškų tikėjimo sklaidos pobūdį. Tai popiežius Benediktas XVI savo apaštaliniame laiške „Porta fidei“ apibūdino kaip įsipareigojimą „iš naujo atrasti tikėjimo džiaugsmą ir karštą troškimą šį tikėjimą visiems perduoti“.

Sausio 25 dieną, užbaigiant kasmetinę Maldų už krikščionių vienybę savaitę, Romos Šv. Pauliaus bazilikoje Šventojo Tėvo vadovaujamose ekumeninėse pamaldose bus prašoma Dievo malonės, kad šį vienybės kelią lydėtų tvirtas visų pakrikštytųjų tikėjimo į Kristų liudijimas. Ryškų Tikėjimo metų bruožą turės vasario 2 dieną Viešpaties paaukojimo iškilmėje celebruojama Pasaulinė pašvęstojo gyvenimo (vienuolių) diena, kurios apeigoms Šv. Petro bazilikoje irgi vadovaus popiežius Benediktas XVI. Visi suprantame, kad reikšmingas Tikėjimo metų minėjimo rezultatas būtų vienuoliškų ir kunigiškų pašaukimų skaičiaus didėjimas sekuliarizuotoje Vakarų visuomenėje. Vasario viduryje, prasidėjus liturginiam Gavėnios laikotarpiui, numatyta svarbių Tikėjimo metams skirtų įvykių.

Galbūt reikšmingiausias iš jų bus numatytas popiežiaus Benedikto XVI ketvirtosios enciklikos, kaip tik skirtos Tikėjimo stiprinimo ir sklaidos temai, paskelbimas. Tai bus Šventojo Tėvo magisteriumo dokumentų, skirtų didžiosioms dorybėms – meilei, vilčiai ir tikėjimui – logiškos sekos užbaigimas. Krikščioniškos meilės sampratai skirtą encikliką „Deus Caritas Est“ Šventasis Tėvas paskelbė 2005 metais, o vilties svarbos aptarimui enciklika „Spe Salvi“ buvo publikuota 2007-aisiais (trečiąją socialinę encikliką „Caritas in Veritate“ popiežius Benediktas XVI paskelbė 2009 metais). Gavėnios metu, vasario 25–26 dienomis, Romos popiežiškuosiuose Rytų institute ir Grigaliaus universitete rengiamas tarptautinis kongresas „Šventieji Kirilas ir Metodijus tarp slavų tautų: 1150 metų nuo misijos pradžia“ pradės Tikėjimo metams skirtų mokslinių suvažiavimų ciklą teologinių, katechetinių bei misijų problemų aptarimui.

Išskirtinis dėmesys jaunimui

Šiam tikslui balandžio 4–6 dienomis Katalikiškojo mokymo kongregacija Romoje rengia tarptautinį krikščioniškosios pedagogikos mokslų kongresą. Balandžio 15–17 dienomis Vatikane, minint kunigų seminarijų veiklos 450-ąsias metines, minėta Šventojo Sosto dikasterija kartu su Kunigų kongregacija organizuoja studijų dienas, skirtas Vatikano II Susirinkimo dokumentų ir Katalikų Bažnyčios katekizmo svarbai ugdant kandidatus į kunigystę. Liepos 7 dieną popiežius Benediktas XVI susitiks su į Romą iš viso pasaulio susirinkusiais seminaristais bei vienuolijų novicijais, kurie savo išskirtine Tikėjimo metų piligrimyste paliudys „džiaugsmą dėl savo sprendimo sekti Viešpatį ir tarnauti jo Bažnyčiai“. Tęsiant šią švietimo temą, galima paminėti rugsėjo 18–19 dienomis vyksiančią Katalikiškojo mokymo kongregaciją ir Popiežiškųjų universitetų Vatikane rengiamą kongresą apie Katalikų Bažnyčios katekizmo svarbą teologijos dėstymui. Pagaliau rugsėjo 28 dieną Romoje, dalyvaujant popiežiui Benediktui XVI, įvyks pasaulinis katechetų susitikimas, kuriame bus paminėtos Katalikų Bažnyčios katekizmo paskelbimo 20-osios metinės.

Visoje Tikėjimo metų programoje katalikiškojo jaunimo švietimui ir auklėjimui skiriamas didelis dėmesys ir skatinama dalyvauti visuose renginiuose. Nuo palaimintojo Jono Pauliaus II laikų Verbų sekmadienis, šiemet kovo 24 diena, vėl bus dedikuotas jauniems žmonėms. Į juos Šventasis Tėvas kreipsis balandžio 28 dieną, tą sekmadienį grupei vaikinų ir merginų suteiks Sutvirtinimo sakramentą. Pagaliau bendravimo su jais kulminacija bus popiežiaus Benedikto XVI dalyvavimas pasaulinėse jaunimo dienose, kurios su džiaugsmingu tikėjimo liudijimu liepos 23–28 dienomis vyks tolimosios Brazilijos mieste Rio de Žaneire. Savotiška repeticija joms galima vadinti Romoje neseniai vykusį tradicinį naujametį Taizė bendruomenės ekumeninį jaunimo susitikimą. Gruodžio 29 dieną Šv. Petro aikštėje, kreipdamasis į 45 tūkstančius šio renginio dalyvių, Šventasis Tėvas kvietė juos sakyti „taip“ Kristui savo širdyse meldžiantis ir atidžiai klausant Dievo Žodžio, stiprinant atsakomybę už Bažnyčią, prasmingus pašaukimus ir teisingumo sklaidą.

„Brangūs draugai, Kristus nešalina jūsų iš pasaulio, bet siunčia ten, kur trūksta Jo šviesos, kad skleistumėte ją kitiems, – kalbėjo popiežius Benediktas XVI. – Jūs esate pašaukti būti mažais žibintais visiems aplinkiniams. Su jūsų dėmesiu mažinti nelygybę paskirstant žemės gėrybes, su jūsų įsipareigojimu teisingumui ir naujajam žmogiškam solidarumui, jūs padėsite kitiems geriau suprasti, kaip Evangelija mus veda prie Dievo ir visų bendrystės“. Šventasis Tėvas pabrėžė, kad Išganytojas, davęs atsakymą apie savąjį tapatumą per mokymą, kančią ir prisikėlimą, nori konkretaus liudijančio atsiliepimo iš kiekvieno jauno krikščionio, kad tas atsakymas gimtų iš vidinės laisvės, o ne iš baimės ar prievartos. „Kartais kova už tikėjimą yra sunkus ir kančios bei abejonių kupinas išbandymas, bet Dievas nepalieka mūsų vienišų ir atskirtų: Jis suteikia mums visiems džiaugsmą ir paguodą Bažnyčios bendrystėje ir šią „buvimo Bažnyčia“ patirtį reikia skleisti kartu su tikėjimu“, – aiškino popiežius Benediktas XVI jauniesiems krikščionims.

Eucharistija ir gyvybės gynimas

Šių metų birželį laukia unikalūs renginiai, kurie atspindi paties Šventojo Tėvo skleidžiamą mokymą, kad dabar vykdoma naujoji evangelizacija reikštųsi ir per eucharistinio pamaldumo stiprinimą bei gyvybės kultūros kūrimą. Birželio 2 dieną Corpus Domini (Viešpaties Kūno ir Kraujo) liturginėje šventėje popiežius Benediktas XVI pirmą kartą vadovaus valandą truksiančiai iškilmingai išstatyto Švenčiausiojo sakramento adoracijai, kuri tuo pat metu vyks visame pasaulyje. Kiekvienos vyskupijos katedroje ir kiekvienoje parapijinėje bažnyčioje bus įmanoma tą pačią valandą patirti tylią Eucharistinio Jėzaus kontempliaciją, kaip vertingą tikėjimo liudijimą. Adoracijos tradicija visada buvo gyva Katalikų Bažnyčioje, tačiau pastaraisiais dešimtmečiais po Vatikano II Susirinkimo jos populiarumas yra sumažėjęs. Popiežius Benediktas XVI, sekdamas savo pirmtako palaimintojo Jono Pauliaus II pavyzdžiu, asmeninėmis pastangomis siekia šią brangią tradiciją gaivinti, pabrėžti, kad pagarba Eucharistijai, kaip „viso krikščioniško gyvenimo šaltiniui ir viršūnei“, turi būti reiškiama ne tik celebravime, bet ir nuolatiniame apmąstyme per pamaldų adoravimą. Kai kuriose Europos šalyse, pavyzdžiui Slovakijoje, dabar kuriasi kunigų adoruotojų ir šio pamaldumo skleidėjų sąjūdžiai.

Birželio 16-ąją Šventasis Tėvas priims Vatikane iš viso pasaulio į Romą susirinkusius gyvybės gynėjus, kurie dalyvaus svarbiame Tikėjimo metų renginyje – „Evangelium Vitae“ („Gyvybės Evangelijos“) dienos minėjime. Šiuo įvykiu dar kartą bus patvirtinta, kad naujoji evangelizacija turi eiti kartu su žmogiškosios gyvybės ir asmens orumo gynimu bei skatinimu nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties. Popiežiaus Benedikto XVI kreipimesi šiemetinei Pasaulinei taikos dienai išreikšta nuostata, kad bėgantys nuo atsakomybės ginti gyvybę kiekviename jos egzistencijos tarpsnyje negali būti tikri taikdariai, tinka ir tikėjimo skleidėjų, misionierių bei sielovadininkų atžvilgiu. Būsimajame susitikime bus kalbama apie sąžinės prieštaravimo teisės pripažinimą amoralių abortą ar eutanaziją įteisinančių įstatymų atžvilgiu. Yra žinių, kad iki to laiko Vatikane bus parengta ir paskelbta nauja katalikų sveikatos apsaugos darbuotojų chartija (atnaujinta 1995 metų jos versija), atsižvelgiant į pastarųjų dviejų dešimtmečių medicinos technologijos vystymąsi (kamieninių ląstelių tyrimą, embrionų kūrimą ir klonavimą) bei politines tendencijas. Naujajame dokumente bus atspindėtas Bažnyčios moralinis ir socialinis mokymas ir susietas su biomedicina ir sveikatos apsauga.

Įvairiapusiška pamaldumo raiška

Skatinant, kad įvairūs bažnytiniai sąjūdžiai ir katalikiškos asociacijos savitomis iniciatyvomis labiau prisidėtų prie Tikėjimo metų vertingo išgyvenimo ir bendradarbiautų su ganytojais, gegužę Romoje numatyti du svarbūs šiuo atžvilgiu suvažiavimai. Gegužės 5 dieną Šventasis Tėvas susitiks su liaudiškojo pamaldumo draugijų nariais, kurie, laikydamiesi per šimtmečius natūraliai susiformavusių tradicijų, tęsia savitą krikščioniškojo tikėjimo raišką. Gegužės 18 dieną popiežiaus Benedikto XVI vadovausima Sekminių vigilija bus skirta seniesiems ir naujiesiems bažnytiniams sąjūdžiams, kurie su Šventuoju Tėvu piligrimystėje prie apaštalo šv. Petro dalinsis tikėjimo liudijimu, prašys Viešpaties gausių Šventosios Dvasios dovanų pirmųjų krikščionių bendruomenių pavyzdžiu. Tikėjimo metais katalikai skatinami organizuoti „ad limina“ piligrimystes, išpažinti savo tikėjimą, aplankyti Šventąją Žemę, kuri „pirmoji patyrė Išganytojo Jėzaus ir jo motinos Marijos buvimą“.

Pamaldumo Švč. Mergelei Marijai raiškai bus skirta spalio 13-oji, sekmadienis. Tada į Romą susitikimui su popiežiumi Benediktu XVI rinksis visų pasaulio Marijos sąjūdžių atstovai. Toje „Marijos dienoje“ bus dar kartą patvirtinta, kad Dievo Motina yra tikroji „tikėjimo ikona“ kiekvienam krikščioniui, kuris iš jos pavyzdžio žino, kad nuolankus dangiškojo Tėvo valios laikymasis leidžia įgyvendinti neįmanomus dalykus. Vatikane paskelbtose Tikėjimo metų šventimo nuorodose pabrėžiama, kad „sveikintina kiekviena iniciatyva, padedanti tikintiesiems suvokti ypatingą Marijos vaidmenį atpirkimo slėpinyje (...) To siekiant, naudingos piligriminės kelionės, liturginiai šventimai ir susitikimai didesnėse šventovėse“. Spalį Vatikane laukiama rekordinių kanonizacijos apeigų, kai popiežius Benediktas XVI vienu metu šventaisiais paskelbs 800 Ofranto kankinių, 1480 metais pietinėje Italijos dalyje turkų okupantų nužudytų iš neapykantos tikėjimui ir savo auka išgelbėjusių Romą nuo islamizacijos pavojaus.

Baigiant popiežiaus Benedikto XVI planų, skirtų Tikėjimo metams, kurie bus iškilmingai užbaigti lapkričio 24 dieną Jėzaus Kristaus, Visatos valdovo, šventėje, apžvalgą, galima priminti, kad šiemet įvairiais atžvilgiais bus paminėtas Milano edikto 1700 metų jubiliejus. Tuo imperatoriaus Konstantino I (Didžiojo) parengtu dokumentu, kuris dar vadinamas Tolerancijos ediktu, senovės Romos imperijoje pagaliau buvo valstybiškai įteisinta krikščionybė ir iš požemio katakombų bei žiaurių persekiojimų išlaisvinta Bažnyčia su naujomis misijų veiklos galimybėmis. Dabar šios sukakties minėjimas yra svarbus religijos laisvės siekio požiūriu, žinant įvairiapusišką nesibaigiantį krikščionių diskriminavimą net ir XXI amžiuje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija