2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Pradėtas švęsti Žemaičių krikšto jubiliejus

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Prie altoriaus šv. Mišių aukai
vadovavęs Telšių vyskupas Jonas
Boruta SJ (centre) ir koncelebravę
vyskupas Linas Vodopjanovas OFM
(kairėje) bei arkivyskupas Celso
Morga Iruzubieta (dešinėje)

Prie Dievo Tarno kankinio
vyskupo Vincento Borisevičiaus kapo

Sausio 6 dieną, Kristaus Apsireiškimo, arba Trijų Karalių sekmadienį, Telšių vyskupijoje iškilmingai pradėtas švęsti Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejus. Tą dieną visose Telšių vyskupijos bažnyčiose buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kuriomis pradėta švęsti Jubiliejų.

Pagrindinės šv. Mišios buvo aukojamos 12 val. Telšių Katedroje. Joms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, kartu koncelebravo garbingi svečiai iš Romos: Kunigų kongregacijos sekretorius arkivyskupas Celso Morga Iruzubieta ir Kunigų kongregacijos oficiolas monsinjoras Martin Viviźs, Telšių vyskupo augziliaras, generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, nemažas būrys kunigų: Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai, Telšių vyskupijos dekanatų dekanai, vicedekanai, parapijų klebonai, abiejų Telšių vyskupijos kanauninkų kapitulų kanauninkai. Kartu meldėsi Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Telšių Katedros sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės ir prof. Gedimino Purlio. Katedra buvo pilna gausiai susirinkusių tikinčiųjų.

Šv. Mišių pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino svečias iš Romos, Kunigų kongregacijos sekretorius arkivyskupas Celso Morga Iruzubieta. Jis pasidžiaugė galįs dalyvauti tokiame svarbiame įvykyje ir visus pasveikino popiežiaus Benedikto XVI vardu, perdavė jo nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus. Arkivyskupas palinkėjo visiems žemaičiams krikšto jubiliejaus šventimo metais dar geriau pažinti savąjį tikėjimą, atsiverti Šv. Dvasios malonėms ir džiugiai išgyventi savąjį krikščioniškąjį tapatumą.

Pamokslo metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ išsamiai pristatė žemaičių krikštijimo prieš 600 metų procesą, istorines aplinkybes. Remdamasis žymiais mūsų tautos istorikais – kun. P. Rabikausku SJ ir A. Bumblausku – grindė šio įvykio svarbą ir reikšmę ne tik Žemaitijai ar Lietuvai, bet ir visai Vakarų Europai. Vyskupas išsamiai kalbėjo apie pagoniškosios kultūros ypatybes ir, remdamasis žymiu istoriku S. Daukantu, išryškino pagonių žiaurumą, netoleranciją bei papasakojo, kaip pasikeitė žemaičiai, tapę krikščionimis. Pamokslininkas pabrėžė, jog žemaičiai buvo krikštijami laisvanoriškai, gerai pasirengę ir patys pasirinkę valdovus Vytautą ir Jogailą, kurie vykdė kilnią žemaičių krikščioninimo misiją.

Šv. Mišių pabaigoje Telšių vyskupas J. Boruta SJ su visais tikinčiaisiais kalbėjo maldą, skirtą jubiliejiniams metams, priminė, jog „krikštas yra ne praeities ritualas, bet susitikimas su Kristumi, formuojančiu visą pakrikštytojo egzistenciją, suteikiančiu jam dieviškąjį gyvenimą ir kviečiančiu nuoširdžiam atsivertimui, pradėtam bei palaikomam malonės ir leidžiančiam pasiekti Kristaus pilnatvės amžiaus saiką“, bei pakvietė visus aktyviai švęsti jubiliejų, dalyvauti dekanatų eucharistiniuose kongresuose, kurie prasidės jau pavasarį, Švč. Dievo Motinos, Trakų ir buvusios Varnių Katedros paveikslų kopijų per visas parapijas kelionėse ir jų sutikimuose bei atsinaujinimo renginiuose.

Po vyskupų suteikto palaiminimo buvo melstasi prie Dievo Tarno kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus kapo, meldžiant, kad jis būtų iškeltas į altorių garbę ir savo pavyzdžiu padėtų visiems būti ištikimiems Kristui net iki kankinystės ir mirties kaip jis.

Po iškilmingų pamaldų Telšių kunigų seminarijoje vyko šventiniai pietūs.

Telšiai
Klier. Antano Šneideraičio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija