2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Moterys prisiminė iškilias asmenybes

Vlada Čirvinskienė

Konferencijos dalyvės Marijonų
koplyčioje. Centre – rektorius
kun. mgr. Pavel Andžejevski

Pasvalietės katalikės moterys
prie Panevėžio Marijonų koplyčios

2012 metai buvo skirti išklilioms asmenybėms – Palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui bei tautos dainiui prelatui Jonui Mačiuliui Maironui. Šie tautos švyturiai gimė ir brendo tuo sunkiu metu, kai mūsų tauta kentėjo carinę priespaudą, kai įvairiomis rusifikacinėmis priemonėmis buvo bandoma palaužti ir sunaikinti lietuvišką dvasią, tikėjimą bei istoriją. Tuomet lietuvių tauta nepalūžo, bet tautos žadintojų dėka visa širdimi, visa siela atsigręžė į savo kalbą, istoriją, tikėjimą, papročius ir tradicijas. Pasvalio Katalikių Moterų draugija (pirmininkė Aldona Petkevičienė) šias iškilias asmenybes minėjo įvairiais renginiais. Birželio pabaigoje organizavo konferenciją ,,ant ratų“, kurios  metu dėmesį skyrė Pal. J. Matulaičiui ir tautos dainiui prel. Maironui bei gyvenamosios vietovės istorijai.

Liepą katalikės moterys organizavo piligriminę kelionę į Marijampolę, Pal. J. Matulaičio atlaidus. Maldomis ir giesmėmis pagerbė Pal. J. Matulaitį. Grįždamos per Kauną deklamavo, dainavo, giedojo Maironio kūrybą.

Rugpjūtį atlaidų iškilmėse Pivašiūnuose maldomis pagarbinusios Dievo Motiną bei Pal. J. Matulaitį ir prisiminusios Maironį, atvyko į Alytų. Čia jų laukė nuoširdžios bičiulės – etnografinio ansamblio ,,Šilagėlė“ dainininkės ir jų vadovė Antanina Urmanavičienė. Pasidžiaugusios, kad draugystė kasmet vis auga ir tvirtėja, susirinko į išpuoštą gėlėmis, kvepenčią dzūkiškais grybais bei pyragais bendruomenės salę. Viešnias pasitiko bendruomenės pirmininkė Loreta Trainavičienė. Pasvalietės katalikės bei Pasvalio Neįgaliųjų centro narės pristatė savo dvasinę bei meninę programą: skaitė ištraukas iš Pal. J. Matulaičio „Užrašų“ bei parodė literatūrinę kompoziciją „Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, kame nuo amžių tėvai gyveno“ (vadovė Birutė Simonaitienė). Šia  programa buvo atskleistas lietuvės moters paveikslas Maironio kūryboje. Programos dalyvės visa tai perteikė paprastumu, puikia vaidyba, gražiais tautiniais aukštaičių krašto rūbais. Po to suskambo Maironio giesmės bei dainos, kurias atliko dzūkų etnografinis ansamblis „Šilagėlė“. Prasminga viešnagė baigėsi giesme pagal Maironio žodžius „Marija, Marija“.

Rugsėjį grupelė Pasvalio katalikių moterų bei neįgaliųjų dar kartą aplankė Kauną, stabtelėjo prie paminklo poetui prel. Maironiui. Vaikščiojo tomis gatvelėmis, kuriomis kadaise žingsniavo poetas bei kūrė patriotines eiles, kurios žadino laisvės troškimą, meilę gimtajam kraštui.

Spalio 19 dieną Pasvalio Katalikių Moterų draugijos narių grupelė kartu su Pakruojo, Kupiškio Palėvenės parapijų, Naujamiesčio katalikėmis moterimis dalyvavo konferencijoje Panevėžyje „Dovana Maironiui“. Šį renginį organizavo Panevėžio katalikės moterys bei Panevėžio „Žemynos“ pagrindinė mokykla. Konferencija prasidėjo šv. Mišiomis Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Marijonų) koplyčioje. Jas aukojo rektorius kun. mgr. Pavel Andžejevski. Kunigas pasveikino moteris, susibūrusias prasmingam renginiui bei katalikiškai bendrystei. Homilijoje jis skatino susirinkusias gyventi ir veikti Dievui, Marijai bei Bažnyčiai. Kunigas kalbėjo: „Dievas, gyvenąs mumyse, nėra neveiklus. Jis nuolatos mus atnaujina, pakeičia. To gal nematome išorėje, bet taip yra, tai išvysime Amžinybėje. Per pašvenčiamąją malonę Dievas padaro mus savo vaikais“.

Homilijos pabaigoje kunigas kvietė prasidėjus Tikėjimo metams dar daugiau pasiaukoti Jėzui Kristui ir Marijai. Tokio pasiaukojimo aktas yra kupinas džiaugsmo ir šviesos, kupinas meilės Tikėjimui bei Tėvynei.

Po šv. Mišių Panevėžio Katalikių Moterų draugijos pirmininkė Milda Krasnickienė pakvietė į bendruomenės salę Marijonų koplyčioje. Prie kavos bei arbatos puodelio vyko diskusijos. Dalyvės dalijosi Gerąja Naujiena apie savo dekanatų bei parapijų katalikių moterų veiklą. Sveikinta, kad katalikės moterys vienokia ar kitokia  naudinga misija prisideda prie katalikiškos aplinkos augimo, tobulėjimo. Gydytoja Vlada Poviliūnienė supažindino viešnias su Panevėžio miesto bei bažnyčių istorijomis, pateikė daug įdomių gyvenamosios vietovės istorijos faktų.

Pasibaigus diskusijoms, panevėžietės pakvietė visas viešnias į ekskursiją „Ten susimąstęs tamsus Nevėžis“. Miesto gatvėmis keliavo po kojomis čežant įvairiaspalviams medžių lapams. Rudens dvelksmas, upės tekmė, išgirsti, o gal ir anksčiau skaityti pasakojimai, girdėtos dainos apie Tėvynę leido suprasti, juk ir čia, Panevėžyje, yra saugoma tautos poeto kunigo Maironio didi atmintis. „Žemynos“ pagrindinėje mokykloje prie durų svetingai pasitiko maironiečiai ir kudirkaičiai bei mokytojai. Viešnias šeimininkai pakvietė į aktų salę ir susodino prie elegantiškai papuoštų staliukų. Konferenciją „Dovana Maironiui“ pradėjo mokytoja Zita Kazlauskienė. Mokiniai, mokytojai ir viešnios pristatė savo dovanas Maironui – deklamavo poeto eiles, savo kūrybą, supažindino su Maironio metų renginiais. Tai buvo nuostabi, tautiška pamoka, kuri nekasdieniškai suartino kelias kartas (mokinius, mokytojus, katalikes moteris) šios iškilios asmenybės gyvenimo bei kūrybos paminėjimui modernėjančioje XXI amžiaus aplinkoje. Paskui buvo aplankyta paroda, skirta Maironui, bei mokyklos muziejus. Jo vadovė mokytoja Daiva Daunoravičienė supažindino su muziejaus istorija, eksponatais, kraštotyrininkų veikla.

Neskubėta išeiti. Skambėjo dainos pagal Maironio žodžius – „Lietuva brangi“, „Kur bėga Šešupė“... Vaišintasi arbata, medumi, duona, bandelėmis, bendrauta, keistasi adresais.

Pakeliui į namus diskutuota apie konferenciją Panevėžyje bei kitus renginus, skirtus Pal. J. Matulaičiui ir tautos dainiui prel. Maironiui. Netradicinis prislietimas prie šių iškilių asmenybių gyvenimo, veiklos ir kūrybos suteikė naujų žinių, daug dvasinės stiprybės. Net ir šiandien doros ir šviesios Lietuvos nesukursime be tikėjimo ir meilės Viešpačiui.

Pasvalys–Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija