2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Pagrindinis tikslas ir užsiėmimas – malda

Bronislava BUCHIENĖ

Šv. Mišios pradėtos Gyvojo rožinio
draugijos vėliavos įnešimu

Gyvojo rožinio draugijos vadovė
Teresė Barkauskienė, komiteto narės
G. Macaitienė, Laima Tamutienė bei
klebonas kun. Rimantas Žaromskis

Grupė draugijos narių

Maldininkus sveikina miestelio
seniūnas R. Čerkauskas, kairėje –
klebonas kun. Rimantas Žaromskis

Niekas nesako, kad penkerių metų vaikas – jubiliatas. Bet jis ir tokio amžiaus, anot psichologų, yra susiformavusi asmenybė, kuriai belieka mokytis ir tobulėti. Penkeri klubo, bendrijos, draugijos ar kitokios organizacijos gyvavimo metai – tikras įvykis ją sukūrusių ir joje veikiančių žmonių gyvenime, todėl Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos, Angelų karalienės, parapijos klebono kun. Rimanto Žaromskio globojama Gyvojo rožinio draugija iš tiesų gali didžiuotis sulaukusi pirmojo oficialaus jubiliejaus, nors realiai čia moterys ir vyrai rožinį kalba kone dvidešimt metų.

Gruodžio 8 dieną draugijos gimtadienio dienotvarkė buvo minimali: šv. Mišios ir ataskaitinis susirinkimas. Į Adventui papuoštą Tytuvėnų bažnyčią tautiniais rūbais pasipuošusios draugijos moterys atlydėjo gyvojo rožinio simbolius: vėliavą bei ant pagalvėlės pritvirtintą rožančių. Klebonas kun. R. Žaromskis pasveikino visus susirinkusius su Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo diena, palinkėjo sveikatos ir Dievo palaimos, prisiminė, kad būtent šią dieną susikūrė ir Tytuvėnų Gyvojo rožinio draugija.

Po šv. Mišių draugijos nariai ir jų svečiai patraukė į Parapijos namų salę, kad aptartų jau nueinančių į praeitį 2012 metų darbus, atsiskaitytų už finansinę veiklą, užfiksuotų susirinkimo nutarimą ir šiltai pabendrautų. Šiuose namuose nuo gegužės 1-osios draugija turi savo kambariuką. Jį įrengti padėjo geradariai Irena ir Antanas Svaldeniai, Laima ir Antanas Tamučiai, Jonas Jagminas, Stefa Kušleikienė ir kiti. Jame laikomi draugijos simboliai, posėdžiauja komitetas, priimami svarbūs sprendimai.

Svarbiausia susirinkimo dalis – draugijos vadovės Teresės Barkauskienės ataskaita. Joje paminėta daug didelių ir mažų draugiją sudarančių septynių būrelių darbų. Nors draugijos grupės užsiima įvairia veikla, pagrindinis jų tikslas ir užsiėmimas – malda. Kiekvieną sekmadienį po Votyvos šv. Mišių adoruodami prieš išstatytą Švč. Sakramentą išsakytomis intencijomis draugijos nariai meldžiasi rožinio malda. Joje dėkoja Švč. Mergelei Marijai už patirtas malones, maldauja naujų ne tik sau ir savo artimiesiems, visai Bažnyčios bendruomenei, bet ir tiems, kas nepažįsta Dievo. Šiokiadieniais bent keletas draugijos narių gieda giesmes šv. Mišiose ir meldžiasi bažnyčioje. Ypatingomis katalikams progomis vyksta išskirtinės apeigos – lapkritį meldžiamasi už mirusius, prieš šv. Velykas budima prie Kristaus kapo, šiemet Šilinių metu budėta Kančios laiptų koplyčioje.

Draugijos žmonės atlieka daug užuojautos ir labdaros darbų, nepalieka nelaimėje savo bendraminčių, tvarko, švarina bažnyčią bei šventorių, dovanoja megztų kojinių ir pirštinių šąlantiems vaikams ir suaugusiems, daržovėmis ir vaisiais remia Šiluvos Jono Pauliaus II piligrimų centrą. Moterys Tytuvėnų slaugos ligoninėje ir namuose ruošia ligonius Atgailos ir Susitaikinimo sakramentui, Ligonių patepimui. Tuos pačius sakramentus žmonės priima ir bažnyčioje. Jie teigia, kad įgauna daug dvasinės ir fizinės stiprybės.

Po 2012 metų sausio 26-osios naktį Tytuvėnus sukrėtusios vienuolyno ir dalies bažnyčios gaisro draugijos narės Regina Baliutavičiūtė, Aldona Jokubauskienė, Rūta Krencienė, Eugenija Kušleikienė, Aldona Gečienė, Teresė Arkušauskienė, Pranciška Grabauskienė, Genovaitė Banaitienė, Ona Bialaglovienė ir pati draugijos vadovė daug padėjo likviduojant gaisro padarinius. Daugelis Gyvojo rožinio draugijos narių aukojo pinigų. Klebonui kun. R. Žaromskiui perduota 1040 litų. Tuo metu moterys kiekvieną rytą meldėsi ir dėkojo Švč. Mergelei Marijai už išsaugotą šventovę, rožinio malda prašė klebonui dvasinės stiprybės, ištvermės, linkėjo nepalūžti nuo užklupusių rūpesčių.

Gyvojo rožinio draugija išgyvena ir nemažai džiugių akimirkų. Bendradarbiaudami su Tytuvėnų piligrimų centru maldininkai rengia Advento popietes, bendrai paruošta Kūčių vakariene pradžiugina vienišus savo draugijos ir miestelio žmones. Nepamiršta įvairių savo dvasinių vadovų, globėjų bei draugijos narių gyvenimo sukakčių.

Draugijos vadovė T. Barkauskienė apgailestavo, kad nepavyko įvykdyti visų planuotų darbų: eilės dar laukia E. Aksamatauskienės piešinių ir J. Jasaitienės mezginių parodos, reikia atnaujinti ryšius su maldininkais iš Kražių, Kelmės, Šaltenių, Laugalio, daugiau pakeliauti. Baigdama ilgą veiklos ataskaitą pirmininkė kvietė išmokti dalinti džiaugsmą, meilę, laiką, nuoširdumą, kad visiems būtų lengviau gyventi ir artėti prie Dievo.

Po finansinės ataskaitos, nutarimo ir pirmininkavusios susirinkimui L. Tamutienės alegoriškos įžangos į antro Advento sekmadienio susitikimą kalbėjo klebonas. Jis dar kartą pasveikino draugiją su gražia sukaktimi, palaikė jos dvasingą veiklą ir linkėjo sulaukti daug ryškesnių bei įspūdingesnių jubiliejų.

Sušalę bažnyčioje, bet stiprinami gražių intencijų, minčių apie draugijos planus, žmonės šildėsi kava bei arbata, kalbėjosi apie šventes ir kasdienybę, minėjo geru žodžiu jau išėjusius, guodėsi apie rūpesčius, džiaugėsi artimųjų sėkmėmis. Smagu, kad dalis susirinkusiųjų dalyvauja ne tik šioje veikloje, bet lanko „Raskilos“ ir Sveiko gyvenimo būdo klubus. Daugeliui šios draugijos narių galima pavydėti dvasios stiprybės ir atkaklumo, noro pagelbėti silpnesniam, daugiau pamatyti ir sužinoti. Juk ne amžius lemia, ar liks žmogus namie prie šiltos krosnies, ar ieškos patinkančios veiklos laisvalaikiui ne tik namuose, bet ir už namų sienų.

Tytuvėnai, Kelmės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija