2013 m. vasario 1 d.    
Nr. 5
(2029)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Turėti drąsos būti kviečio grūdu

Sausio 18-ąją Naujojo Daugėliškio bažnyčios šventoriuje buvo palaidotas kun. Algimantas Keina. Tai buvo kunigas, giliai sielojęsis dėl brangios tėvynės – Lietuvos – ateities, rūpinęsis dėl visokių jos negerovių. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje per kun. A. Keinos laidotuves homiliją sakė jo bendrakursis tą pačią dieną kunigu įšventintas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, o gimtosios jo parapijos bažnyčioje, prieš išnešant kun. A. Keinos karstą į šventorių, atsisveikinimo žodį pasakė Vytautas Uogelė. Spausdiname arkivyskupo homiliją ir V. Uogelės mintis.


Kunigas iš Ukmergės

A†A kun. jubil. Antanas JOKŪBAUSKAS (1929 09 01–1954 09 12–2012 12 17)   

Kun. jubil. Antanas Jokūbauskas
Marijampolės specialiuosiuose
socialinės globos namuose

2012 m. gruodžio 17 dieną po sunkios ligos Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose mirė kun. jubil. Antanas Jokūbauskas.

Jis gimė 1929 m. rugsėjo 1 d. Ukmergės parapijoje. 1950–1954 metais studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Įšventintas į kunigus 1954 m. rugsėjo 12 d. buvo paskirtas ir tarnavo šiose parapijose: 1954 09 21 – Kauno Šv. Jėzaus Širdies parapijos vikaras; 1960 12 12 – Kėdainių Šv. Jurgio parapijos vikaras; 1962 06 04 – Milašaičių ir Ugionių parapijų klebonas; 1965 01 26 – Skarulių parapijos klebonas; 1969 12 20 – Šaravų parapijos klebonas; 1970 01 14 – Gasčiūnų parapijos klebonas; 1970 09 25 – Kėdainių parapijos vikaras; 1972 03 14 – Gruzdžių ir Šiupylių parapijų vikaras; 1973 08 29 – Palonų parapijos administratorius; 1974 04 22 – Pociūnėlių ir Palonų parapijų administratorius; 1991 01 31 – Pašvitinio parapijos klebonas; 1991 06 10 – Pašvitinio ir Gasčiūnų parapijų klebonas; 1991 08 14 Gasčiūnų parapijos klebonas; 1992 02 12 – Veliuonos ir Juodaičių parapijų klebonas; 1992 04 09 – Veliuonos ir Raudonės parapijų administratorius; 1994 05 06 – Veliuonos klebonas, Raudonės ir Stakių parapijų administratorius; 1996 01 04 – Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas; 1997 04 02 – Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Kužių parapijų klebonas; 1997 11 04 – Klovainių parapijos klebonas; 1999 04 10 – Tytuvėnų parapijos klebonas; 2001 03 28 – Radviliškio ir Polekėlės parapijų klebonas bei Radviliškio dekanas; 2002 07 22 – Lygumų ir Stačiūnų parapijų klebonas. Nuo 2007 m. gegužės 22 d. kun. jubil. A. Jokūbauskas gyveno ir gydėsi Kauno arkivyskupijoje, nuo 2012 m. birželio 25 d. – Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose.


Kanados lietuvis pranciškonas

A†A t. Pijus Konstantinas Šarpnickas, OFM
(1923 06 01–1952 12 22–2012 11 09)

Kun. Pijus Konstantinas
Šarpnickas OFM

2012 m. lapkričio 9 dieną Kanadoje, Toronte, mirė  t. Pijus Konstantinas Šarpnickas OFM. Jis gimė 1923 m. birželio 1 d. Šatėse, Skuodo valsčiuje, Petro ir Adolfinos Šarpnickų šeimoje. Turėjo du brolius ir tris seseris. 1938 metais įstojo į Kretingos Pranciškonų gimnaziją. Nuo 1941 metų mokslus tęsė Telšių gimnazijoje. 1943 metais buvo vokiečių paimtas į kariuomenę. 1945 metais sužeistas prie Karaliaučiaus, pateko į nelaisvę. Pabėgęs į Vakarų Vokietiją įstojo pas vokiečių pranciškonus, ten baigė gimnaziją ir filosofijos studijas. 1949 metais atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas pas Lietuvių pranciškonus. 1950 metais davė amžinuosius įžadus Pranciškonų vienuolyne. 1952 m. gruodžio 22 d. buvo  įšventintas į kunigus. Dvylika metų darbavosi Niujorke, rinkdamas aukas Kultūros centrui, Toronto parapijai, platino lietuvišką spaudą. 1966 metais išvyko į raupsuotųjų misiją Papua Naujojoje Gvinėjoje. Dėl daugybės tropinių ligų 1969 metais buvo priverstas grįžti į Ameriką. Nuo 1979 metų darbavosi Kanadoje, Toronto Prisikėlimo parapijoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija