2013 m. vasario 1 d.    
Nr. 5
(2029)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kanados lietuvis pranciškonas

A†A t. Pijus Konstantinas Šarpnickas, OFM
(1923 06 01–1952 12 22–2012 11 09)

Kun. Pijus Konstantinas
Šarpnickas OFM

2012 m. lapkričio 9 dieną Kanadoje, Toronte, mirė  t. Pijus Konstantinas Šarpnickas OFM. Jis gimė 1923 m. birželio 1 d. Šatėse, Skuodo valsčiuje, Petro ir Adolfinos Šarpnickų šeimoje. Turėjo du brolius ir tris seseris. 1938 metais įstojo į Kretingos Pranciškonų gimnaziją. Nuo 1941 metų mokslus tęsė Telšių gimnazijoje. 1943 metais buvo vokiečių paimtas į kariuomenę. 1945 metais sužeistas prie Karaliaučiaus, pateko į nelaisvę. Pabėgęs į Vakarų Vokietiją įstojo pas vokiečių pranciškonus, ten baigė gimnaziją ir filosofijos studijas. 1949 metais atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas pas Lietuvių pranciškonus. 1950 metais davė amžinuosius įžadus Pranciškonų vienuolyne. 1952 m. gruodžio 22 d. buvo  įšventintas į kunigus. Dvylika metų darbavosi Niujorke, rinkdamas aukas Kultūros centrui, Toronto parapijai, platino lietuvišką spaudą. 1966 metais išvyko į raupsuotųjų misiją Papua Naujojoje Gvinėjoje. Dėl daugybės tropinių ligų 1969 metais buvo priverstas grįžti į Ameriką. Nuo 1979 metų darbavosi Kanadoje, Toronto Prisikėlimo parapijoje.

Laidotuvės įvyko lapkričio 19 dieną. Kun. P. K. Šarpnickas OFM palaidotas lietuvių Šv. Jono kapinėse Missisaugoje. Tepriima Viešpats Jo sielą į savo glėbį, tesuteikia Jam amžiną ramybę ir teatlygina už ilgametę tarnystę Dievui ir žmonėms.

Pagal „Prisikėlimo parapijos žinias“ (Torontas, Kanada)

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija