2013 m. vasario 1 d.    
Nr. 5
(2029)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Popiežius drąsina ekumeninį dialogą su Rytų krikščionimis

Mindaugas BUIKA

Senųjų Bažnyčių kilmė ir tapatumas

Popiežius Benediktas XVI sveikinasi
su Rytų Stačiatikių Bažnyčių hierarchais

Jau 46-ąjį kartą švęstoje Maldų už krikščionių vienybę savaitėje popiežius Benediktas XVI vėl turėjo galimybę Vatikane susitikti su Rytų ir Vakarų krikščionių delegacijomis ir aptarti ekumeninio dialogo aktualijas. Štai sausio 25 dieną jis audiencijoje priėmė Jungtinės tarptautinės Katalikų ir Rytų Stačiatikių Bažnyčių teologinio dialogo komisijos, dabar mininčios įkūrimo dešimtmetį, narius. Šventasis Tėvas jiems priminė „poreikį visiems krikščionims kartu darbuotis, tarnaujant taikos ir teisingumo reikalui, kaip to reikalauja ištikimybė Viešpaties valiai“.


Krikščionių dvasinė bendrystė

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Tauragės ir Šilalės parapijų katalikų
ir liuteronų kunigai su jungtinio choro
choristais po ekumeninių pamaldų

XI–XVI amžiuje Europoje vykęs krikščionybės skaidymasis į konfesijas (katalikai, evangelikai liuteronai ir t. t.) tęsėsi ištisus šimtmečius. Nors visos konfesijos pripažino tą patį Dievą (Jėzų Kristų), krikštą, Tikėjimo išpažinimą, netgi paties Dievo išmokytą maldą „Tėve mūsų“ ir dar kai kurias maldas, vis dėlto kiekvienoje iš jų buvo meldžiamasi tarsi į „savąjį“ Dievą. Todėl buvo pradėtas judėjimas – ekumenizmas. Šis žodis yra dviejų graikų kalbos žodžių darinys: „okos“ (namas) ir „oikoumene“ (gyvenantys namuose kartu, t. y. Namiškiai, o plačiąja prasme, visa žmonija, gyvenanti Žemėje).


Ekumeninės pamaldos Kaune

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienio proga sausio 24 dienos vakare Kauno Kristaus Prisikėlimo (mažojoje) bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos. Jas rengusi katalikų parapijos bendruomenė į bendrą maldą – „Kad visi būtų viena Kristuje“ – pakvietė Kaune veikiančių krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių narius.

Pamaldoms vadovavo Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, jose drauge meldėsi parapijos vikarai kun. Nerijus Šmerauskas ir kun. Tomas Trečiokas, rezidentas kun. Algirdas Akelaitis, į pamaldas atvykę Kauno stačiatikių Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos kun. Nikolajus Murašovas, Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios kun. Saulius Juozaitis ir diakonas Arūnas Žydaitis, Kauno jungtinės metodistų bažnyčios kun. Remigijus Matulaitis, Kauno evangelikų reformatų parapijos diakonas Jonas Žiauka, krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorius Mindaugas Sakalauskas.


Tikėjimo svarba mūsų gyvenime

Kristina Bondareva,

VšĮ „Dienos namai“ direktorė

Šv. Angelų Sargų parapijos vikaras
kun. Vytautas Mazirskas įtaigiai
aiškino susirinkusiems apie pagrindinius
krikščionių katalikų tikėjimo šaltinius

Antrąją Šv. Kalėdų dieną pakiliai nusiteikę alytiškiai rinkosi į Šv. Angelų Sargų parapijos maldos namus ne tik pasidžiaugti Dievo Sūnumi, atėjusiu į mūsų gyvenimą, bet ir paminėti viešosios įstaigos „Dienos namai“, aktyviai veikiančios vaikų ir suaugusių neformalaus krikščioniško švietimo srityje, 15 metų jubiliejų. Į šventę pasveikinti bei paliudyti tikėjimą atvyko ilgamečiai „Dienos namų“ švietimo projektų kolegos – muzikos mokyklos, valstybinių vaikų globos namų, Šv. Benedikto gimnazijos, apskrities literatų klubo „Tėkmė“ atstovai, Šv. Vincento Pauliečio vienuolijos seserys iš Miroslavo (Alytaus r.).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija