2013 m. vasario 1 d.    
Nr. 5
(2029)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Popiežius drąsina ekumeninį dialogą su Rytų krikščionimis

Mindaugas BUIKA

Senųjų Bažnyčių kilmė ir tapatumas

Popiežius Benediktas XVI sveikinasi
su Rytų Stačiatikių Bažnyčių hierarchais

Jau 46-ąjį kartą švęstoje Maldų už krikščionių vienybę savaitėje popiežius Benediktas XVI vėl turėjo galimybę Vatikane susitikti su Rytų ir Vakarų krikščionių delegacijomis ir aptarti ekumeninio dialogo aktualijas. Štai sausio 25 dieną jis audiencijoje priėmė Jungtinės tarptautinės Katalikų ir Rytų Stačiatikių Bažnyčių teologinio dialogo komisijos, dabar mininčios įkūrimo dešimtmetį, narius. Šventasis Tėvas jiems priminė „poreikį visiems krikščionims kartu darbuotis, tarnaujant taikos ir teisingumo reikalui, kaip to reikalauja ištikimybė Viešpaties valiai“.

Senosios Rytų Stačiatikių (Oriental Orthodox) Bažnyčios atsiskyrė nuo Visuotinės Bažnyčios prieš daugiau kaip pusantro tūkstančio metų, kadangi nepriėmė 451 metais vykusio istorinio Chalkedono Susirinkimo kristologinio mokymo apie Jėzaus Kristaus dieviškąją ir žmogiškąją prigimtį. Šiai „monofizitinių“ Bažnyčių grupei priklauso Egipto Koptų Bažnyčia, Sirų Bažnyčia, Armėnų Apaštališkoji Bažnyčia, Etiopų Bažnyčia, Eritrėjos Bažnyčia ir Indijos Malankarų Bažnyčia, daugelis iš jų didžiuojasi, kad buvo įkurtos pirmųjų apaštalų ir labai gina savo tapatumą. Žvelgiant iš laiko perspektyvos į tas teologines problemas, dėl kurių V amžiuje kilo pirmasis didelis Visuotinės Bažnyčios skilimas, dabar pripažįstama, kad ryškių nesutarimų nebūta, o vadinamojo „monofizitų“ ginčo priežastis dažnai buvo tiesiog asmeniniai nesusipratimai, netikslus tikėjimo tiesų formulavimas, galbūt skirtingos tautinės tradicijos, kalbų niuansai.

Tačiau, nepaisant tam tikrų vėlesnių pastangų, susitaikyti nepavyko iki pat Vatikano II Susirinkimo, po kurio tarp Romos popiežių ir Rytų Stačiatikių Bažnyčių patriarchų prasidėjo reguliarūs susitikimai, apsikeitimai vizitais, teologiniai svarstymai. Pagaliau prieš dešimtį metų, 2003-iųjų sausio pabaigoje, šiam ekumeniniam procesui suteiktas institucinis pavidalas – buvo įkurta minėta Jungtinė tarptautinė Katalikų ir Rytų Stačiatikių Bažnyčių teologinio dialogo komisija, kuriai kartu vadovauja Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas (dabar šveicaras kardinolas Kurtas Kochas) ir Egipto Koptų Bažnyčios šventojo sinodo generalinis sekretorius (metropolitas Anba Bišojus). Komisija į plenarinius posėdžius renkasi kasmet. 2009 metais ji paskelbė bendrą dokumentą „Bažnyčios prigimtis, sandara ir misija“, kuriame nagrinėjamos fundamentalios ekleziologinės temos, ypač pabrėžiant primato ir vyskupų apaštalinės įpėdinystės vaidmenį.

Dabarties iššūkiai ir liudijimas

Sveikindamas jį aplankiusius komisijos narius, popiežius Benediktas XVI pirmiausia su pagarba prisiminė pernai mirusius Egipto Koptų Bažnyčios vadovą Aleksandrijos popiežių Šenudą III ir Etiopų Bažnyčios patriarchą Abuną Paulosą, melsdamas tiems pasišventusiems Viešpaties tarnams amžinosios ramybės. Šventasis Tėvas pasidžiaugė intensyviu komisijos darbu nagrinėjant ankstyvosios Bažnyčios vieningumo būdus ir komunikaciją, nes tai gali būti gera pamoka dabarčiai. Jis išreiškė viltį, kad toliau stiprės katalikų ir Rytų krikščionių „broliško bendradarbiavimo dvasia“, ypač vedant vaisingą teologinį dialogą. Tai svarbu bendrystės ugdymui ir Evangelijos išganomosios tiesos liudijimui pasaulyje.

Popiežius Benediktas XVI pripažino, kad Rytų krikščionys dabar patiria daug išbandymų ir kančių dėl nesibaigiančių pilietinių ir tarptautinių konfliktų, islamiškojo ekstremizmo plėtros, todėl reikalingas viso pasaulio Kristaus išpažinėjų solidarumas. Šventasis Tėvas ypač nurodė Artimuosius Rytus ir Šventąją Žemę, melsdamas, kad tame regione, kuris istoriškai toks svarbus Dievo išganomojo plano įgyvendinimui, „per konstruktyvų dialogą ir bendradarbiavimą būtų kuriama teisingos ir tvirtos taikos ateitis“. Tam reikia prašyti užtarimo gausybės kankinių ir šventųjų, kuriuos Rytų Bažnyčios per šimtmečius yra išauginusios drąsiai liudijant Kristų. „Jų pavyzdys tepadeda įveikti dabarties iššūkius, su pasitikėjimu ir viltimi žengiant į ateitį, kurią Viešpats mums atveria“, – sakė baigdamas kalbą popiežius Benediktas XVI, teologinio dialogo dalyviams linkėdamas „Šventosios Dvasios išminties, džiaugsmo ir taikos dovanų“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija