2013 m. vasario 1 d.    
Nr. 5
(2029)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Tikėjimo svarba mūsų gyvenime

Kristina Bondareva,

VšĮ „Dienos namai“ direktorė

Šv. Angelų Sargų parapijos vikaras
kun. Vytautas Mazirskas įtaigiai
aiškino susirinkusiems apie pagrindinius
krikščionių katalikų tikėjimo šaltinius

Ilgalaikio vaikų neformalaus
švietimo projekto „Dorybių mokyklėlė“
bendradarbiai – valstybinių vaikų
globos namų direktorius Romutis Žebuolis
ir jo pavaduotoja Anelė Adamavičienė

Apskrities literatų klubo „Tėkmė“
vadovė Emilija Krušinienė kalbėjo
apie tai, koks svarbus kiekvienam
žmogui yra tikėjimas, suteikiantis
gyvenimo pagrindą, paguodą, atnešantis
viltį, bei skaitė savo kūrybos eiles

Muzikos mokyklos direktorės
pavaduotoja Rita Leitanienė
su jaunaisiais atlikėjais
po koncerto

Po konferencijos dalyviai
kartu su dvasininkais –
kun. teol. lic. Sauliumi
Kasmausku, g. kan. Arūnu Užupiu –
bei Šv. Vincento Pauliečio
vienuolijos seserimis – Lina
Cordova ir Rosarija Gonzales –
įsiamžino bendroje nuotraukoje

Alytaus dekanas g. kan. Arūnas
Užupis kartu su „Dienos namų“
direktore Kristina Bondareva
už nuotaikingą vaidinimą dėkojo
Šv. Benedikto gimnazijos
pradinių klasių vyr. mokytojai
Elenai Zmitrulevičienei (dešinėje)
ir jaunosioms artistėms

Alytaus Didžiosios kunigaikštienės
Birutės motorizuotojo pėstininkų
bataliono kapelionas kun. teol. lic.
Saulius Kasmauskas šv. Mišių metu
ir konferencijoje išsamiai aptarė
tikėjimo į vieną Dievą pasekmes

Antrąją Šv. Kalėdų dieną pakiliai nusiteikę alytiškiai rinkosi į Šv. Angelų Sargų parapijos maldos namus ne tik pasidžiaugti Dievo Sūnumi, atėjusiu į mūsų gyvenimą, bet ir paminėti viešosios įstaigos „Dienos namai“, aktyviai veikiančios vaikų ir suaugusių neformalaus krikščioniško švietimo srityje, 15 metų jubiliejų. Į šventę pasveikinti bei paliudyti tikėjimą atvyko ilgamečiai „Dienos namų“ švietimo projektų kolegos – muzikos mokyklos, valstybinių vaikų globos namų, Šv. Benedikto gimnazijos, apskrities literatų klubo „Tėkmė“ atstovai, Šv. Vincento Pauliečio vienuolijos seserys iš Miroslavo (Alytaus r.).

Šia proga šv. Mišias aukojo Alytaus dekanas ir Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas garbės kanauninkas Arūnas Užupis, koncelebravo svečias iš gretimos Šv. Kazimiero parapijos – Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono kapelionas kun. teol. lic. Saulius Kasmauskas. Šv. Mišių pradžioje, paskelbdamas intencijas, Alytaus dekanas trumpai prisiminė „Dienos namų“ atsiradimo istoriją, įstaigos steigėjus – savo pirmtaką buvusį dekaną ir kleboną kun. Vytautą Juozą Insodą, gydytoją Almantą Geležių, Dainavos krašto ateitininkų valdybos pirmininką, bei šių eilučių autorę, įstaigos direktorę, nuo pat pradžios iki šiandien tebesidarbuojančią Viešpaties jai pavestame vynuogyne. Parapijos vadovas g. kan. A. Užupis paminėjo, kad, pakeitęs buvusį dekaną, jis kartu su religine bendruomene ir toliau aktyviai remia bei palaiko įdomius „Dienos namų“ krikščioniškus projektus.

Kapelionas kun. S. Kasmauskas savo pamoksle apie pirmąjį tikėjimo kankinį šv. Steponą pastebėjo, jog evangelinis pasakojimas atskleidžia ne tik ano meto, bet ir šių dienų tikrovę – Steponas, darantis gerus darbus ir garbinantis Dievą žmogus, susilaukia piktų žmonių kėslų, dėl kurių anuomet daug kas buvo pražudyta, o šių dienų sąlygomis neretai sulaukia aplinkinių paniekos, pasmerkimo. Anot prelegento, tik tikintis žmogus gali daryti gera ir tai turi išliekamąją vertę amžinybės perspektyvoje. Dvasininko giliu įsitikinimu, žmogus, kuris pažįsta savo tikėjimą, įgyja tam tikros patirties, įžvalgų, leidžiančių susikurti kitokią gyvenimo sampratą, pranokstančią netikinčio, ignoruojančio dvasinę tikrovę žmogaus sampratą. Pamokslininko žodžiais tariant, pirmasis Šv. Dvasios malonės veikimo vaisius yra atsivertimas. Jos veikiamas žmogus atsigręžia į Dievą, nusigręždamas nuo nuodėmės. Pasak prelegento, svarbu ne tik nuodėmių atleidimas, bet ir vidinis žmogaus pašventinimas bei atsinaujinimas. Tokiu būdu mums suteikiama dovana paklusti Dievo valiai ir bendradarbiauti. Nėra jokios abejonės, kad nuodėmių atleidimas yra iškiliausias Dievo meilės darbas, baigdamas pamokslą paminėjo dvasininkas, paliečiantis žmogaus širdį, pašventinantis jo gyvenimą.

Po šv. Mišių bažnyčioje prasidėjo tradicinė Kalėdų konferencija, šįkart skirta aptarti tikėjimo svarbą mūsų gyvenime. Nuoširdžiais muzikiniais akordais pradžioje susirinkusius pasveikino muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai: birbynininkai Aleksas Vaitkevičius, Ignas Albavičius, Karolis Rimkus bei pianistė Roberta Stepanovaitė, atlydėti rūpestingos direktorės pavaduotojos Ritos Leitanienės.

Nutilus muzikos garsams, apskrities literatų klubo „Tėkmė“ vadovė Emilija Krušinienė kalbėjo apie tai, koks svarbus kiekvienam žmogui yra tikėjimas, suteikiantis gyvenimo pagrindą, paguodą, atnešantis viltį, bei skaitė savo kūrybos eiles. „Tėkmės“ klubo narys Albinas Rauličkis skaitė eiles apie dėkingumą bei atleidimą, linkėjimus Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

Apie pagrindinius mūsų tikėjimo šaltinius – Šventąjį Raštą ir Bažnyčios tradiciją – susirinkusiems vaizdingai aiškino Šv. Angelų Sargų parapijos vikaras kun. Vytautas Mazirskas. Pateikdamas kelias citatas iš Biblijos, lektorius pastebėjo, kad gilinantis į Šventąjį Raštą ir norint teisingai jį suprasti, būtina skaityti egzegetų (aiškintojų), tokių, kaip prelatas Antanas Rubšys, komentarus. Kalbėdamas apie tradiciją, prelegentas paminėjo, jog per ilgus šimtmečius Bažnyčioje susiformavo savitas maldos bei sakramentinis gyvenimas.

Apžvelgusi pagrindinius tikėjimo šaltinius, konferencijos vedėja K. Bondareva visų paklausė, ką gi mes veikiame kasdien, pasisėmę patirties iš visiems prieinamų tikėjimo šaltinių, kaip mes atsiliepiame, pavyzdžiui, į Dievo pakvietimą, siunčiamą mums per pasiuntinius (tikinčius žmones). Čia pat paaiškėjo, kad į pakvietimą atsiliepti ir tarti žodį „Dienos namų“ jubiliejinėje konferencijoje neatsiliepė nei iš anksto pakviestas miesto meras, nei jo pavaduotojos, nei kiti miesto savivaldybės atstovai. Liūdna pripažinti, bet į pakvietimą neatsiliepė ir parapijos organizacijų – „Caritas“, Šeimos centro, „Aukštutinio kambario“, Pranciškonių pasauliečių ordino – vadovai. Visi šie asmenys turėjo labai pateisinamas žmogiškas priežastis: vieni vyko į koncertą, kiti – į užsienį, treti – pas vaikus, ketvirti patys svečių turėjo, penkti buvo pavargę... Čia belieka tik prisiminti šv. Mato Evangelijoje aprašytą palyginimą apie karalaičio vestuves (Mt 22, 1–10).

Atsiliepus į Dievo kvietimą, tikėjimas skatina ieškoti, pačiam atsiverti bei atverti dar mums nežinomas paslaptis. Šiais klausimais konferencijoje savo ilgametę patirtį apie Šv. Benedikto gimnazijos misiją, bendruomenės rūpesčius ir atradimus, naujas adventinio laikotarpio tradicijas liudijo istorijos mokytoja metodininkė Nijolė Prieskienienė.

Šv. Benedikto gimnazijos direktorius Vytautas Bigaila, sulaukęs pakvietimo į konferenciją, atsiliepė ir atėjo ne tik su pedagogėmis, bet dar pasiūlė ir gimnazijos pradinukų paruoštą spektakliuką (vyr. mokytoja Elena Zmitrulevičienė), kuris buvo šiltai sutiktas maldos namų lankytojų.

Dalydamasi savo įžvalgomis konferencijos vedėja sakė, kad Dievo esame skatinami veikti kitų labui ir kartu su kitais. Apie savo veiklos aktualijas kalbėjo „Dienos namų“ ilgalaikio vaikų neformalaus švietimo projekto „Dorybių mokyklėlė“ bendradarbiai – valstybinių vaikų globos namų direktorius Romutis Žebuolis ir jo pavaduotoja Anelė Adamavičienė. Jie  pabrėžė, kad svarbią įtaką jų ugdytiniams daro artimesnis susipažinimas su krikščioniškomis vertybėmis „Dorybių mokyklėlėje“.

Svarbiausias buvo teol. lic. kapeliono Sauliaus Kasmausko pranešimas. Pasak prelegento, žmogus, įsigyvenęs į tikėjimą ir suvokęs, kokia tai yra vertybė, nori tuo tikėjimu dalytis su kitais, liudyti. Susižavėjimas Dievu, anot dvasininko, yra gilesnio tikėjimo pasekmė. Plėtodamas šią mintį, lektorius aiškino, kad tai reiškia pažinti visų žmonių vienybę ir tikrą išaukštinimą, suvokti, kad tikėjimas mus skatina tiek naudotis sukurtais daiktais, kiek jie mus priartina prie Dievo, ir atsisakyti tų daiktų, kurie mus nuo jo atitolina. Kapelionas paminėjo, kad gilus tikėjimas skatina pasitikėti Dievu visada, net ir nelaimei ištikus.

Konferencijos vedėja padėkojo susirinkusiems už kantrybę, sveikintojams – už nuoširdžias dovanas bei linkėjimus, savanorėms – Melitai Pilkauskaitei, Reginai Pakalnienei, Aldonai Gališanskienei, Bronislavai Tamulynienei, Gemai Gocentienei – už aktyvią pagalbą, o Alytaus dekanas g. kan. Arūnas Užupis įteikė mokyklų, įstaigų vadovams „Dienos namų“ Padėkos raštus bei apdovanojo suvenyrais už nuoširdų atsiliepimą ir bendradarbiavimą.

Alytus
Zenono Šilinsko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija