2013 m. vasario 22 d.    
Nr. 8
(2032)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Prasmingai paminėta Ligonių diena

Šilalės ligoninėje besigydantys
vaikučiai su gydytoja Janina Kuraitiene
ir vikaru kun. Justinu Palubinsku

ŠILALĖ. Katalikiškas pasaulis vasario 11-ąją mini Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Lurde (Prancūzija) iškilmę. Mat tą dieną paprastai, suvargusiai, nuo sunkios astmos kenčiančiai mergaitei Bernadetai Subiru – vyriausiai iš šešių prancūzų Pranciškaus ir Luizos Subiru šeimos vaikų – apsireiškė Dievo Motina, pasivadinusi „Aš esu Nekaltas Prasidėjimas“. Visa tai gerai ištyrus bei toliau vykstant stebuklingiems pagijimams, nedidelis pietinėje Prancūzijoje esantis miestelis Lurdas tapo stebuklinga ligonių pagijimo vieta. Vadovaudamasis šiais įrodytais Lurdo stebuklais, palaimintasis popiežius Jonas Paulius II 1993 metais vasario 11-ąją leido paminėti Ligonių dieną. Nuo to laiko, kasmet, visose garsiosiose pasaulio Dievo Motinos bažnyčiose vasario 11-ąją švenčiama Ligonių diena, kuri dabar jau tapo Pasauline ligonių diena. Šiemet sukako 20 metų, kai ji pirmą kartą švenčiama Lietuvoje.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Smagi šventė

Prie paminklo tremtiniams –
choras ,,Ave verum“

KUPIŠKIS. Vasario 16 dieną Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje buvo didelis sujudimas – čia rinkosi visi, kas neabejingi Tėvynei Lietuvai. Rikiavosi su savo organizacijų vėliavomis Kupiškio dekanato Gyvojo rožinio draugijos nariai, Kupiškio ir Subačiaus parapijų Marijos Legiono nariai, Kupiškio dekanato ateitininkai, Palėvenės parapijos moterų katalikių draugijos narės, Kupiškio parapijos pasauliečiai pranciškonai, sausio 13-osios brolijos Kupiškio skyriaus nariai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų partijos Kupiškio skyriaus nariai, Šaulių sąjungos nariai, Kupiškio 504 pėstininkų kuopos kariai.


Kaišiadorių vyskupijoje

Elektrėnų dekanate

Vasario 16-oji signataro tėviškėje

Seniūnė Zita Aniulienė sveikina Trakų
savivaldybės apdovanotus Onutę Balkienę
ir kleboną kun. Algimantą Gaidukevičių

ONUŠKIS. Nedidelį miestelį, esantį Trakų rajone, išgarsino čia dirbę ir gyvenę žmonės: jaunystėje vargonininkavo Kipras Petrauskas, kurį laiką klebonavo kunigas ir poetas Nikodemas Švogžlys-Milžinas, 1993 metais šventoriuje perlaidoti Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko (1869–1942), bolševikų nukankinto Altajaus krašte, palaikai. Onuškiečiai didžiuojasi šia asmenybe, kilusia iš šių apylinkių. Tai ir yra svarbiausia priežastis, dėl kurios Vasario 16-oji kasmet čia minima su didele pagarba ir dėmesiu. Šiemet šventė prasidėjo vidurdienį K. Petrausko aikštėje. Jos atidarymą paskelbė miestelio seniūnė Zita Aniulienė. Aukštu stiebu kylant valstybinei vėliavai, Lietuvos mokslų akademijos choras (vad. Vytautas Verseckas, chormeisterė, koncertmeisterė Judita Taučaitė, tarybos pirmininkas Vilius Maslauskas), svečiai ir gausiai susirinkę miestelio gyventojai sugiedojo Lietuvos himną.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija