2013 m. kovo 22 d.    
Nr. 12
(2036)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Garbingas Aukštaitijos kunigas

A†A kan. jubil. prof. teol. lic. Petras ŽIUKELIS
(1927 04 03–1951 09 23–2013 03 02)

Kan. Petras Žiukelis

Kovo 2 dieną mirė Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios altaristas kan. prof. Petras Žiukelis. Jis gimė 1927 m. balandžio 3 d. Žiukeliškių k., Jūžintų parapijoje (Rokiškio r.), Petro ir Apolonijos (Kutkaitės) Žiukelių šeimoje. Mokėsi Jūžintų pradžios mokykloje, Dusetų progimnazijoje bei Rokiškio gimnazijoje. 1944 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigu buvo įšventintas vysk. Kazimiero Paltaroko 1951 09 23 Kauno Arkikatedroje. Kan. P. Žiukelio kunigiška tarnystė buvo šiose vietose ir pareigose: 1952 06 11–1952 12 15 – Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaras, 1952 12 15–1954 09 14 – Krekenavos parapijos vikaras, 1954 09 14–1956 07 05 – Panevėžio Katedros parapijos vikaras, 1956 07 05–1959 10 09 – Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas, 1959 10 09–1964 04 10 – Smilgių (Panevėžio r.) parapijos vikaras, 1960 11 09–1966 04 25 – Panevėžio vyskupijos tribunolo prosinodinis teisėjas, 1964 04 10–1966 06 24 – Pumpėnų parapijos klebonas, 1965 08 26–1966 04 18 – Pasvalio dekanato vicedekanas, 1966 04 18–1971 10 28 – Pasvalio dekanato dekanas, 1966 04 25–1992 04 16 – Panevėžio vyskupijos tribunolo oficiolas, 1966 06 24–1971 10 28 – Pasvalio parapijos klebonas, 1971 10 28–1972 04 04 – Šimonių parapijos klebonas, 1972 04 04–1973 09 14 – Rokiškio parapijos klebonas, 1972 04 04–1973 09 14 – Rokiškio dekanato dekanas, 1973 09 14–1974 05 12 – Panevėžio Katedros parapijos klebonas, 1973 09 14–1974 05 12 – Panevėžio dekanato dekanas, 1974 05 12–1976 07 14 – Krekenavos parapijos altaristas, 1976 07 14–1988 08 25 – Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas, 1982 11 25 – Šv. Kazimiero jubiliejaus organizacinės komisijos Panevėžio vyskupijos atstovas, 1984 11 21 – Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus rengimo komisijos narys, 1985 03 04–1988 08 25 – Kauno teologijos fakulteto dekanas, 1988 11 04–1995 05 20 – Anykščių parapijos rezidentas, 1995 05 20–2013 03 02 – Rokiškio parapijos altaristas. 1957 metais vyskupo Kazimiero Paltaroko paskirtas Panevėžio Katedros kapitulos kanauninku. 1981 metais paskirtas Kauno teologijos fakulteto docentu, o 1987 metais –  profesoriumi.

Velionis buvo pašarvotas Rokiškio Šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčioje. Kan. P. Žiukelio laidotuvių šv. Mišios Rokiškio Šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčioje aukotos kovo 5 dieną. 10.30 val. Jas aukojo vyskupijos kanauninkai, savo mintimis apie mirusįjį pasidalijo Smilgių klebonas apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis. 12 val. šv. Mišias aukojo ir apie velionį kalbėjo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, koncelebravo apie 30 kunigų. Kan. P. Žiukelis palaidotas Rokiškio bažnyčios šventoriuje.

XXI
Broniaus  VERTELKOS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija