2013 m. kovo 22 d.    
Nr. 12
(2036)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Aptarti jubiliejiniai renginiai

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
ir grupė kunigų su Šilalės
dekanato tikybos mokytojais
bei katechetais

ŠILALĖ. Telšių vyskupijoje yra vienuolika dekanatų. Kasmet juose vyksta dekanatų dienos. Jų metu į dekanatą atvykę kunigai, dalyvaujant Telšių vyskupijos vyskupams, kitiems aukštesnio rango kunigams, atlieka vadinamąją dekanato vizitaciją bei aptaria aktualius visos vyskupijos ir vizituojamo dekanato reikalus.

Šiemet Šilalės dekanato diena įvyko kovo 13-ąją. Joje dalyvavo abu Telšių vyskupijos vyskupai – ordinaras Jonas Boruta SJ ir augziliaras Linas Vodopjanovas OFM – bei monsinjoras Rimantas Gudlinkis ir kanauninkas Remigijus Saunorius, visų Šilalės parapijų kunigai, klebonai, vikarai, rezidentai. Iki pietų buvo aptarti eiliniai Šilalės dekanato parapijų reikalai, Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejiniai renginiai. Numatyta visose Šilalės dekanato parapijų bažnyčiose organizuoti naktines tikinčiųjų adoracijas nuo birželio 17 dienos pirmiausia Laukuvos, Upynos, Pajūrio bažnyčiose, paskui – kitose. Į šias adoracijas ypač kviečiamas jaunimas. Pati didžiausia iškilmė birželio 23 dieną vyks Kaltinėnuose – vienoje iš seniausių Šilalės dekanato parapijų. Buvo supažindinta su Žemaičių Kalvarijoje vyksiančiais renginiais, skirtais Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Prasmingi renginiai

Klebonas kan. Stanislovas
Krumpliauskas sveikina
Donatą Čepuką
Alvydo Stausko nuotrauka

DUSETOS. Švč. Trejybės bažnyčios parapijiečiai džiaugiasi klebonu kan. Stanislovu Krumpliausku, per labai trumpą laiką (paskirtas 2012 m. liepos 16 d. parapiją galėjo perimti tik rudenį) savo dėmesiu ir pagarba kiekvienam žmogui gebėjusiam suburti tikinčiuosius. Jau 2012 metais pilnas autobusas iš Dusetų kanauninko iniciatyva lankėsi Vilniuje, Dievo Motinos Gailestingumo atlaiduose. Po šv. Mišių jie susipažino su Vilniaus šventovėmis, lankėsi ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje, susipažino su Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorija, bendravo su šios bažnyčios, tituluotos kaip ir Dusetų, klebonu ukrainiečiu Pavlu Jachimecu OSBM.


Šiaulių vyskupijoje

Joniškio dekanate

Kovo 11-ąją prisimintas kraštietis

Prie majoro Loeno Virbicko tėvų kapo

SKAISTGIRYS. Šiemet Kovo 11-ąją skaistgiriečiai pasitiko kiek neįprastai. Kaip niekad daug parapijiečių apledėjusiomis gatvėmis rinkosi į šv. Mišias, kurias aukojo kraštietis Raudondvario klebonas, Kauno 2-ojo dekanato dekanas monsinjoras Augustinas Paulauskas. Parapijos klebonui kun. Jordanui Urbonui padėkojus svečiui už prasmingą pamokslą gimtosios parapijos žmonėms, parapijiečiai Skaistgirio kapinėse nusilenkė ir uždegė atminimo žvakeles kraštiečio, majoro, poeto Leono Virbicko tėvams. Po trumpos susikaupimo minutės gražus būrelis skaistgiriečių rinkosi į miestelio biblioteką. Jos darbuotojos Lijana Degimienė ir Jolanta Jatulienė organizavo prisiminimų popietę, skirtą kraštiečiui Leonui Virbickui. Popietėje svečiavosi jo dukterėčios Ona Džiugienė, Aldona Balsienė bei jų sesers Kleopasės Paulauskienės vaikai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija