2013 m. kovo 22 d.    
Nr. 12
(2036)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Prasmingi renginiai

Klebonas kan. Stanislovas
Krumpliauskas sveikina
Donatą Čepuką
Alvydo Stausko nuotrauka

Grupelė Dusetų parapijiečių
po renginio, skirto Dievo tarnui
arkivyskupui M. Reiniui

DUSETOS. Švč. Trejybės bažnyčios parapijiečiai džiaugiasi klebonu kan. Stanislovu Krumpliausku, per labai trumpą laiką (paskirtas 2012 m. liepos 16 d. parapiją galėjo perimti tik rudenį) savo dėmesiu ir pagarba kiekvienam žmogui gebėjusiam suburti tikinčiuosius. Jau 2012 metais pilnas autobusas iš Dusetų kanauninko iniciatyva lankėsi Vilniuje, Dievo Motinos Gailestingumo atlaiduose. Po šv. Mišių jie susipažino su Vilniaus šventovėmis, lankėsi ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje, susipažino su Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorija, bendravo su šios bažnyčios, tituluotos kaip ir Dusetų, klebonu ukrainiečiu Pavlu Jachimecu OSBM.

Nemažai renginių vyksta ir pačiose Dusetose. Kovo 9 dieną čia buvo paminėtas Dusetų garbės piliečio, žurnalisto, rašytojo ir redaktoriaus Donato Čepuko 80-metis. Nuo 1962 metų jis dirba Utenoje periodinėje spaudoje – buvo redakcijos darbuotojas, redaktoriaus pavaduotojas, skyriaus vedėjas. Nuo 1992 metų jis – laikraščio „Utenis“ vyriausias redaktorius, UAB „Utenio redakcija“ direktorius, parašė ir išspausdino keliolika tūkstančių straipsnių kultūros, visuomeninio gyvenimo, žemės ūkio temomis. Tarp žymių sveikintojų buvo ir kan. S. Krumpliauskas. D. Čepukas sulaukė Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko padėkos – palaiminimo už dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą „Utenio“ puslapiuose, – ją įteikė šio straipsnio autorė. Be to, grupelė keliavusių į Vladimirą (prie Kliazmos) – šių eilučių autorė kartu su Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialiste Zita Mackevičiene ir Daugailių mokyklos bičiulių pirmininku, UAB „Vilava“ generaliniu direktoriumi Antanu Vilūnu – pasveikino D. Čepuką ir padėkojo už publikacijas „Utenyje“, skirtas M. Reinio vardo įamžinimui Vladimire.

Kovo 10 dieną po šv. Mišių (jas aukojo ir turiningą pamokslą iš sakyklos – tuo labai didžiuojasi parapijiečiai – sakė kan. S. Krumpliauskas) dr. A. Vasiliauskienė pasakojo apie Dievo tarną arkivyskupą Mečislovą Reinį, jo plačiašakę veiklą Lietuvoje, nesutikimą paklusti sovietiniams okupantams, suėmimą, nuteisimą ir mirtį Vladimiro centrale (kalėjime) 1953 m. lapkričio 8 d. Pasakojimas iliustruotas vaizdais iš Vladimiro miesto, Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, katalikų bažnyčios, kalėjimo archyve saugomos kalinio M. Reinio bylos. Susirinkusieji stebėjo autorės užfiksuotus M. Reinio vardo įamžinimo Vladimire momentus. Seniūnijai ir parapijai buvo palikti keli M. Reiniui skirti lankstinukai. Kiekvienam, apsilankiusiam renginyje, buvo padovanotas M. Reinio paveikslėlis su malda, prašant malonių šiam Dievo tarnui užtariant. Po renginio ši malda ir buvo perskaityta. Jai Imprimatur dar 2008 m. kovo 14 d. pasirašė šviesios atminties vyskupas Juozas Tunaitis.

Parapijiečiams Dievo tarnas M. Reinys gerai žinomas iš tekstų „XXI amžiuje“, kurio į parapiją atkeliauja 30 egzempliorių. Laikraštį sekmadieniais po šv. Mišių išdalina patarnautojai.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija