2013 m. kovo 22 d.    
Nr. 12
(2036)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Keliaukime kartu...

Laikraštį „XXI amžius“ retkarčiais tekdavo paskaityti nuo pirmųjų jo leidimo metų. Nuolatiniu draugu tapo maždaug prieš dešimtmetį, kai pati pradėjau siųsti į jį savo straipsnelius. Daugelį metų gyvenau Lazdijų Šv. Onos (Vilkaviškio vyskupija) parapijoje, dabar esu Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Vilniaus arkivyskupija) parapijietė. Pirmojoje tuo metu tarnystę atliko klebonai – kun. Rimantas Baltrušaitis ir Gintaras Urbštas, o Druskininkuose – kun. Almantas Kibirkštis, kun. Žydrius Kuzinas. Abiejose parapijose šis laikraštis platinamas, kažkiek prenumeruojamas, skaitomas. Tik kai prisimenu močiutės, vyro tėvų pasakojimus, jog smetoninės Lietuvos laikais prenumeruoti katalikišką laikraštį buvo kiekvieno kataliko priedermė (o ir kunigai ragino tai daryti), tai dabar atrodo, kad jų labai sumažėjo... Nesigilinsiu į detales ir statistiką... Nei smerkti, nei kritikuoti nesiruošiu, tiesiog noriu pasidalinti savo įžvalgomis. Pasikeitė laikai ir žmonės... Absoliuti skaitymo laisvė. Skaito, kas ką nori. Įvairių laikraščių ir žurnalų, mirgančių smurto, žmogžudysčių, sekso, po kelis vyrus ar žmonas pakeitusių žvaigždžių žvaigždelių nuotraukų ir pikantiškų straipsnių pilnas „oras“. O kur dar interneto galimybės... Žinoma, reikia pasidžiaugti, kad žurnalai „Artuma“, „Kelionė su Bernardinai.lt.“, „Ateitis“ yra tas gaivinantis skaidraus kultūros, meno, tikėjimo ir artimo meilės šaltinio versmės gurkšnis. Tačiau tai – žurnalai... Tik laikraštis, pasipuošęs kukliu apdaru, pasivadinęs krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės spaudiniu, – „XXI amžius“ – vienintelis. Tiesa, tas pats leidėjas leidžia dvisavaitinį laikraštį „Katalikas“, bet tai tik mažytis informacijos lašelis, nepriimkit bloguoju... Tačiau pagrindiniai – Popiežiaus žinia, Bažnyčios, Vyskupų Konferencijos, kiti dokumentai, svarbiausios krikščioniško pasaulio naujienos – spausdinami tik „XXI amžiuje“. Visada malonu pasidalinti savos parapijos bendruomenėje užauginta tikėjimo ir krikščioniškos gyvenimo patirties duona: atlaidų tradicijomis, maldos grupelių veikla, kultūros, meno, kuklaus kaimo ar miesto žmogaus spinduliuojama sielos šviesa. Malonu paskaityti, ir kaip visa tai vyksta kitur. Tai iš tiesų skalsūs gyvenimo duonos ir artimo meilės grūdai. Reikia jais dalintis – to mokė ir šiandien moko Kristus. Kaip ir kiekviename visuomeniniame laikraštyje, taip ir „XXI amžiuje“ ne visi straipsniai man patinka, kai kurie atrodo galbūt tendencingi... Bet juk visada galiu pasirinkti ir mane dominantį rašinį. Rubrikos: Krikščionybė šiandien, Istorija ir dabartis, Ora et labora, Žvilgsnis (beje, krikščioniškas), Atmintis, Susitikimai, Laikas ir žmonės – žinių sankaupos, kuriose surandu Gėrio, Šviesos, Tiesos blyksnius. Šiais metais laikraštis tampa dar įdomesnis. 2013 metais minima nemažai Lietuvai svarbių istorinių datų, paskelbti Tikėjimo metai pasaulyje. Redakcija tikrai stengiasi, ieško, aukojasi... Tikiu, kad gėris nugalės blogį, šviesa – tamsą. Šviesos spinduliai pasiekia giliausius užkaborius, nes Jėzus yra pasaulio Šviesa. Jis sako: „Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse...“ (Jn 8, 12). Laikraščiui reikia  mūsų paramos: prenumeruoti, platinti, skaityti, piniginės aukos. Reikia ir maldos... Kiekvienas skaitytojas asmeniškai gali pridėti po maldos žiedelį ir nupinti gražų užtarimo, dėkojimo ir prašymo vainiką, ir padovanoti jį Viešpačiui. Netrukus išauš džiugus Kristaus Prisikėlimo rytas. Noriu palinkėti, kad su juo kartu yra ir „XXI amžiaus“ prisikėlimo, atsinaujinimo diena.

Pridera mums taip pasielgti. Jei tikslas geras ir tinkamas, jei tik jis gali atnešti Dievui garbę ir Bažnyčiai naudą, reikia drąsiai stoti prie darbo ir eiti prie tikslo (Pal. J. Matulaitis). Prisimindami Palaimintojo nuolatinį dėmesį spaudai, mes, Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos matulaitiečiai, savo kuklia auka norime paremti laikraštį: vieni – nauja prenumerata, kiti – pinigėliais. Atsirado ir daugiau mus palaikančių parapijiečių. Tam pritaria maldos už kunigus ir Gyvojo Rožinio draugijos grupės. Beje, nemaža dalis parapijiečių yra visų trijų grupelių nariai. Kartu aukojame Dievui ir maldą. Surinktus pinigus pervedėme į laikraščio atsiskaitomąją sąskaitą.

Įsiklausykime į pranašo Amoso žodžius: ... tas, kuris... apreiškia žmogui savo mintis, kuris tamsą paverčia aušra ir žengia žemės aukštumomis; jis vardu VIEŠPATS (Am 4, 13). Pasilikime su Juo ir keliaukime kartu...

Alvyra Grėbliūnienė,
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos Druskininkų
Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos skyriaus vadovė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija