2013 m. balandžio 12 d.    
Nr. 15
(2039)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Verbų sekmadienis, Didysis Tridienis ir Velykos drauge su vyskupu

Didžiulis kryžius tarytum plaukė
žmonių jūroje, nešamas miesto
vaikų, politinių kalinių ir tremtinių,
Jūrininkų, Respublikinės,
Universitetinės ligoninių medikų,
tikybos mokytojų, policijos,
kariškių, priešgaisrinės apsaugos,
miesto mero bei tarybos narių,
Dvasinės pagalbos jaunimui
centro savanorių

KLAIPĖDA. Į Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčią gausiai susirinkę tikintieji Verbų sekmadienį įžengė į Didžiąją savaitę. Klodami žalias palmių šakeles įžengiančiam į Jeruzalę Kristui giedame: „Kristau, Tu garbės Karalius!“ Verbų sekmadienį į vakaro šv. Mišias susirinkę tikintieji meldėsi drauge su Telšių vyskupo augziliaru vysk. Linu Vodopjanovu OFM.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Kryžiaus keliu – į Prisikėlimo slėpinį

Kryžiaus kelio procesija
atėjo į Plungės Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčią

PLUNGĖ. Didįjį penktadienį, Kristaus kančios, mirties ant kryžiaus ir palaidojimo dieną, didžiuosiuose pasaulio miestuose ir mažuose miesteliuose rengiamos Kryžiaus kelio procesijos, prisimenant ir pagerbiant Kristaus kančios kelią į Golgotos kalną. Tokia procesija surengta ir Plungėje. Įvairių organizacijų ir grupių atstovai Vytauto gatve, vedančia į mūsų didingą Šv. Jono Krikštytojo šventovę, pakaitomis po trumpą atkarpėlę nešė kryžių. Pakartodami Išganytojo nueitą kelią, tradiciškai padalintą į keturiolika stočių, kryžių nešė ir mąstymus bei maldas skaitė parapijos jaunimo, maldos grupių „Jėzau, pasitikiu Tavimi“, „Motinos maldoje“, Šv. valandos naktinės adoracijos į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį, Plungės „Caritas“, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Plungės brolijos, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio nariai, UAB „Plungės lagūna“, „Strategas“, „Litnaglis“ ir „Plungės Jonis“, klubo „Melioracijos senjorai“, rajono savivaldybės ligoninės, miesto seniūnijos, Vyskupo M.Valančiaus pradinės mokyklos, rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovai. Kryžių į bažnyčią įnešė Plungės parapijos klebonas ir Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas kun. Julius Meškauskas.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Po Gavėnios – į Prisikėlimo džiaugsmą

Kunigai (iš kairės): kun. Alvydas
Vaitkevičius, kun. Mindaugas Alekna
ir dekanas kan. dr. Algis Genutis
su Šilalės parapijos Žemaičių
Kalvarijos Kalnų giedotojais

ŠILALĖ. Šiemet Žemaičių krašto tikintieji, minėdami savo protėvių krikšto 600 metų jubiliejų bei stiprindami savo tikėjimą, atsidavimą Bažnyčiai itin rūpinasi bendruomeniniu pamaldumu. Šilalės parapijos tikintieji, vadovaujami savo klebono dekano kan. dr. Algio Genučio, talkinant kunigams vikarams Mindaugui Aleknai ir Justinui Palubinskui, didelį dėmesį skyrė Gavėnios metui. Apmąstant Kristaus kančią bei mirtį ant Kryžiaus, Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje penktadieniais, po vakaro šv. Mišių, o sekmadieniais prieš Sumą vyko Kryžiaus kelio procesija (stacijos), į kurias įsijungdavo ir Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis šios parapijos jaunimas. Sekmadieniais, po Sumos, parapijos namuose būdavo giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai už mirusius kunigus ir parapijiečius. Gavėnios metu Telšių vyskupijos vyskupai – ordinaras Jonas Boruta SJ ir augziliaras Linas Vodopjanovas OFM – ir kiti garbūs vyskupijos kunigai lankėsi Šilalėje ir susitiko su Šilalės dekanato tikybos mokytojais ir katechetais. Didžiąją Gavėnios savaitę buvo lankomi ligoniai. Ligoninės koplyčioje bei palatose Šilalės parapijos kunigai klausė išpažinčių, dalino Šv. Komuniją, guodė bei ramino. Visą Didžiąją savaitę visi trys kunigai – dekanas kan. dr. A. Genutis ir vikarai M. Alekna ir J. Palubinskas – pasakė homilijas, susietas su septyniais Kristaus žodžiais, pasakytais prieš mirtį ant Kryžiaus, įprasminančiais Jo kančią bei Auką už žmonijos išgelbėjimą nuo amžinosios pražūties. Didįjį šeštadienį prie Kristaus kapo adoravo parapijos tikintieji, skautai ir ateitininkai. Gavėnios metu pastoracijoje talkino kun. Alvydas Vaitkevičius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija