2013 m. balandžio 12 d.    
Nr. 15
(2039)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Verbų sekmadienis, Didysis Tridienis ir Velykos drauge su vyskupu

Didžiulis kryžius tarytum plaukė
žmonių jūroje, nešamas miesto
vaikų, politinių kalinių ir tremtinių,
Jūrininkų, Respublikinės,
Universitetinės ligoninių medikų,
tikybos mokytojų, policijos,
kariškių, priešgaisrinės apsaugos,
miesto mero bei tarybos narių,
Dvasinės pagalbos jaunimui
centro savanorių

Vysk. Linas Vodopjanovas OFM
plauna kojas parapijiečiams

Kryžiaus kelio procesija Klaipėdoje

KLAIPĖDA. Į Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčią gausiai susirinkę tikintieji Verbų sekmadienį įžengė į Didžiąją savaitę. Klodami žalias palmių šakeles įžengiančiam į Jeruzalę Kristui giedame: „Kristau, Tu garbės Karalius!“ Verbų sekmadienį į vakaro šv. Mišias susirinkę tikintieji meldėsi drauge su Telšių vyskupo augziliaru vysk. Linu Vodopjanovu OFM.

Didžiojo Tridienio pradžią žymėjo Šv. Krizmos Mišios Telšių Katedroje. Čia drauge su Telšių vyskupijos ganytojais Jonu Boruta SJ ir Linu Vodopjanovu OFM meldėsi visi Telšių vyskupijos kunigai, bei didelis būrys tikinčiųjų. Tą patį ketvirtadienį parapijose buvo aukojamos Paskutinės Vakarienės šv. Mišios, primenančios mums Švenčiausiojo ir Kunigystės sakramentų įsteigimą bei prasidedančią Kristaus kančią. Marijos, Taikos Karalienės, parapijoje Paskutinės Vakarienės šv. Mišioms vadovavo vysk. Linas Vodopjanovas OFM.

Didįjį penktadienį visas krikščioniškasis pasaulis kviečiamas prisiminti Išganytojo kančią, einant miestų ir miestelių gatvėmis, apmąstant Kryžiaus kelią. Ketvirtus metus Klaipėdos miesto dekano kun. Viliaus Viktoravičiaus rūpesčiu organizuojamas Kryžiaus kelias tampa gražiu tikėjimo liudijimo ženklu liberalizmo ir tikėjimo ignoravimo nuotaikų kupiname mieste. Iškilminga, rimties ir susikaupimo kupina procesija Klaipėdoje prasidėjo 15 val., Kristaus mirties ant Kryžiaus valandą, nuo Kristaus Karaliaus bažnyčios. Didžiulė minia klaipėdiečių drauge su Telšių vyskupo augziliaru Linu Vodopjanovu OFM, Klaipėdos miesto katalikų bei evangelikų liuteronų kunigais ir stačiatikių šventikais bei jų bendruomenių atstovais Kryžiaus kelią ėjo iki Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios giedodami ir melsdamiesi. Miesto gatvėmis aidėjo skambi ir darni giesmė, vadovaujama Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios vargonininko Mindaugo Gudžiūno ir parapijų choristų. Baigę Kryžiaus kelią, vyskupo Lino Vodopjanovo OFM palaiminti tikintieji rinkosi į savo parapijų bažnyčias dalyvauti Kryžiaus pagerbimo liturgijoje.

Netrukus po Kryžiaus kelio apmąstymo prasidėjo Kryžiaus Išaukštinimo pamaldos. Šią dieną neaukojamos šv. Mišios. Tikinčiųjų dėmesys sutelkiamas į Kristaus Kryžių. Marijos, Taikos Karalienės, parapijoje šioms apeigoms vadovavo vysk. Linas Vodopjanovas OFM, savo homilijoje jis pabrėžė Kryžiaus reikšmę kiekvieno krikščionio gyvenime kaip neatsiejamą jo dalį.

Didįjį šeštadienį, laukdami Kristaus Prisikėlimo, tikintieji budi prie Išganytojo kapo. Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje prie išstatyto Švenčiausiojo sakramento visos parapijos grupelės įvairiomis intencijomis meldėsi jau nuo 8 val. ryto. Švenčiausiojo sakramento adoracija vyko iki 20.30 val., o 21 val. prasidėjo iškilmingosios Kristaus Prisikėlimo – Velyknakčio – apeigos. Su didžiuliu būriu tikinčiųjų drauge meldėsi Marijos, Taikos Karalienės, parapijos kunigai ir vysk. Linas Vodopjanovas OFM. Jis vėl vadovavo Prisikėlimo šv. Mišioms, prasidėjusioms 7. 30 val.

Marijos, Taikos Karalienės, parapijos bendruomenė dėkinga savo ganytojui, vyskupui augziliarui Linui Vodopjanovui OFM už buvimą drauge Verbų sekmadienio iškilmėse ir per visą Didįjį Tridienį, už ganytojišką žodį ir bendrą maldą bei už drauge išgyventą Kristaus Prisikėlimo džiaugsmą Velykų nakties šv. Mišiose ir iškilmingose Prisikėlimo šv. Mišiose ankstyvą sekmadienio rytą.

Marta D. Palmaitytė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija