2013 m. balandžio 12 d.    
Nr. 15
(2039)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Po Gavėnios – į Prisikėlimo džiaugsmą

Kunigai (iš kairės): kun. Alvydas
Vaitkevičius, kun. Mindaugas Alekna
ir dekanas kan. dr. Algis Genutis
su Šilalės parapijos Žemaičių
Kalvarijos Kalnų giedotojais

Gavėnios Kryžiaus kelio
procesijai, kurioje dalyvavo
daug jaunimo, vadovauja vikaras
kun. Justinas Palubinskas

ŠILALĖ. Šiemet Žemaičių krašto tikintieji, minėdami savo protėvių krikšto 600 metų jubiliejų bei stiprindami savo tikėjimą, atsidavimą Bažnyčiai itin rūpinasi bendruomeniniu pamaldumu. Šilalės parapijos tikintieji, vadovaujami savo klebono dekano kan. dr. Algio Genučio, talkinant kunigams vikarams Mindaugui Aleknai ir Justinui Palubinskui, didelį dėmesį skyrė Gavėnios metui. Apmąstant Kristaus kančią bei mirtį ant Kryžiaus, Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje penktadieniais, po vakaro šv. Mišių, o sekmadieniais prieš Sumą vyko Kryžiaus kelio procesija (stacijos), į kurias įsijungdavo ir Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis šios parapijos jaunimas. Sekmadieniais, po Sumos, parapijos namuose būdavo giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai už mirusius kunigus ir parapijiečius. Gavėnios metu Telšių vyskupijos vyskupai – ordinaras Jonas Boruta SJ ir augziliaras Linas Vodopjanovas OFM – ir kiti garbūs vyskupijos kunigai lankėsi Šilalėje ir susitiko su Šilalės dekanato tikybos mokytojais ir katechetais. Didžiąją Gavėnios savaitę buvo lankomi ligoniai. Ligoninės koplyčioje bei palatose Šilalės parapijos kunigai klausė išpažinčių, dalino Šv. Komuniją, guodė bei ramino. Visą Didžiąją savaitę visi trys kunigai – dekanas kan. dr. A. Genutis ir vikarai M. Alekna ir J. Palubinskas – pasakė homilijas, susietas su septyniais Kristaus žodžiais, pasakytais prieš mirtį ant Kryžiaus, įprasminančiais Jo kančią bei Auką už žmonijos išgelbėjimą nuo amžinosios pražūties. Didįjį šeštadienį prie Kristaus kapo adoravo parapijos tikintieji, skautai ir ateitininkai. Gavėnios metu pastoracijoje talkino kun. Alvydas Vaitkevičius.

Ir štai išaušo gana žiemiškas Šv. Velykų rytas. Būgno gaudesys kvietė šilališkius į Kristus Prisikėlimo iškilmę. Suplaukus miniai tikinčiųjų į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, prasidėjo iškilmingos Kristaus Prisikėlimo pamaldos. Joms vadovavo klebonas dekanas kan. dr. A. Genutis, vargonavo ilgametis šios bažnyčios vargonininkas maestro Antanas Kazlauskas. Jam talkino Šilalėje ir net Lietuvoje garsėjantis įvairių muzikinių renginių vadovas Kornelijus Pukinskis. Gražiai ir darniai giedojo Šilalės parapijos bažnyčios choras. Prisikėlimo iškilmę pagyvino Šilalės Kultūros namų pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Zigmo Levickio. Nors oras buvo ir žiemiškas, tačiau, išliejant Prisikėlimo džiaugsmą, apink bažnyčią buvo apeita tris kartus.

Šv. Velykų Sumos šv. Mišias aukojo kun. J. Palubinskas ir kun. M. Alekna.

Per Gavėnią, švenčiant Kristaus Priskėlimą, neliko pamirštos ir Šilalės kunigų aptarnaujamos Tūbinių ir Vaitimėnų parapijos.

Dabar, po Šv. Velykų, kunigai su savo parapijiečiais tęs tolimesnes šventes bei renginius, susietus su Žemaičių Krikšto 600 metų minėjimu.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija