2013 m. balandžio 12 d.    
Nr. 15
(2039)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Naujas Vilniaus arkivyskupas

Balandžio 5-ąją popiežius Pranciškus priėmė kardinolo A. J. Bačkio atsistatydinimą, kuris buvo įteiktas pagal kanonų teisės nuostatus, jam sulaukus 75 metų, ir nauju Vilniaus arkivyskupu metropolitu paskyrė vyskupą Gintarą Grušą.

Kardinolas paskirtas Arkivyskupijos administratoriumi iki tos dienos, kai įvyks naujo arkivyskupo ingresas.

Arkivyskupas G. Grušas pradės vykdyti naujas pareigas po iškilmingų ingreso šv. Mišių, kurios įvyks Šv. Jurgio, Vilniaus arkivyskupijos globėjo, šventėje balandžio 23 d. 12 val. Vilniaus Arkikatedroje.

Iš arkivyskupo Gintaro Grušo biografijos

Vyskupas Gintaras Grušas gimė 1961 m. rugsėjo 23 d. Vašingtone, JAV. Augdamas lietuvių šeimoje, įsitraukė į tautinę ir katalikišką išeivių veiklą, aktyviai dalyvavo Los Andželo Šv. Kazimiero lietuvių parapijos gyvenime, Ateitininkų federacijos veikloje. 1983–1987 metais buvo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys.

Prieš stodamas į seminariją baigė matematikos ir informatikos studijas Kalifornijos universitete Los Andžele (UCLA), dirbo IBM korporacijoje. Dvasines studijas pradėjo Pranciškonų universitete Steubenville, Ohajuje, vėliau dvejus metus mokėsi Romoje, Popiežiškojoje Šv. Bedos kolegijoje. 1992 metais Vilniuje buvo įšventintas diakonu ir paskirtas Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą komiteto generaliniu sekretoriumi. Grįžęs į Romą, tęsė studijas gyvendamas Popiežiškojoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje, teologijos bakalauro laipsnį įgijo Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete.

1994 m. birželio 25 d. Vilniaus arkikatedroje arkivyskupo A. J. Bačkio įšventintas kunigu. Tais pačiais metais išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos generaliniu sekretoriumi. 1997 metais grįžęs į Romą tęsė studijas Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete ir 2001 metais įgijo bažnytinės teisės daktaro laipsnį. 2001–2003 metais buvo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriumi, dėstė kanonų teisę. Nuo 2002 metų eina Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas.

Pastarąjį dešimtmetį buvo Vilniaus arkivyskupijos Kunigų tarybos narys ir konsultorius, vadovavo komisijai, rengiančiai lietuvišką Kanonų teisės kodekso redakciją. Nuo 2006-ųjų – Ateitininkų federacijos Dvasios vadas, Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos tarybos narys, leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ valdybos pirmininkas, išeivių organizacijos „Lietuvių katalikų religinė šalpa“ valdybos vicepirmininkas. Šventojo Tėvo kapeliono, monsinjoro, titulas vyskupui G. Grušui buvo suteiktas 2003 metais.

2010 m. liepos 2 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI monsinjorą Gintarą Grušą paskyrė kariuomenės ordinaru. Vyskupas nominatas buvo konsekruotas 2010 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus arkikatedroje. 2011 m. spalio 26 d. išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Nuolatinės tarybos nariu ir LVK Švietimo komisijos pirmininku.

2013 m. balandžio 5 d. popiežius Pranciškus paskyrė jį Vilniaus arkivsykupu metrolpolitu.

Arkivyskupas G. Grušas moka lietuvių, anglų, italų ir prancūzų kalbas.

Lietuvos Vyskupų
Konferencijos sekretoriatas

 

Naujojo Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pareiškimas

Šiandien popiežius Pranciškus paskyrė mane Vilniaus arkivyskupu metropolitu. Sujaudino dėmesys Lietuvai, kad po įpėdinio Buenos Aires arkivyskupijoje paskyrimo esu antrasis šio popiežiaus paskirtas vyskupas. Priimu šį naują siuntimą su tuo pačiu klusnumu ir viltimi, kaip esu priėmęs visus ankstesnius Viešpaties siuntimus pašaukimo kelyje, nes Viešpats mūsų niekada neapleidžia. Kai sąmoningai supratau ir priėmiau Viešpaties kvietimą sekti Jį kunigystės keliu, siekiau pakartoti savo „Taip“ kiekviename naujame ir nuostabiame pašaukimo posūkyje – ir prieš 20 metų rengdamas popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje, ir vadovaudamas Vilniaus kunigų seminarijai, ir tarnaudamas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinio sekretoriaus pareigose, ir būdamas Lietuvos kariuomenės ordinaru.

Vilniaus arkivyskupija, kaip ir visa Lietuva, turėjo garbingą, bet dažnai ir skausmingą istoriją. Pastaruosius 21 metus, vadovaujant kardinolui A. J. Bačkiui, įvykdyti milžiniški darbai, atstatant pagrindines bažnytines struktūras, padedant vyskupijai ir Bažnyčiai visoje Lietuvoje atsigauti po ilgų komunistinės sistemos persekiojimo metų, kai Vilniaus ganytojas arkivysk. Julijonas Steponavičius 25 metus buvo priverstas gyventi vidinėje tremtyje, atskirtas nuo savo vyskupijos ir tikinčiųjų. Kardinolo atliktuose darbuose aiškiai atsispindi Viešpaties vedimas, ir jis palieka vyskupiją žymiai tvirtesnę negu ji buvo prieš du dešimtmečius. Esu jam dėkingas už pakvietimą darbuotis Lietuvoje, už visus tris kunigystės laipsnių šventimus, kuriuos gavau iš jo rankų Vilniaus Arkikatedroje, bei už visą tėvišką rūpestį ir globą ne tik man, bet ir visai arkivyskupijai.

Šie – Tikėjimo – metai, toliau kviečia mus visus irtis į tikėjimo gelmes ne tik tam, kad geriau pažintume mūsų tikėjimą, bet kad juo gyventume. Naujasis popiežius Pranciškus laimėjo mūsų širdis savo žmogišku nuoširdumu bei gyvai išreikštu tikėjimu. Jo pavyzdys kviečia mus visus – vyskupus, kunigus, vienuolius, vienuoles ir pasauliečius – į gilesnį atsinaujinimą. Naujoji evangelizacija – kasdien giliau bendrauti su Kristumi ir padėti kitiems jį atrasti asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime.

Brangūs Vilniaus arkivyskupijos tikintieji ir visi šios teritorijos gyventojai, Šv. Tėvo paskirtas į šias pareigas sieksiu aprėpti visus ir kviečiu Jus kartu žengti kuriant tą vienybę, dėl kurios Kristus meldėsi Paskutinės Vakarienės metu. Čia bus reikalingas Šv. Dvasios vedimas, kad mes visi kartu malda ir darbu galėtume įveikti tautinius, ekonominius, politinių požiūrių skirtumus bei savanaudiškumo pagundas, o dalindamiesi savo talentais ir kryžiais atsinaujintume patys ir atnaujintume vietinę Bažnyčią ir visuomenę.

Ši žinia mus pasiekia bešvenčiant Velykų savaitę ir besirengiant Dievo Gailestingumo sekmadieniui, todėl kviečiu visus atverti savo širdis Kristui, Dievo Gailestingumui. Nebijokime dalintis Kristaus Žinia savo šeimose, su savo kaimynais ir kolegomis – priimti Dievo Gailestingumą ir patiems būti gailestingiems. Tik taip sugebėsime sukurti visuomenę, kokios norime, kurioje neapsiribojame kvietimu toleruoti – pakęsti – vieni kitus, bet kviečiame remtis Kristaus įsakymu mylėti vieni kitus, kaip Jis mus mylėjo.

Priimdamas šią tarnystę Jūsų naudai ir ją pradėdamas prašau jūsų visų maldų. Vilniaus arkivyskupo pareigas pradėsiu vykdyti Šv. Jurgio, Vilniaus arkivyskupijos globėjo, šventėje po iškilmingų ingreso šv. Mišių Vilniaus Arkikatedroje balandžio 23 d. 12 val. Kviečiu dalyvauti atstovus iš visų arkivyskupijos parapijų, vienuolynų, judėjimų, vyskupijoje veikiančių pastoracinių centrų, katalikiškų mokyklų, kad tai būtų tikrai mūsų visų, visos arkivyskupijos šventė. Prašau, kad tie, kurie negalės asmeniškai dalyvauti, ypač ligoniai, lydėtų savo malda.

Telydi, telaimina ir tesuvienija mus Gailestingasis Dievas.

Gintaras Grušas,
Vilniaus arkivyskupas metropolitas nominatas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija