2013 m. balandžio 19 d.    
Nr. 16
(2040)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pagerbė vyriausią Panevėžio kunigą

Bronius VERTELKA

Katedros parapijos salėje: (iš kairės)
Smilgių klebonas apaštalinis protonotaras
Bronius Antanaitis, svečias iš Jonavos
mons. Vincas Pranckietis, kun. Pranciškus
Sabaliauskas, Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas ir g. kan. Povilas Svirskis

Balandžio 6-ąją Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje per šv. Mišias, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, buvo minimas kun. Pranciškaus Sabaliausko OPS 90-metis. Šiuo metu Šv. Juozapo globos namuose gyvenantis jubiliatas yra vyriausias Panevėžio miesto kunigas. Malonų, supratingą, giedro veido bruožų, nuoširdų dvasininką mieste įprasta vadinti tėveliu, tėveliuku.


Drąsino nuteistuosius gręžtis į Dievą

Kun. Vincentas Gintaras
Tamošauskas OFM Cap. bendrauja
su nuteistaisiais Alytaus
pataisos namuose

Vykdydamos Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ projektą „Kompleksinė pagalba socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ socialinės darbuotojos Rasa Gražulienė ir Sandra Kratavičiūtė Alytaus pataisos namuose kovo 20 dieną suorganizavo renginį „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“ (Jn 8,11). Jis buvo skirtas visiems nuteistiesiems, ne tik tiems, kurie yra projekto dalyviai, buvo siekiama teikti dvasinę pagalbą nuteistiesiems, ugdant jų tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu bei pristatant Gailestingumo namų misiją. Kaune, šalia Petrašiūnų bažnyčios ir vienuolyno, kuriame gyvena broliai kapucinai, gyvuoja Gailestingumo namai, atviri kiekvienam žmogui, priebėga, kurioje sustiprėjus, atradus vidinę laisvę, autentišką santykį su Dievu, išmokstama tarnystės ir keliamasi naujam, visaverčiam gyvenimui.


Pasiaukojimas Švč. Mergelei Marijai

Balandžio 8 dieną šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) bažnyčioje vyko Švč. M. Marijos legiono narių pasiaukojimo Dievo Motinai šventė. Buvo sukviesti legionieriai net iš 4 parapijų. Gražiai išpuošta bažnyčia buvo pilna žmonių.

Marijos legionas įsikūrė 1921 m. rugsėjo 7 d. Dubline (Airija), Prano Duffo iniciatyva. Pirmasis Legiono prezidiumas Lietuvoje įkurtas 1994 metais. Tikslas – Dievo garbė per jo narių šventumą ir apaštališkos veiklos skleidimas pasaulyje, padedant Švč. Mergelei Marijai. Legionas veikia su Bažnyčios vyresnybės leidimu bei priežiūra ir yra ištikimas Bažnyčios mokymui. Jo dvasia – pačios Marijos dvasia. Marijos legionas – katalikiška pasauliečių organizacija, kuri parapijoje dirba gailestingumo darbus ir skelbia Kristaus meilę. Jį sudaro aktyvieji nariai ir pagalbininkai. Jie lanko ligonius ir dvasinės pagalbos reikalingus žmones bei šeimas, padeda ligoniams priimti sakramentus, platina literatūrą, padeda kituose parapijos darbuose. Ypatinga pagalba – maldos už žmonių atsivertimą. Visi Legiono nariai kalba vieną Rožinio dalį ir Legiono maldas. Aktyviems legionieriams padeda maldos pagalbininkai. Ši šventė prasidėjo Rožinio malda. Vėliau buvo aukojamos šv. Mišios, kurias aukojo ir turiningą pamokslą pasakė kun. jubil. Petras Dumbliauskas SDB iš Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos. Jis sakė, kad „Viešpats myli paprastus ir nuolankios širdies žmones“. Priminė Švč. M. Marijos nekaltumą, paprastumą, Jos apsireiškimą per angelą Gabrielių ir jo pasveikinimą, Švč. M. Marijos apsireiškimus ne tik Lietuvoj (Šiluvoje), bet ir Fatimoje (Portugalija), Liurde (Prancūzija) ir kitur. Marija, apsireiškusi Bernadetai Subiru, sakė: „Aš esu nekaltas prasidėjimas“. 1845 metais yra net paskelbta dogma, kad Švč. M. Marija yra nekaltai pradėta. Marija apsireiškia paprastiems asmenims. Pamokslininkas kvietė mylėti Dievo Motiną ir šauktis Jos pagalbos įvairiuose reikaluose...


Kelionė pasaulinės muzikos istorijos puslapiais iš šimtmečio į šimtmetį

Kauno valstybinio choro meno vadovo ir vyr. dirigento Petro Bingelio 70-mečio jubiliejus klasikinės muzikos mylėtojams dosniai pažėrė iki šiol Lietuvoje negirdėtų didelės apimties muzikinių kūrinių premjerų.

Gegužės 2 dieną Kauno valstybinėje filharmonijoje, gegužės 4 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje Kauno valstybinis choras atliks programą, kurios klausantis bus galima keliauti pasaulinės muzikos istorijos puslapiais iš šimtmečio į šimtmetį.


Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui artinantis

Eucharistiniai kongresai ir Švč. Sakramento adoracija

Mieli Broliai, Seserys, žengdami Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimo keliu balandžio 15 d. 20 val. Akmenės bažnyčioje pradedame jubiliejinį Telšių vyskupijos kongresą. Jis keliaus iš parapijos į parapiją, iš dekanato į dekanatą iki rugpjūčio 4 d. iškilmių Telšiuose.

Prieš 600 metų mūsų protėviai žemaičiai ne tik buvo pakrikštyti, bet kartu į žemaičių žemę atėjo Jėzus Kristus ir apsigyveno tuomet įrengtų koplytėlių, o vėliau pastatytų bažnyčių tabernakuliuose ir 600 metų yra su mumis, mylėdamas ir maitindamas mūsų protėvius ir mus dvasinės stiprybės Duona. Jis sako ir mums: „Kas valgys tos duonos, nematys mirties per amžius, o jei ir būtų miręs, Aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną!“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija