2013 m. balandžio 19 d.    
Nr. 16
(2040)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pagerbė vyriausią Panevėžio kunigą

Bronius VERTELKA

Katedros parapijos salėje: (iš kairės)
Smilgių klebonas apaštalinis protonotaras
Bronius Antanaitis, svečias iš Jonavos
mons. Vincas Pranckietis, kun. Pranciškus
Sabaliauskas, Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas ir g. kan. Povilas Svirskis

Jubiliato pagerbimui iškilmingumo
suteikė Panevėžio Švč. Trejybės
bažnyčios sekmadienio šlovinimo grupė

Balandžio 6-ąją Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje per šv. Mišias, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, buvo minimas kun. Pranciškaus Sabaliausko OPS 90-metis. Šiuo metu Šv. Juozapo globos namuose gyvenantis jubiliatas yra vyriausias Panevėžio miesto kunigas. Malonų, supratingą, giedro veido bruožų, nuoširdų dvasininką mieste įprasta vadinti tėveliu, tėveliuku.

Šv. Mišiose dalyvavo jo buvę bendrakursiai Kauno kunigų seminarijoje, kunigystės šventimus gavę beveik prieš 65 metus, 1948-ųjų spalio 31-ąją: Panevėžio rajono Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios altaristas mons. Vincas Pranckietis, Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios rezidentas g. kan. Povilas Svirskis.

Pamokslą su gražiais palyginimais sakė dominikonas vienuolis tėvas Pijus Eglinas (kun. P. Sabaliauskas priklauso dominikonams tretininkams). Jis žavėjosi jubiliato energija ir pabrėžė, kad ne amžius, bet ką esi gero padaręs, svarbu. Dominikonas Jonas Grigaitis (1914 05 27–1939 07 16–2012 02 14), jau įpusėjęs savo gyvenimo dešimtą dešimtį ir išgirdęs, kad kažkurios parapijos klebonu paskirtas 75 metų kunigas, sakydavo, kad dar pakankamai jaunas. Didžiąją dalį pamokslo t. Pijus OP skyrė ypatingai kunigo užduočiai – tarnavimui Dievui ir žmonėms. Pamokslininkas kalbėjo: „Kunigystė – iš Jėzaus gautas asmeninis pašaukimas, įduotas į kunigo rankas jo biografijos pradžioje. Tai – išrinktam iš šimtų ar tūkstančių įteiktas asmeninis vardinis pakvietimas iš Jėzaus. Kunigas privalo visada prisiminti ir prieš savo akis turėti, kad jis yra pašauktas. Kunigo tarnystė – Jėzaus išsirinkimas. Jis turi tvirtą – paties Dievo – užnugarį ir suteiktus jo įgaliojimus dirbti žemėje. Kunigas veikia ne savo, o Jėzaus vardu ir privalo dalinti dovanas kiekvienam sutiktam šioje žemėje žmogui. Savo bendruomenei jis turi rodyti pavyzdį. Geras kunigas yra tas, kuris lieka ištikimas iki galo, sugeba apginti, išlaikyti savo poziciją“.

Vysk. J. Kauneckas minėjo gerus kun. P. Sabaliausko darbus atstatant Juodupės bažnyčią, dirbant Lukiškių kalėjimo kapelionu ir šiaip atliekant kunigiškas pareigas. Jis padėkojo kunigams, atvykusiems pagerbti jubiliato.

Ilgoką, iš širdies gelmių sklidusį kun. P. Sabaliausko pasisakymą tikintieji palydėjo plojimais. 90-metį sveikino miesto Gyvojo Rožinio draugijos, Marijos legiono atstovės. Kunigo pagerbimo iškilmę pagyvino Šv. Trejybės bažnyčios sekmadienio šlovinimo grupė.

Po šv. Mišių Jubiliatas pasveikintas Katedros parapijos salėje.

Panevėžys
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija