2013 m. balandžio 19 d.    
Nr. 16
(2040)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pasiaukojimas Švč. Mergelei Marijai

Balandžio 8 dieną šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) bažnyčioje vyko Švč. M. Marijos legiono narių pasiaukojimo Dievo Motinai šventė. Buvo sukviesti legionieriai net iš 4 parapijų. Gražiai išpuošta bažnyčia buvo pilna žmonių.

Marijos legionas įsikūrė 1921 m. rugsėjo 7 d. Dubline (Airija), Prano Duffo iniciatyva. Pirmasis Legiono prezidiumas Lietuvoje įkurtas 1994 metais. Tikslas – Dievo garbė per jo narių šventumą ir apaštališkos veiklos skleidimas pasaulyje, padedant Švč. Mergelei Marijai. Legionas veikia su Bažnyčios vyresnybės leidimu bei priežiūra ir yra ištikimas Bažnyčios mokymui. Jo dvasia – pačios Marijos dvasia. Marijos legionas – katalikiška pasauliečių organizacija, kuri parapijoje dirba gailestingumo darbus ir skelbia Kristaus meilę. Jį sudaro aktyvieji nariai ir pagalbininkai. Jie lanko ligonius ir dvasinės pagalbos reikalingus žmones bei šeimas, padeda ligoniams priimti sakramentus, platina literatūrą, padeda kituose parapijos darbuose. Ypatinga pagalba – maldos už žmonių atsivertimą. Visi Legiono nariai kalba vieną Rožinio dalį ir Legiono maldas. Aktyviems legionieriams padeda maldos pagalbininkai. Ši šventė prasidėjo Rožinio malda. Vėliau buvo aukojamos šv. Mišios, kurias aukojo ir turiningą pamokslą pasakė kun. jubil. Petras Dumbliauskas SDB iš Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos. Jis sakė, kad „Viešpats myli paprastus ir nuolankios širdies žmones“. Priminė Švč. M. Marijos nekaltumą, paprastumą, Jos apsireiškimą per angelą Gabrielių ir jo pasveikinimą, Švč. M. Marijos apsireiškimus ne tik Lietuvoj (Šiluvoje), bet ir Fatimoje (Portugalija), Liurde (Prancūzija) ir kitur. Marija, apsireiškusi Bernadetai Subiru, sakė: „Aš esu nekaltas prasidėjimas“. 1845 metais yra net paskelbta dogma, kad Švč. M. Marija yra nekaltai pradėta. Marija apsireiškia paprastiems asmenims. Pamokslininkas kvietė mylėti Dievo Motiną ir šauktis Jos pagalbos įvairiuose reikaluose...

13 valandą vyko asmeninis pasiaukojimas Švč. M. Marijai, tariant žodžius „Aš visas (visa) Tavo, mano Karaliene, mano Motina. Ir visa, ką turiu, yra Tavo“. Paskui parapijos vienuolyne vyko agapė. Čia legionieriai su Petrašiūnų klebonu kun. Tomaszu Pilchu OFM bei svečiu kun. Petru Dumbliausku SDB šiltai bendravo, dalijosi šventės džiaugsmu, giesmėmis... Ši šventė dar kartą priminė visiems, koks yra svarbus ir šventas atsidavimas Dievo Motinai ir meilė Jai – mūsų globėjai, užtarėjai. Po jos vėliava esame visi susibūrę, darome gerus gailestingumo darbus artimui. Tad skubėkime tai daryti per Mariją ir Jėzų. Juk tikėjimas ir darbai yra neatsiejami, padedantys išvystyti savo galimybes.

Stefa BANIKONIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija