2013 m. gegužės 24 d.    
Nr. 21
(2045)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Gegužinės pamaldos ant Šatrijos kalno

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Į tikinčiuosius kreipėsi Telšių
Vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarijos rektorius
kan. Viktoras Ačas (dešinėje),
kairėje – Telšių
vyskupas Jonas Boruta SJ
Klier. Edvino Bružo nuotraukos

Gegužės 17 dieną 16 val. istorinėje Žemaitijos vietovėje – ant Šatrijos kalno kalvos, esančios netoli Luokės miestelio, Telšių rajone, – Telšių vyskupo Jono Borutos SJ iniciatyva ir kvietimu iš visos Lietuvos rinkosi maldininkai giedoti Gegužinių pamaldų. Šis maldingas susibūrimas buvo skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Ant Šatrijos kalno susirinko didžiulis būrys tikinčiųjų iš Telšių bei kitų vyskupijų parapijų. Atvyko parapijų kunigai, Marijos legiono nariai, ateitininkai. Gegužinėms pamaldoms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kartu meldėsi jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai bei klierikai, Telšių vyskupijos dekanatų dekanai, parapijų klebonai, vikarai, kai kurių Telšių vyskupijos miestų ir rajonų bei savivaldybių merai ir administracijų atstovai, ir, žinoma, tikinčiųjų minia.


Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis

Gegužės 7–9 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupai Sigitas Tamkevičius ir Gintaras Grušas, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta SJ, Jonas Ivanauskas, Jonas Kauneckas, Kęstutis Kėvalas, Juozas Matulaitis, Rimantas Norvila, Arūnas Poniškaitis, Linas Vodopjanovas OFM, Juozas Žemaitis MIC.


Darbų ir rūpesčių labirintuose

Tikėjimo metų proga Dusetų klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas pakvietė dusetiškius į susitikimą su Tiberiados broliais ir seserimis iš Baltriškių dalyvauti trijų dienų Evangelizacijoje. Susitikimas vyko Didžiosios savaitės maldose, broliai kvietė laukti Kristaus Prisikėlimo šventės. Ta proga vienuoliai lankėsi Užtiltės kaimo ir miestelio šeimose, teikė ligonių Sakramentą, džiaugėsi, kad visur buvo širdingai sutikti, kad dusetiškiai mielai suteikė jiems nakvynę, vaišino. Susitikimai vyko mokykloje, bibliotekoje, o paskutinę Evangelizacijos dieną – Dusetų kultūros centre. Malda, giesmės ir dvasingi žodžiai sukūrė gerumo, šviesos ir tarpusavio bendrystės aurą. Dusetų klebonas padėkojo Tiberiados broliams už buvimą tarp mūsų. Vakarais brolis Egidijus ir parapijos klebonas aukojo šv. Mišias bažnyčioje.


Pagerbė motinas

Grupė Šilalės parapijos Gyvojo
Rožinio kalbėtojų parapijos
namuose su klebonu dekanu
kan. dr. Algiu Genučiu

Kadaise rašytojas Čarlzas H. Sperdženas rašė: „Negaliu apsakyti, koks esu dėkingas savo gerajai mamai. Dar būdami maži vaikai, mes susėsdavome visi aplink stalą ir eilutę po eilutės skaitydavome Šventąjį Raštą, o mama mums aiškindavo...“ Taigi Šventojo Rašto dėka ir Motinos rūpesčiu esame pakrikštyti, priimame katalikišką tikėjimą.

Gegužės 5 dieną Šilalės parapijos tikintieji iš pat ryto gausiai rinkosi į Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią švęsti Motinos dienos. Kaip ir visada, bažnyčion daugiausia susirinko moterų-motinų. Tik šį kartą matėsi ir nemažai jaunimo, šeimų, garbaus amžiaus močiučių, senolių, nes Motinos dienos proga prisimename ir Švč. Mergelę Mariją, kuri, pagimdžiusi Dievo Sūnų Jėzų, pažadino žmonijos išganymo aušrą ir tapo mūsų visų Motina. Šia proga Votyvos šv. Mišias aukojo ir homiliją, skirtą Motinos dienai, pasakė vikaras kun. Justinas Palubinskas. Šv. Mišiose giedojo Šilalės parapijos jaunimo chorelis. Sumos šv. Mišias už gyvas ir mirusias motinas aukojo klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis. Motinos dienai skirtoje homilijoje apie tai, kad žmogaus gyvenimas prasideda nuo motinos, padedančios vaikeliui žengti pirmąjį žingsnelį, ištarti pirmąjį žodį bei pažinti jį supantį pasaulį, sujaudino motinas ir močiutes. Dekanas kan. dr. A. Genutis palaimino visas bažnyčioje buvusias motinas, o kunigui patarnavę ministrantai ir adorantės motinoms įteikė po gėlės žiedelį. Sumos metu giedojo Šilalės parapijos choras, vadovaujamas Antano Kazlausko.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija