2013 m. gegužės 24 d.    
Nr. 21
(2045)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Darbų ir rūpesčių labirintuose

Tikėjimo metų proga Dusetų klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas pakvietė dusetiškius į susitikimą su Tiberiados broliais ir seserimis iš Baltriškių dalyvauti trijų dienų Evangelizacijoje. Susitikimas vyko Didžiosios savaitės maldose, broliai kvietė laukti Kristaus Prisikėlimo šventės. Ta proga vienuoliai lankėsi Užtiltės kaimo ir miestelio šeimose, teikė ligonių Sakramentą, džiaugėsi, kad visur buvo širdingai sutikti, kad dusetiškiai mielai suteikė jiems nakvynę, vaišino. Susitikimai vyko mokykloje, bibliotekoje, o paskutinę Evangelizacijos dieną – Dusetų kultūros centre. Malda, giesmės ir dvasingi žodžiai sukūrė gerumo, šviesos ir tarpusavio bendrystės aurą. Dusetų klebonas padėkojo Tiberiados broliams už buvimą tarp mūsų. Vakarais brolis Egidijus ir parapijos klebonas aukojo šv. Mišias bažnyčioje.

Prieš Šv. Velykas daug darbų teko nuveikti parapijiečiams. Nors žiema traukėsi lėtai, bet šventoriuje vyko darbai. Nupjauti medžiai, kurie kėlė grėsmę bažnyčiai ir kitiems namams. Šiuo metu jie supjaustyti, talkos metu suvežti į vieną vietą. Daug supjaustytų kaladėlėmis malkų išnešiojo ar išsivežė „naktiniai“ dvikojai. Turbūt nebėra ir sąžinės, kad iš šventos vietos nebijo pasiglemžti, nors galėjo patys prisidėti darbuose. Sudegintos ir išvežtos šakos. Daug darbų nuveikė komunalinio ūkio vadovai ir darbininkai. Į talkas labai mažai renkasi vyrų. Moterys turi atlikti ir vyriškus darbus. Čia turėtų susirūpinti ir susiprasti seniūnaičiai. Tik seniūnaitis Juozas Vainius prisideda prie talkos darbų. Kiek kartų kvietė klebonas ir vis kartojo, kad mums, parapijiečiams, turi rūpėti bažnyčia, šventorius ir parapijos namai, jų grožis bei darbai, nes ne klebonui reikia, o patiems parapijiečiams ir ateinančioms kartoms. Kai pažvelgi, atrodo, kad klebono pastangos beribės. Pagražėjo bažnyčios vidus! Vadinamasis „bobinčius“ buvo tamsus, dabar sutvarkyta elektra, tviska švara, pasiūti nauji procesijai skirti drabužiai, nauja spinta procesijos drabužiams sukabinti, pastatytas kioskelis, kuriame prekiaujama sakraliniais reikmenimis. Už nedidelę sumą galima nusipirkti įvairių spalvų ir ilgių rožinių, kryželių, paveikslų, maldynų ir laikraščių. Prekiaujama ir žvakėmis. Šventoriuje atnaujintas ir išdažytas kryžius. Daug ūkiškų darbų klebonui padeda nuveikti Audrius Barzda, Modestas Stipinas – nuoširdi padėka jiems ir jų šeimoms.

Gražiai pasipuošė bažnyčios vidus, kai sukabinome baltas juostas. Tai – ponios Irenos Sirvydienės ir jos vyro pastangos. Šaltoje patalpoje apsiūlėti beveik vieno kilometro ilgio juostas – ne juokai! Tai – nepaprastai kruopštus darbas. Daugelis parapijiečių stebėjosi, kad dar nebuvo matę tokio grožio šioje bažnyčioje.

Iškilmingai buvo aukojamos šv. Mišios išaušus Šv. Velykų rytui. Daug žmonių susirinko. Klebonas dėkojo pagalbininkams už jų atliktus darbus. Buvo paskelbta akcija „Labdara stokojančiam“. Parapijiečiai noriai ir dosniai atnešė kiaušinių ir kitų gėrybių, net žaisliukų vaikams. Bažnyčioje po šv. Mišių aukos, Velykė dalino šokoladinius kiaušinius. Visiems užteko, džiaugėsi ne tik vaikai, bet ir suaugę. Skambėjo muzika. Labai patiko giesmė „Ave Marija“, kurią solo atliko Tadas Grinevičius. Daugelį iki ašarų sujaudino nuostabus gražus jo balsas. Surinktas labdarai skirtas gėrybes moterys dalino stokojantiems, mažiems vaikams. Žmonės dėkojo ir stebėjosi, kad dar nebuvo tokių Šv. Velykų, kad namuose apsilankytų ir dar apdovanotų margučiais.

Gegužės 5-ąją, Motinos dieną, bažnyčia išpuošta gausybe rožių žiedų. Į šv. Mišias susirinko daug parapijiečių. Įdėmiai klausėme Margaritos Šakinienės atliekamos giesmės, skirtos Motinoms. Po šv. Mišių klebonas palaimino Motinas, patarnautojai įteikė Švč. Marijos paveikslėlį. Buvo meldžiamasi už Amžinybėn išėjusias motinas.

Mūsų bažnyčia puošiasi ir gražėja išradingo klebono kan. S. Krumpliausko dėka. Jis turi daug darbų ir rūpesčių ir dar daug jų laukia ateityje. Remontuojamas ir dažomas parapijos namas, tvarkomi medžiai, švarinama aplinka. Kaip sako klebonas, džiugu, kai rūpesčiai būna suprasti, darbai įvertinti ne tik žmonių, bet ir Dievo. Tokia jau jo prigimtis: visada kantriai, su užsispyrimu ir noru nuoširdžiai darbuotis Dievo tautai, Bažnyčios dvasinei gerovei, žmonėms.

Nuoširdžiai palinkėkime sveikatos, dvasinės stiprybės ir išminties. Tegu Viešpats laimina gerus darbus.

Elena Antonova,
Pastoracinės tarybos narė

Dusetos, Zarasų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija