2013 m. birželio 7 d.    
Nr. 23
(2047)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Sekminės ir partizanų pagerbimas

Ministrantai, adorantės ir jaunieji
Šilalės šauliai su kunigais:
vikaru Justinu Palubinsku ir klebonu
dekanu kan. dr. Algiu Genučiu po pamaldų

ŠILALĖ. Gegužės 19-ąją, sekmadienį, katalikiškas pasaulis šventė Sekmines. Jos simbolizuoja Šventosios Dvasios atsiuntimą, kai Jėzaus Motina su apaštalais meldėsi Paskutinės vakarienės kambaryje ir ant jų nužengė Šventoji Dvasia. Tą sekmadienio rytą parapijos tikintieji, gausiai susirinkę į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, dalyvavo vikaro kun. Justino Palubinsko aukojamose Votyvos šv. Mišiose, o Sumos šv. Mišios, kurias aukojo klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, prasidėjo procesija, skambant giesmei „Linksma diena mums nušvito...“, kurią giedojo Šilalės parapijos choras ir tikintieji.

Kadangi Sekminės sutapo su Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena, šv. Mišiose dalyvavo politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Šilalės skyriaus nariai, jaunieji šauliai su savo vėliavomis. Sekminių šventės dalyviai išklausė klebono dekano kan. dr. A. Genučio homiliją.

Po šv. Mišių buvo pasimelsta prie skverelyje esančio paminklo partizanams, padėta gėlių ir uždegtos žvakutės. Žuvusių partizanų pagerbimą organizavo LPKTS Šilalės filialas.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija