2013 m. birželio 7 d.    
Nr. 23
(2047)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Bažnyčioje – Marijos legiono šventė

Gargždų Marijos legiono narės
su klebonu kan. Jonu Paulausku
ir kun. Vytautu Liesiu

GARGŽDAI. Gegužės 7-ąją Šv. arkangelo Mykolo parapijos Marijos legiono „Aušros žvaigždės“ grupės narės jau 12-ąjį kartą susirinko atnaujinti pasižadėjimą Dievo Motinai Marijai. Jos dirba dvasinius gailestingumo darbus, padėdamos Bažnyčiai liudyti ir skelbti mūsų tikėjimą.

Marijos legionas – tarptautinis katalikų judėjimas, padedantis Bažnyčiai vykdyti sielovados darbus. Jis kasmet švenčia pasiaukojimo Švč. Dievo Motinai šventę. Joje kasmet dalyvauja aktyvieji nariai, kad atnaujintų legionieriaus ištikimybės priesaiką ir pasiaukojimo pažadą, duotą Švč. Mergelei Marijai. Iškilmėse dalyvauja ir maldos pagalbininkai.

„Gargždų parapijos Marijos legione – 14 aktyvių narių. Legionierių dvasios vadas – klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas. Šios pasiaukojančios moterys, nepaisydamos metų naštos, slegiamos įvairių negalių, neša Dievo žodį ligoniams namuose, ligoninėje, Viliaus Gaigalaičio globos namuose, su jais bendrauja ir meldžiasi, stiprina jų dvasią. Pageidaujantiems pakviečia kunigą suteikti Ligonių sakramentus, – kalbėjo Marytė Žemgulytė, šiuo metu vadovaujanti Marijos legionui. – Legionierės rūpinasi bažnyčios aplinkos tvarkymu, vainikų pynimu ir koplytėlių puošimu, amžinybėn išėjusių kunigų kapų tvarkymu, katalikiškos spaudos platinimu“.

Kartą per savaitę jos susirenka bendrai Rožinio maldai, aptaria nuveiktus darbus ir planuoja naujus.

Tą antradienį Marijos legiono šventė Gargždų bažnyčioje prasidėjo Rožinio malda prieš šv. Mišias. Jas aukojo klebonas kan. J. Paulauskas, kunigai Kęstutis Vainorius, Romualdas Vėlavičius bei Vytautas Liesis. Jis sakė homiliją apie pasiaukojimą Švč. Mergelei Marijai.

Po Mišių, vadovaujant dvasios vadui kan. J. Paulauskui ir kun. V. Liesiui, legionierės savo pasižadėjimą atnaujino tardamos žodžius: „Aš visa Tavo, mano Karaliene, mano Motina, ir visa tai, ką turiu, yra Tavo“. Kai kurioms tai buvo pirmasis pasižadėjimas, nes į šią katalikišką veiklą įsijungė neseniai.

Asta GUSTIENĖ

Kazimieros SIPIENĖS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija