2013 m. birželio 7 d.    
Nr. 23
(2047)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Pašventino altorių, pagerbė kleboną

Kunigai ir parapijiečiai
Patilčių bažnyčioje

Prie altoriaus – prel. Juozas
Pečiukonis, kunigai Gediminas
Bulevičius ir Kęstutis Bekasovas

PATILČIAI. Gegužės 28 dieną, antradienį, statomoje Šv. Petro Išvadavimo bažnyčioje vidurdienį 22 kunigai aukojo šv. Mišias už šios parapijos kūrėjus, čia dirbusius mirusius ir gyvus kunigus, iš čia kilusį kun. Prosperą Bubnį MIC (1918 06 25–1944 03 25–2012 08 05) ir visus parapijos geradarius bei prašant pašaukimų į kunigystę. Šv. Mišių aukai vadovavo Patilčių klebonas Marijampolės dekanas prel. Juozas Pečiukonis, tą dieną minėjęs kunigystės 35 metų sukaktį, koncelebracijoje dalyvavo tą pačią dieną įšventintas Aleksoto klebonas kun. Kęstutis Bekasovas ir Marijampolės vicedekanas kun. Gediminas Bulevičius, kitą dieną šventęs kunigystės 30 metų sukaktį, bei Marijampolės dekanato kunigai. Šv. Mišiose dalyvavo Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys, Administracijos direktorius Metas Ražinskas ir būrys parapijiečių. Pamokslą šv. Mišiose pasakė kun. G. Bulevičius, o kun. K. Bekasovas pašventino altorių, kurį padovanojo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius. Po šv. Mišių savo kleboną prel. J. Pečiukonį ir jo bendrakursį kun. K. Bekasovą su kunigystės 35-erių metų sukaktimi pasveikino Patilčių parapijiečiai. Savo klebono pasveikinti atvyko ir Daukšių Šv. Jurgio parapijos, kurią jis irgi aptarnauja, atstovai.

Beje, statomoje Patilčių Šv. Petro Išvadavimo bažnyčioje jau kelinti metai aukojamos šv. Mišios, nors dar reikia atlikti nemažai statybos darbų. Tikimasi, kad iki parapijos įkūrimo 100-mečio darbai bus baigti ir bažnyčią bus galima konsekruoti.

Romas BACEVIČIUS

Arvydo ISODOS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija