2013 m. birželio 7 d.    
Nr. 23
(2047)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Sekminėms – dovanos tikintiesiems

Visas koplytėles pašventino Kauno
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Romo Petro Šaulio ir Reginos
Mackelienės nuotraukos

Kun. Julius Sasnauskas OFM
ir VO „SOS Vepriuose“ vadovas
Romas Petras Šaulys

VEPRIAI. Sekminės čia nuolat pritraukia minias maldininkų, todėl tradiciškai prieš šią šventę tvarkomos ir gražinamos apylinkės. Neįkainojamomis dovanomis savo kraštą papuošia visuomeninės organizacijos (VO) „SOS Vepriuose“ vadovas Romas Petras Šaulys. Jo sumanymų dėka tikinčiuosius į bažnyčią kviečia naujų varpų skambesys, „išdygsta“ nauji koplytstulpiai, bareljefai, atliekami kiti, įsimintini darbai. Šiemet per Sekmines į Veprius atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Ukmergės dekanas kun. Gintautas Kabašinskas. Garbingus svečius su duona ir gėlėmis pasitiko Veprių seniūnė Dalė Urbonienė. Ji padėkojo Jo ekscelencijai už apsilankymą ir palinkėjo sveikatos, Dievo palaimos, pasidžiaugė nuveiktais darbais. Šv. Mišias aukojęs arkivyskupas S. Tamkevičius sakydamas pamokslą ypatingą dėmesį skyrė šeimai, kuri yra Bažnyčios ir Valstybės pamatas. Ganytojas pastebėjo, kad kiekvienais metais tikinčiųjų gretos retėja, tačiau išlieka ištikimiausi ir pareigingiausi. Arkivyskupas ragino šeimas stiprinti tikėjimą ir jį perduoti savo atžaloms, paskui pašventino naujus paveikslus, kurie papuošė koplytėles. „Šiais metais buvo įvykdytas projektas, kurio dėka koplytėlės pasipuošė bareljefiniais šventais paveikslai. Iki šių Sekminių koplytėlės buvo tik plytų statinys. Šventi paveikslai jose būdavo pakabinami tik prieš šventes, o po švenčių ir vėl nuimami. Norėjosi tuos statinius sutvarkyti, kad tikintieji galėtų paveikslais džiaugtis nuolat“, – apie įvykdytą projektą pasakojo VO „SOS Vepriuose“ vadovas R. P. Šaulys. Iš gipso ir betono bareljefus koplytėlėms padarė Veprių skulptorius Viktoras Žentelis. Pirmąją koplytėlę puošia bareljefas „Atsisveikinimas su apaštalais“ (fundatorius Ramūnas Garbaravičius). Antrąjį bareljefą – „Alyvų darželyje“ – tikintiesiems padovanojo pats arkivyskupas S. Tamkevičius. Trečiąjį bareljefą – „Kristaus suėmimas“ – finansavo vietos ūkininkas Vytautas Pakėnas. Po šv. Mišių arkivyskupas S. Tamkevičius, mons. A. Grušas kartu su parapijiečiais ėjo Kristaus kančios kelius.

Antrąją Sekminių dieną Vepriuose lankėsi kun. Julius Sasnauskas OFM iš Vilniaus ir buvęs šios parapijos klebonas kun. Bronislovas Gimžauskas, dabar dirbantis Kaune, Gerojo Ganytojo parapijoje. Sakydamas pamokslą kun. J. Sasnauskas OFM kalbėjo apie Sekminių šventę, kuri svarbi mums visiems, netgi tiems, kurie nelabai tiki stebuklais ir perversmais. „Svarbu tikėti Šv. Dvasia bei pajusti, kad tai yra vertybė. Šv. Dvasia mus perkeičia, atnaujina, dovanoja vilties“, – aukodamas šv. Mišias sakė kun. J. Sasnauskas OFM. Šv. Mišiose giedojo Vilniaus Bernardinų bažnyčios choras. Pasibaigus šventiniam šurmuliui VO „SOS Vepriuose“ vadovas R. P. Šaulys arkivyskupui S. Tamkevičiui įteikė Lietuvos Laisvės kovotojų fotoalbumą, kun. J. Sasnauskui OFM – Onos Voverienės knygą „Tautos sargyboje“.

Jolita Žurauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija