2013 m. birželio 7 d.    
Nr. 23
(2047)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šiaulių vyskupijoje

Kelmės dekanate

Džiaugsmingas dvidešimtmetis

Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio
draugijos vadovė Nijolė Gylienė
skaito „Visuotinę maldą“. Prie
altoriaus (iš kairės): kun. Evaldas
Alūza, vysk. Eugenijus Bartulis,
kun. Rimvydas Adomavičius
ir kun. Ramūnas Norkus

Prie Tytuvėnų Gyvojo Rožinio
draugijos vėliavos

Gyvojo Rožinio draugijos
vadovė Teresė Barkauskienė

Tytuvėnai. Prieš pusmetį Gyvojo Rožinio draugija šventė oficialios veiklos penkmetį. Jau tada draugijos siela Teresė Barkauskienė džiaugėsi, kad pavasarį, kai žemę gausiai papuoš žiedai, draugija minės tikrąjį jubiliejų – dvidešimt metų nuo pirmųjų neformalių tikinčiųjų susitikimų.

Visą labai greitai prabėgusį laiką pagrindinis į Gyvojo Rožinio draugiją susibūrusių tytuvėniškių tikslas – malda. Sekmadieniais po Votyvos šv. Mišių ir kiekvieną vakarą prieš šventas Mišias adoruodami išstatytą Švč. Sakramentą išsakytomis intencijomis draugijos nariai meldžiasi Rožinio malda. Jie dėkoja Švč. Mergelei Marijai už patirtas malones, maldauja neapleisti ne tik jų, bet ir tų, kurie dar nepažįsta Dievo. Be to, draugijos atstovai užsiima labdara, padeda silpniesiems ir užjaučia ligonius, atstumtuosius ar netekusius artimųjų, tvarko bažnyčią bei šventorių, atlieka daug kitų gerų darbų.

Gegužės 18 dieną malonioje Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčios vėsoje į iškilmes susirinko tikrai gausus Gyvojo Rožinio draugijos narių bei jų bičiulių būrys. Buvo galima pastebėti daug nematytų žmonių. Į šventę atvyko Panevėžio miesto, Kupiškio dekanato Subačiaus parapijos, Baisogalos Gyvojo Rožinio draugijų atstovai, svečių iš Kelmės, Vilniaus ar net JAV. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo kurijos kancleris Evaldas Alūza, Nidos klebonas Rimvydas Adomavičius, Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso vadovas Ramūnas Norkus, Tytuvėnų klebonas kun. Rimantas Žaromskis. Tytuvėnų Gyvojo Rožinio draugijos vadovė Teresė Barkauskienė citavo ištrauką iš „Apaštalų darbų“, o viešnia iš Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos Nijolė Gylienė perskaitė „Visuotinę maldą“.

Pamokslą pasakęs vyskupas susirinkusiems priminė apie gegužės 19 dieną iš Kryžių kalno pradedamą maldininkų žygį į Meksiką, į Gvadelupę. Tikintieji iš Lietuvos įveiks vos ne penkių tūkstančių kilometrų atstumą, savo tikslą pasieks tik spalio pabaigoje. Jo Ekscelencija priminė, kad šiais metais sukaks 40 metų piligrimų žygiams į Šiluvą. Jis pakvietė rugpjūčio 25 dieną prisijungti prie žmonių, kurie nuo Kryžių kalno žygiuos į Šiluvą. Visiems –  ir išvykstantiems į tolimą kelionę, ir keliaujantiems arčiau – vyskupas E. Bartulis palinkėjo Dievo palaimos, sveikatos ir ištvermės. Atskirai vyskupas paminėjo gražią, daug žmonių pritraukiančią, pasiaukojamais darbais garsėjančią Tytuvėnų Gyvojo Rožinio draugiją. Po šv. Mišių visi kalbėjo rožinį.

Iškilmes tęsė sveikinimai ir padėkos. Pirmiausia vieno iš septynių būrelių vadovė Laimutė Tamutienė už dėmesį, paramą, maldas ir veiklos palaiminimą visų draugijos narių vardu padėkojo ir įteikė gėlių vyskupui E. Bartuliui. Po to Gyvojo Rožinio draugijos vadovė T. Barkauskienė dovanojo savo darželio gėlių ir nuoširdžiai padėkojo visiems šventėje dalyvavusiems kunigams, tačiau ypatingi žodžiai buvo skirti Nidos parapijos klebonui kun. R. Adomavičiui, kuris prieš 20 metų klūpodamas prie Kristaus kapo Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, šventovėje būdamas jaunutis Telšių seminarijos klierikas vadovavo Rožinio maldai Tytuvėnų parapijos tikintiesiems ir paskatino jungtis į Gyvojo Rožinio maldos grupę. 1993 metų gegužę Aldona Buškienė organizavo pirmąją grupę, kuri per 20-metį išaugo į Gyvojo Rožinio draugiją, jungiančią 140 narių. Šiandien kun. R. Adomavičius aukojo šv. Mišias už visus susirinkusius parapijiečius ir svečius. „Linkime pasilikti Viešpaties meilėje ir ją spinduliuoti visu kunigišku gyvenimu, kiekvienu širdies tvinksiu. Tegul Švč. Mergelė Marija globoja Jus ir užtaria sunkiomis gyvenimo akimirkomis, tegu teikia stiprybės ir ištvermės ir padeda kovoti su gyvenimo negandomis, o Viešpats palaima telydi visur ir visada“, – sakė T. Barkauskienė.

Tytuvėnų Gyvojo Rožinio draugiją sveikino Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos vadovė N. Gylienė, Tytuvėnų seniūnas Romas Čerkauskas, Kelmės parapijos laikraščio „Po šventoriaus klevais“ redaktorė Genovaitė Deveikienė, Tytuvėnų gimnazijos direktorės pavaduotoja Zofija Vozbinienė ir kiti. Visi draugijai linkėjo ilgų gyvavimo ir veiklos metų, prasmingų darbų, sveikatos jos nariams.

Paskui į koncertą visus pakvietė iš Tytuvėnų kilęs Nidos klebonas kun. R. Adomavičius. Jis kreipdamasis į šventės dalyvius su nostalgija ir dėkingumu prisiminė savo mokytojas ir dvasines vadoves Teresę Barkauskienę, Teresę Rimulaitytę ir Aldoną Buškienę, dalinosi emocijomis, kurios, anot Rimvydo, gimtajame krašte visada sunkiau tramdomos nei svetur. Kunigas kartu su akompaniatore atliko keletą dainų ir arijų iš operečių. Ši šventės dalis buvo labai netikėta ir maloni.

Muzikinis inkliuzas netapo paskutiniu šventės akcentu. Didžioji renginio kaltininkų ir svečių dalis rinkosi pas Laimą ir Antaną Tamučius. Ten keletą valandų tęsėsi agapė: susirinkusieji giedojo, dainavo, dalinosi šventės įspūdžiais, maloniai leido laiką su bendraminčiais.

Kitas reikšmingas Gyvojo Rožinio draugijos narių susitikimas vyks Utenoje. Liepos 27 dieną Panevėžio vyskupija ten organizuoja kongresą ir kviečia dalyvauti ir tytuvėniškius.

Bronislava Buchienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija