2013 m. birželio 7 d.    
Nr. 23
(2047)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Gegužės maldos ir sukaktys

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Klebonas dekanas kan. dr. Algis
Genutis su tikinčiaisiais prie Šilų
koplyčios po gegužinių pamaldų

Balsių kaimo tikinčiųjų
sveikinimai klebonui dekanui
kan. dr. Algiui Genučiui

Vikaras kun. Justinas Palubinskas
ligoninėje su grupe ligonių
po gegužinių pamaldų

Nuo seno katalikiškame pasaulyje gegužė skirta Švč. Mergelės Marijos Dievo Motinos garbinimui. Pirmąjį šio mėnesio sekmadienį švenčiame Motinos dieną, pagerbiame ne tik Dieviškąją Motiną, bet ir visas motinas, kurios per kančią, bet su meile širdyje padovanoja pasauliui vis naujas ir naujas žmonių kartas. Beje, vyresnio amžiaus žmonės gegužę dar vadina „mojavos“ mėnesiu. Nors šis žodis yra svetimybė, tačiau daugelyje Lietuvos vietų taip stipriai prigijo, kad gegužė – Švč. Mergelės Marijos garbinimo mėnuo – vadinamas „mojava“, o giedamos giesmės – „mojavos“ giesmėmis.

Visą gegužę sekmadieniais ir eiliniais vakarais bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, o po jų – giedama viena iš gražiausių litanijų – Švč. Mergelės Marijos litanija, – kalbama šv. Bernardo malda, visa tai užbaigiama giesme „Sveika, Marija, Motina Dievo“.

Visą gegužę į Dievo Motiną buvo meldžiamasi ne tik bažnyčiose, bet ir pagal jau seną tradiciją prie kaimuose tam skirtų koplyčių. Šilalės parapijoje gyvenantys žmonės rinkdavosi melstis prie Vaičių, Šilų, Balsių kaimų Dievo Motinai skirtų koplyčių. Prie jų kas vakarą susirinkdavo gausūs giesmininkų būriai. Juos dažnai aplankydavo ir giedojimu pasidžiaugdavo Šilalės parapijos klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis. Gegužinės pamaldos vykdavo ir VšĮ „Šilalės ligoninė“ koplyčioje. Čia Šilalės parapijos kunigai – klebonas dekanas kan. dr. A. Genutis, vikarai Justinas Palubinskas ir Mindaugas Alekna – aukodavo šv. Mišias, drauge su ligoniais pagiedodavo Švč. Mergelės Marijos litaniją, pasimelsdavo. Prieš tai ligoniai atlikdavo išpažintį, o šv. Mišių metu priimdavo Šv. Komuniją. Po pamaldų kunigai pabendraudavo su ligoniais, reikalui esant, paguosdavo.

Besibaigiant „mojavos“ mėnesiui prie Balsiuose esančios Dievo Motinos koplyčios (balsiškių pageidavimu) buvo aukojamos šv. Mišios. Tą gegužės 29-ąją klebonas dekanas kan. dr. A. Genutis šventė kunigystės 30-metį. Kan. dr. Algis Genutis, kilęs iš Šilalės rajono Stročių kaimo (dabar Laukuvos sen.), užaugęs religingoje šeimoje, jau nuo mažens troško būti kunigu. Tad nedvejodamas, baigęs bendrojo lavinimo mokslus vidurinėje mokykloje, įstojo į Kauno kunigų seminariją. Ją baigęs, buvo įšventintas kunigu. Vyskupo Antano Vaičiaus buvo paskirtas į Kretingos parapiją. Vėliau dirbo Plungėje, Tauragėje, Palangoje. Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija yra devintoji. Per 30 kunigystės metų spėjo įsigyti bažnytinės teisės mokslų daktaro laipsnį, pelnyti kanauninko titulą. Treji metai kan. A. Genutis yra Šilalės dekanato dekanas ir Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Katechetikos katedros dėstytojas, o Telšių kunigų seminarijoje turi pareigų Bažnytiniame teisme. Dekanas kan. A. Genutis yra pareigingas kunigas, pasižymintis dideliu pamaldumu, nuoširdumu ir didžiuliu troškimu suburti parapijos tikinčiuosius bažnytinei bendruomeninei veiklai, ypač jaunimą, stiprinant kiekvieno parapijiečio tikėjimą. Ypač jis stengiasi aktyvinti evangelizaciją. Pasak kanauninko, „renkantis sielų ganytojo kelią būtina turėti kelias pagrindines savybes: nebijoti pasiaukojimo, mylėti žmones, pačiam giliai tikėti ir, gink Dieve, „neprisirišti“ prie žemiškų, materialių gėrybių“. Tokias mintis kan. dr. A. Genutis išsakė ir susitikime su balsiškiais.

Kunigystės sukakties proga šv. Mišias kartu kan. dr. A. Genučiu aukojo Pajūralio ir Kaltinėnų parapijų kunigai Kazys Žąsytis, Alvydas Vaitkevičius ir Šilalės parapijos vikarai M. Alekna bei J. Palubinskas. Balsiškiai, vadovaujami Mortos Jadvygos Romienės, nuoširdžiais sveikinimais, linkėjimais bei gėlių puokštėmis pagerbė kan. A. Genutį. Šioje iškilmėje dalyvavo ir kleboną dekaną pasveikino Šilalės rajono savivaldybės administracijos vadovai: meras Jonas Gudauskas, jo pavaduotojas Raimundas Vaitiekus, administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė. Po šv. Mišių ir gegužinių pamaldų vyko agapė.

Šilalės rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija