2013 m. birželio 21 d.    
Nr. 25
(2049)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kristaus ištikimasis riteris

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 140-osioms gimimo metinėms

Kazimieras DOBKEVIČIUS

1956 metų gegužę Potmoje
išvykstant į Lietuvą –
vyskupas Teofilius Matulionis
ir jo giminaitis Teofilis Pilka

Arkivyskupas kankinys Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Kudoriškyje, Alantos valsčiuje. Baigęs 1900 metais Sankt Peterburgo dvasinę katalikų akademiją, įšventintas kunigu. Kunigavo Latvijos parapijose, o nuo 1910 metų buvo Švč. Jėzaus Širdies parapijos Sankt Peterburge klebonas. Čia pastatydino bažnyčią. 1923 metais atsisakęs valdžiai atiduoti brangius bažnytinius reikmenis, su vyskupu J. Ciepliaku ir kitais 15 Petrogrado katalikų kunigų Maskvoje sovietų valdžios nuteistas 3 metus kalėti. 1925 metais amnestuotas, grįžo į parapiją Leningrade. 1929 metais nominuotas ir slapta konsekruotas tituliniu Matregos vyskupu, įgaliotas vadovauti Leningrado tikintiesiems. Už, neva, antisovietinę veiklą sovietinio saugumo tardytas, o 1930 metais nuteistas 10 metų kalėti itin griežto režimo Solovkų lageryje, Rusijos šiaurėje. 1933 metais, pasikeitus politiniais kaliniais, grąžintas į Lietuvą, talkino Kauno arkivyskupui pastoraciniame darbe. 1934–1936 metais lankėsi JAV. Nuo 1937 metų buvo Šv. Mikalojaus bažnyčios rektorius. Čia įsteigė nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją (garbinimą). 1940 metais paskirtas Lietuvos kariuomenės vyriausiu kapelionu. Nuo 1942 metų buvo Kaišiadorių vyskupas. Gynė Bažnyčios ir tikinčiųjų teises, aktyviai dalyvavo pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikloje, raštu protestavo prieš kunigų areštus, reikalavo leisti dėstyti tikybą mokyklose, buvo itin griežtas kunigų drausmės klausimais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija