2013 m. birželio 21 d.    
Nr. 25
(2049)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Parapijos dienos

Šventės dalyviai prie Palėvenės
Šv. Domininko bažnyčios

Įnešamos Gyvojo Rožinio
draugijos vėliavos

Kunigai Gediminas Jankūnas
ir Vladas Rabašauskas

PALĖVENĖ. Čia tapo tradicija kiekvienais metais rengti Parapijos dieną. Šiemet ji vyko gegužės 26-ąją. Ta proga surengta Rožinio šventė. Melstasi Rožinio malda, giedota Švč. Mergelės Marijos litanija, šv. Mišias už gyvus ir minusius Gyvojo Rožinio draugijos narius aukojo kanauninkas Vladas Rabašauskas.

Po pirmojo pasaulinio karo Lietuvai sugrąžinta nepriklausomybė leido aktyviau ir sparčiau parapijose plėtoti visuomeninių ir krikščioniškų organizacijų veiklą. Ypač katalikiška veikla suaktyvėjo XX amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Palėvenės parapijoje veikė kelios katalikiškos organizacijos. 1927 m. gegužės 22 d. įsteigtas katalikų veikimo centras, 1920 m. spalio 17 d. įkurtas Lietuvos Šaulių sąjungos Palėvenės skyrius, 1935 m. birželio 14 d. įsteigtas ,,Vilniui vaduoti sąjungos“ Palėvenės skyrius. Aktyvia veikla išsiskyrė Lietuvos katalikių moterų draugijos skyrius, kuris parapijoje pradėjo veikti nuo 1934 m. liepos 15 d. 1937 metais įsigijo vėliavą, kuri ir dabar puošia Palėvenės bažnyčią. 1931 m. gegužės 16 d. įsteigtas Lietuvių tautiško jaunimo ,,Jaunosios Lietuvos“ Palėvenės skyrius. Parapijoje savo veikla išsiskyrė pavasarininkai. Jų kuopa įkurta 1920 m. birželio 17 d. Dar veikė ,,Šventojo Sakramento brolija“, Angelo sargo sąjungos skyrius, lietuvių vyrų katalikų draugija. Skaitlingiausia buvo Gyvojo Rožinio brolija. Išvardintos organizacijos pradėjo savo veiklą nuo Lietuvos nepriklausomybės metų, o tretininkų, Gyvojo Rožinio brolijos veikla tęsėsi nuo vienuolyno laikų. 1923 metais tretininkų priskaičiuota 120, o Gyvojo Rožinio brolijos narių – 280, 1929 metais tretininkų –75, o kaip rašo vyskupas K. Paltarokas parapijos vizitacijos protokole, jį pasitiko 450 Gyvojo Rožinio brolijos narių. Po Antrojo pasaulinio karo prasidėjus sovietiniam režimui visų organizacijų veikla buvo sustabdyta.

Kunigas vienuolis jėzuitas Pranciškus Masilionis nupirko 15 Gyvojo Rožinio brolijos vėliavų tikėdamas atkurti šią organizaciją, tačiau sukliudė 1955 metų bažnyčios gaisras, kuris pareikalavo daug jėgų ir sveikatos atstatant ją. 2006 metų gegužę Gyvojo Rožinio draugija Palėvenės parapijoje buvo atkurta. Joje – 92 nariai. Ši organizacija buvo ir dabar yra skaitlingiausia ne tiktai parapijoje, bet ir Kupiškio dekanate ir net Panevėžio vyskupijoje. Kupiškio dekanate yra 633 Draugijos nariai, Panevėžio vyskupijoje – daugiau kaip 7000. Kadangi esu Kupiškio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos vadovė, galiu atsakingai pasakyti, kad Kupiškio dekanate nėra nė vienos parapijos, kur nebūtų Rožinio kalbėtojų būrelio, o kai kuriose parapijose yra net po kelis. Jokia kita bažnytinė organizacija nėra tokia skaitlinga, kaip Gyvojo Rožinio draugija.

Mūsų svajonė buvo iškelti ilgai gulėjusias stalčiuose vėliavas, apie kurias parapijos žmonės jau buvo pamiršę. Todėl šįkart prieš šv. Mišias buvo iškilmingai įnešama keliaujanti Švč. Mergelės Marijos skulptūra, atkeliavusi iš Antašavos parapijos, ir 15 Gyvojo Rožinio draugijos vėliavų. Jas pašventino kan. V. Rabašauskas. Pilnutėlėje bažnyčioje skambėjo ,,Su galinga Rožančiaus malda“ bei giesmės, šlovinančios Švč. Mergelę Mariją. Jas atliko Palėvenės bažnyčios choras. Po šv. Mišių konferenciją ,,Marija popiežiaus Pranciškaus gyvenime“ vedė Krekenavos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas.

Paskui visi rinkosi vienuolyno salėje bendrai agapei. Gerą nuotaiką dovanojo Ramygalos kultūros centro liaudiškos muzikos kaimo kapela ,,Senoliai“ (vadovė Gintautė Bakanavičienė). Plojimų lydimas išėjo į sceną ir kun. G. Jankūnas. Jis grojo akordeonu ir dainavo dainą apie gandrus.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų svečiams iš Panevėžio, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Antašavos parapijų, Palėvenėlės žmonėms, Ramygalos kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos ,,Senoliai“ muzikantams ir dainininkams, Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos vadovei Nijolei Gylienei, kad mūsų šventės metu buvo su mumis. Dėkojame ir kun. dr. G. Jankūnui už pravestą konferenciją. Ilgai netilo muzika ir dainos Palėvenėje gražią gegužės popietę.

Aldona Ramanauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija