2013 m. birželio 28 d.    
Nr. 26
(2050)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Triguba šventė

Dusetų klebonas kanauninkas
Stanislovas Krumpliauskas
pasitinka vyskupą Joną Kaunecką

DUSETOS. Gegužės 26-osios sekmadienį bažnyčioje buvo švenčiami tituliniai Švč. Trejybės atlaidai. Tikinčiuosius aplankė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir teikė Sutvirtinimo sakramentą. Gausus būrys dusetiškių ir Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys kartu su Zarasų rajono vicemere Stase Goštautiene, būrelis tautiniais rūbeliais apsirengusių vaikučių, Nepriklausomybės aikštėje laukė atvykstant Panevėžio vyskupo J. Kaunecko. Paskui, grojant kapelos muzikantams, nešini Lietuvos ir Vatikano vėliavomis, darnioje eisenoje susirinkusieji drauge su vyskupu nužygiavo į bažnyčią. Šventoriuje vyskupo laukė dar gausesnis tikinčiųjų būrys. Bažnyčios fasadas buvo papuoštas parapijiečių moterų nupintu didžiuliu vainiku, o virš durų iš dar žydinčių alyvų žiedų nupintas švietė dar vienas vainikas, sveikinantis gerbiamą vyskupą J. Kaunecką, – „SVEIKAS, GANYTOJAU“. Į bažnyčią įžengusį vyskupą pagerbė Dusetų bažnyčios choras. Jis sugiedojo tradicinę sutiktuvių giesmę „Sveikas, Ganytojau“. Į atlaidų iškilmes atvyko ir Panevėžio vyskupo sekretorius kun. Ernestas Želvys, kuris klausė išpažinčių ir suteikė kitus patarnavimus parapijiečiams.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Bažnyčioje – eiliuota kūryba

Kun. Antano Strazdo bareljefas
Karsakiškio bažnyčioje

KARSAKIŠKIS. Birželio 9-ąją čia vyko ne vien Švč. Jėzaus Širdies atlaidai. Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje tikintieji klausėsi ir iškilių Aukštaitijos sūnų – poetų Pauliaus Širvio bei kun. Antano Strazdo – eiliuotų kūrinių. Juos skaitė vilnietis aktorius Algirdas Latėnas. Renginys, remiamas Lietuvos kultūros fondo, buvo skirtas 2013-iesiems – Tarmių – metams.


Kaišiadorių vyskupijoje

Stakliškių dekanate

Devintinės ir Tėvo diena

Jiezno klebonas kun. Rolandas
Bičkauskas prie altorėlio skaito
Šventojo Rašto ištrauką

JIEZNAS. „Atrodo, nesenai šventėme Velykas, tačiau ir vėl esame sugrąžinti į Didžiojo ketvirtadienio Jėzaus paskutinės vakarienės su mokiniais įvykius...“ – tokiais žodžiais į tikinčiuosius prabilo Jiezno parapijos klebonas kun. Rolandas Bičkauskas. Jėzus gyvena kiekviename iš mūsų, kurie esame pakrikštyti. Per Devintinių iškilmę mes išpažįstame savo tikėjimą realiu Jėzaus Kristaus buvimu šventojoje Eucharistijoje. Mes išpažįstame, kad Jėzus gyvena kiekviename iš mūsų, kurie esame pakrikštyti Jo Kūne – Bažnyčioje. Mūsų krikšto metu Jėzus apsigyveno kiekviename iš mūsų. Mes nešamės Jį į realų pasaulį taip pat, lyg neštume gatvėmis monstranciją. Kai dalyvaujame iškilmingoje Devintinių procesijoje, skelbiame, kad Viešpats tęsia atėjimą į pasaulį per mus. Per šią šventę ne tik išpažįstame, kad Jėzus ir Švenčiausioji Trejybė apsigyvena mumyse. Tai ir yra slėpinys, kurį vadiname Komunija. Krikščioniškasis tikėjimas ir gyvenimas yra santykis su Tėvu ir Jo Sūnumi Jėzumi, vienas su kitu bei visu pasauliu, kurio gatvėmis einame su Devintinių procesija, kurį Dievas tebemyli taip stipriai, kad ir toliau siunčia savo Sūnų gelbėti, atkurti ir transformuoti jį iš vidaus. Devintinių procesija simbolizuoja besitęsiančią Jėzaus Kristaus atperkančiąją misiją ir mūsų dalyvavimą joje. Tai primena mums pašaukimą nuolatiniam atsivertimui, visuotinį pašaukimą į šventumą. Kiekvienas iš mūsų, vadinančių save krikščionimis, turime tapti panašesni į Tą, kurį mylime ir per kurį gyvename. Jėzus sakė savo apaštalams: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, jeigu nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės!“ (Jn 6, 53). Mes, kurie esame gavę angelų duonos, turime Kristaus gyvybę savyje ir gyvenimą tobuloje vienybėje su Švenčiausiąja Trejybe.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Žemaičių krikšto jubiliejaus iškilmės

Tikinčiųjų būrys eina per Tauragės miestą

TAURAGĖ. Praėjo 600 metų, kai Žemaitija, paskutinė Europos teritorija, buvo pakrikštyta. Tai sugrąžino šiai žemei taiką, vienybę ir dovanojo šventąjį katalikų tikėjimą. Daugeliui suspurda krūtinėje širdis, suvokus, kokį didį laiką skelbia bažnyčių varpai, todėl norisi šiuo džiaugsmu ir laiko didingumu pasidalinti su visais, kad tikėjimo bendrystėje pabuvę, jį atnaujinę, nuo savęs pradėdami, pasaulį kurtume vertybių ir tikėjimo pagrindu. Todėl birželio 1–2 dienomis Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Tikėjimo metų ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus iškilmės bei Eucharistinis kongresas.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Pasveikino kleboną

ENDRIEJAVAS. Gegužės 29-ąją, trečiadienį, Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje 18 kunigų iš aplinkinių ir tolimesnių parapijų aukojo iškilmingas šv. Mišias, skirtas klebono kun. Stanislovo Anužio 30 metų kunigystės sukakčiai. Pasveikinti klebono susirinko ir daug parapijiečių, kurie vos tilpo į bažnyčią. Visi sveikinusieji kleboną džiaugėsi jo paprastumu, mokėjimu bendrauti su žmonėmis, pritraukti į bažnyčią ne tik vyresnio amžiaus žmones, bet ir jaunimą. Priekulės klebonas kun. Česlovas Degutis įteikė kunigui Stanislovui ypatingą apaštališkąjį popiežiaus Pranciškaus palaiminimą. Klaipėdos rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė linkėjo kunigui daug energijos, įgyvendinant bendrus projektus su Savivaldybe ir bendruomenėmis, didelio parapijiečių palaikymo ir dar daug kūrybingų metų. Kleboną nuoširdžiai sveikino ir Endriejavo seniūnė Laimutė Šunokienė. Ji džiaugėsi, kad jo dėka puikiai telkiama miestelio ir aplinkinių kaimų bendruomenė, dar sveikino Endriejavo vidurinės mokyklos, seniūnijos bendruomenių, organizacijų atstovai.


Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Vyskupo 40-metis

TELŠIAI. Birželio 10 dieną į Telšių Katedrą 12 val. šv. Mišias rinkosi gausus būrys kunigų ir tikinčiųjų. Tą dieną maldai visus sukvietė Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, tomis dienomis šventęs savo keturiasdešimtmetį. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo sukaktuvininkas ir didelis būrys kunigų ne tik iš Telšių vyskupijos. Šv. Mišių metu pamokslą pasakė Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. kun. Astijus Kungys OFM. Jis, sveikindamas vyskupą, kalbėjo apie žmogaus gyvenimo kelio kryptį, Dievo planą žmogaus gyvenime ir Dievo valios vykdymą. Linkėjo sukaktuvininkui Dievo artumos jo gyvenimo kelyje ir tvirtumo vykdant savąją misiją. Po šv. Mišių 40 metų gimtadienio proga vyskupą L. Vodopjanovą OFM sveikino kunigai, Telšių rajono meras Vytautas Kleiva bei kiti Savivaldybės valdžios atstovai, Telšių ateitininkai, Šeimos centro, parapijos bendruomenės, maldos grupių atstovai, kiti žmonės. Po sveikinimų visiems padėkojo vyskupas L. Vodopjanovas OFM, gražus bendravimas vėliau vyko surengtų šventinių pietų metu.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Pasišventęs tarnauti Dievui ir Bažnyčiai

Grupė šv. Mišių dalyvių. Centre –
kun. Mykolas Petrauskas ir kan.
dr. Petras Smilgys

PAJŪRIS. Gegužės 30 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje paminėta klebono kun. Mykolo Petrausko 20 metų kunigystės sukaktis. Šv. Mišias klebonas aukojo kartu su svečiu – Salantų klebonu kan. dr. Petru Smilgiu. Pamokslą, pasakė svečias, prisimindamas abiejų studijas ir pirmuosius darbo metus. Ir dabar kan. P. Smilgys dažnai lankosi Pajūryje, talkindamas rekolekcijose ir atlaiduose.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Vidinis gydymas tikėjimu

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
prie Plungės Lurdo grotos

PLUNGĖ. Gegužės 27–31 dienomis jau antrą kartą parapijoje vidinio gydymo rekolekcijas vedė misionieriai iš Indijos – katalikų kunigas profesorius tėvas James Mariakumar SVD ir jį lydinti Mary Pereira. Keliaudami po Europos šalis šie misionieriai padeda rekolekcijų dalyviams augti tikėjime, gilesniame pasitikėjime Tėvo Meilės apvaizda, visiškai atsiduoti Viešpačiui Jėzui Kristui ir patirti gyvenimą Šventosios Dvasios galybėje. Abu rekolekcijų vedėjai savo mokymuose daug dėmesio skiria Dievo žodžio reikšmei kasdieniniame gyvenime, Dievo įsakymų laikymuisi, ypač nuodėmei prieš pirmąjį Dievo įsakymą. Vidinis gydymas tikėjimu, kuris misionierių vedamose rekolekcijose vyksta prie išstatyto Švč. Sakramento, suklaupus maldai, yra mūsų elgesio, bendravimo su kitais ir prisiminimų gydymas. Esame sukurti pagal Dievo paveikslą, ir kuo daugiau mums atskleidžiama, kas Jis yra, tuo labiau galime suvokti, kas esame mes ir kas mums yra kiti žmonės. Jėzus kviečia mus eiti nuolatinio atleidimo keliu, kuriame privalome pasiryžti gyventi taip, kaip Jis – atleidimu ir meile. Kaip ir pirmąjį kartą, praėjusių metų rudenį, misionieriai kiekvieną dieną asmeniškai priiminėjo ir gydė su įvairiomis dvasinėmis problemomis į juos besikreipiančius žmones.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Paminėjo Žemaitės gimimo metines

BUKANTĖ. Birželio 8 dieną, šeštadienį, Bukantės koplyčia, glostoma vidudienio saulės, tarsi sena motulė laukė visų, kurie būreliais rinkosi į rašytojos Žemaitės 168-ųjų gimimo metinių iškilmes. Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčios klebonas kun. Gediminas Norvilas, aukodamas šv. Mišias už rašytojos Žemaitės sielą, linkėjo visiems susimąstyti, atrasti kultūros prasmę ir dvasinį grožį. Kas klausėsi ir girdėjo bažnyčioje skambant giesmes, kurias tyrais vaikiškais balseliais giedojo Šateikių parapijos „Žiburio“ choras, vadovaujamas Jurgitos Arlauskienės, tas pajuto, kokia graži, jaudinanti, pavergianti ši muzika... Po šv. Mišių Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas pakvietė visus į rašytojos Žemaitės memorialinį muziejų. Susirinkusiuosius pasitiko Kulių kultūros centro folklorinis ansamblis „Vaizgamta“ sodriais balsais traukiamomis žemaitiškomis šio krašto dainomis. Šventės dalyviai, lydimi muzikos, jaukiai įsitaisė vidiniame „ponų namo“ kiemelyje, klausėsi apie rašytojos Žemaitės kūrybines paskatas, proveržius, patirtis, atvedusius ją į literatūros aukštumas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija