2013 m. birželio 28 d.    
Nr. 26
(2050)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Sakralinės muzikos šventė „Giesmė Marijai“

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Gieda Žemaičių Kalvarijos parapijos
jaunimo grupė (vadovė Kristina
Kondratavičienė) ir Žemaičių Kalvarijos
parapijos vikaras kun. Tomas Žlibinas

Tauragės Švč. Trejybės
parapijos jaunimo choras
(vadovė Jūratė Kaplanaitė)

Varsėdžių Šv. Roko parapijos
merginų kvartetas

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo
parapijos jaunimo choras,
vadovaujamas Vitalijaus Lizdenio

Plungės Šv. Jono Krikštytojo
parapijos sumos choras

Gegužės 11 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko jau tradiciniu tapęs bažnytinių chorų festivalis „Giesmė Marijai“. Šiais metais ši sakralinės muzikos šventė buvo skirta Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui, Tikėjimo metams ir Žemaičių Kalvarijos bažnyčios paskelbimo Bazilika 25-osioms metinėms. Šio festivalio rengėjai Žemaičių Kalvarijos parapija ir Šventovė, vadovaujama kan. Jono Ačo, Žemaičių Kalvarijos bendruomenė „Gardai“ (pirmininkas Bronius Kleinauskas) ir Žemaičių Kalvarijos Kultūros centras (direktorė Rima Jokubauskienė). Festivalio globėjai – Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

12 valandą Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupo sekretorius diak. Haroldas Šneideraitis. Giedojo jungtinis choras, kurį sudarė devyni bažnytiniai chorai iš Telšių vyskupijos parapijų. Pamoksle vyskupas kalbėjo apie bažnytinės muzikos svarbą ir giesmių vietą liturginiame Bažnyčios gyvenime, jis išsamiai pristatė Bažnyčios dokumentus, kalbančius apie bažnytinę sakralinę muziką, koncertų bažnyčiose rengimą bei tokio pobūdžio renginių reglamentavimo tvarką. Jis palinkėjo giedantiesiems aktyviai įsijungti į bažnytinius chorus ir pavadino šį festivalį generaline repeticija prieš pagrindinį Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus renginį rugpjūčio 4 dieną Telšiuose, kai Eucharistinio kongreso metu giedos visų Telšių vyskupijos parapijų chorai.

Po šv. Mišių Telšių vyskupas J. Boruta SJ įteikė atminimo dovanėles chorams ir jų vadovams: Žemaičių Kalvarijos Šventovės sumos ir jaunimo chorų vadovei Kristinai Kondratavičienei, Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos jaunimo choro vadovei Daliai Sprindienei, Mažeikių Šv. Pranciškaus parapijos sumos choro vadovei Virginijai Letukienei, Šačių Šv. Jono Krikštytojo parapijos choro vadovei Jurgitai Palubinskaitei, Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos sumos chorui, Tauragės Švč. Trejybės parapijos jaunimo choro vadovei Jūratei Kaplanaitei, Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo choro vadovui Vitalijui Lizdeniui ir Varsėdžių Šv. Roko parapijos jaunimo kvartetui.

Po dovanėlių įteikimo ir Telšių ganytojo palaiminimo, po galingo apie 200 choristų giedojimo Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko atskirų chorų pasirodymas – giesmių popietė. Kiekvienas choras pagiedojo po dvi giesmes, skirtas Dievo Motinai Marijai, o pabaigoje visi sugiedojo vieną seniausių, jau beveik 400 metų Žemaitijoje giedamą giesmę, skirtą Dievo Motinai, – „Dangaus Karaliaus Motina švenčiausia“.

Po giesmių popietės buvo padėkota festivalio rengėjams, padaryta visų dalyvių bendra nuotrauka ir vyko graži vakaronė Žemaičių Kalvarijos kultūros centre.

Žemaičių Kalvarija,
Plungės rajonas
Broniaus KLEINAUSKO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija