2013 m. liepos 12 d.    
Nr. 28
(2052)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Miesto šventė – bažnyčios jubiliejaus ir šv. Jono Krikštytojo garbei

Kuršėnų bažnyčios šventoriuje
pasitinkamas Šiaulių ganytojas
Eugenijus Bartulis

KURŠĖNAI. Birželio 23-iąją Joninės Kuršėnuose švęstos neįprastai: iškilmingai paminėtas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 80-metis, švęsta Kuršėnų miesto 432-ojo gimtadienio šventė bei Šv. Jono Krikštytojo atlaidai, o bažnyčios šventoriuje pastatytas naujas kryžius. Miestelėnai iš ryto, šv. Mišiomis prasidėjusią šventę sutiko džiugiai, nes dar prieš 10 val. žmonių prisirinko pilnas šventorius. Prasidėjusios bažnyčioje iškilmės tęstos miesto centre. Dvi miestui svarbios erdvės – sakrali ir pasaulietinė – simboliškai sujungtos šventine eisena. Joje dalyvavo Šiaulių ganytojas, vyskupas Eugenijus Bartulis, parapijos klebonas kun. Saulius Paliūnas, šv. Mišiose dalyvavę miesto ir rajono valdžios atstovai, kuršėniškiai, miesto svečiai. Eisenos priekyje nešta Lietuvos trispalvė, Kuršėnų miesto vėliava, herbas, Vatikano vėliava. Grojo Šiaulių miesto pučiamųjų orkestras.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Šeštadienis su vyskupu

Sutvirtinimo sakramentą
teikia vyskupas Jonas
Kauneckas, kairėje – klebonas
kun. Albertas Kasperavičius

Subačiaus stotis. Birželio 22-oji buvo neeilinis šeštadienis Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos tikintiesiems. Gerokai prieš 11 valandą šventoriuje būriavosi jaunimas su savo tėvais, broliais, seserimis, giminaičiais, draugais ir pažįstamais. Tautiniais rūbais vilkinti moteris siūlė įsigyti katalikiškos spaudos. Nors labai išpuošta atrodė bažnyčios aplinka ir vidus, tačiau klebonas kun. Albertas Kasperavičius nenusėdėjo vietoje ir vis žiūrėjo tvarkos. Su Panevėžio vyskupu Jonu Kaunecku atvykęs kun. Ernestas Želvys skubėjo į klausyklą klausyti išpažinčių. Vyskupas pasveikino laukiančius Sutvirtinimo sakramento: „Didžiausia šventė yra tada, kai visi į savo širdį, į savo dvasią kviečia patį Dievą – Jėzų Kristų“, – pabrėžė ganytojas. Šv. Mišias aukojo vyskupas ir Karsakiškio klebonas kun. Jonas Morkvėnas. Pamoksle vyskupas nemažai vietos skyrė šeimai, jos darnai. Jeigu šeimą palieka vyras ar žmona, tai  vaikus dažniausiai augina vienas iš jų. Tėvų skyrybos vaikams – didžiulė tragedija. Lietuvoje išsiskiria apie 60 proc. šeimas. O šalyse, kur kasdien šeimose meldžiamasi, sekmadieniais lankomos pamaldos, šeimos suyra 12–15 kartų rečiau. Vadinasi, jeigu taip elgtųsi lietuviai, iširtų tik 4 proc. jų šeimų. Vyskupas pateikė pavyzdį, kaip kartą jo automobilį sustabdė du keliu ėję jaunuoliai. Juos veždamas ganytojas pasiteiravo, ar jau priėmę Sutvirtinimo sakramentą. Vienas sakė: „Aš tam ruošiausi, bet kai tėvai išsiskyrė, bandžiau pasikarti“. Kitas jaunuolis neslėpė, jog buvo geras mokinys, o suirus šeimai, nustojo lankyti mokyklą, ėmė valkatauti. Ganytojas kalbėjo, kad gyvenimo paslaptis yra malda, žegnojimasis. Štai Simferopolį vokiečiai norėjo paimti palikdami jį be vandens, nutraukdami jo tiekimą. Stačiatikių kunigai, nors tam prieštaravo valdžia, surengė pamaldas. Joms dar vykstant, vokiečių lėktuvai ėmė bombarduoti. Viena bomba pataikė į kalno papėdę, ir ten, pramušus duobę, ištryško šaltinis. Lietuvoje šiemet, kai vėlavo pavasaris, buvo išreikšta nemažai nuogąstavimų, kad niekas nebeužaugs. Irgi maldomis buvo prašoma Dievo  pagalbos. Blogi pranašavimai nepasitvirtino. Rūpestingų lietuvių ūkininkų rankų pasėtas grūdas tapo tvirtu javu.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Praeitį prisimenant

ŠEŠTOKAI. Birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos – minėjimas „Skaudūs praeities atodūsiai“  prasidėjo šv. Mišiomis Šeštokų  Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Gelbėtojos, parapijos bažnyčioje, kur klebonas kun. Eugenijus Naujalis priminė kraupią lietuvių tautos istoriją. Kunigas ragino visus susitelkti, saugoti ir branginti savo praeitį. Po šv. Mišių eisena patraukė Šeštokų geležinkelio stoties skvero link, kur 1991 metais pastatytas kryžius trėmimų iš Šeštokų geležinkelio stoties aukoms atminti. Prie kryžiaus prisiminta skaudi trėmimų istorija. Minėjime dalyvavę Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, vicemeras Valdas Petras Mikelionis, administracijos direktoriaus pavaduotojas Arūnas Bacevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Gudžiauskas, Šeštokų seniūnė Lijana Audzevičienė bei kiti skaudžiai atminčiai neabejingi žmonės prie paminklo padėjo uždegtas žvakeles, nuklojo žemę gėlėmis.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Vyskupo viešnagė

KALNUJAI. Birželio 16-oji parapijos tikintiesiems buvo ypatinga – juos aplankė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Jis Šv. Viktoro bažnyčioje aukojo šv. Mišias kartu su Kauno arkivyskupijos kurijos kancleriu monsinjoru Adolfu Grušu. Prieš šv. Mišias Raseinių Švč. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas ir dekanas kun. Vytautas Paukštis supažindino su seniūnija, džiaugėsi aktyviai Bažnyčios gyvenime dalyvaujančiais tikinčiaisiais ir jų nuveiktais darbais. Po šv. Mišių Kalnujų seniūnijos salėje vyko šventiniai pietūs. Kalnujų seniūnė Regina Čepurnovienė padėkojo vyskupui K. Kėvalui už apsilankymą ir pagarbą Kalnujų parapijos tikintiesiems. Atsisveikindamas vyskupas pasidžiaugė, kad visi galėjo susirinkti ir pabendrauti, ir palinkėjo Dievo palaimos bendruomenės gyvenime bei neprarasti vilties, užklupus sunkumams. Atsidėkodami už vizitą parapijiečiai įteikė vyskupui baltų gėlių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija