2013 m. liepos 19 d.    
Nr. 29
(2053)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Šventė prie Dusios

Šv. Mišias aukoja kan. Gvidonas
Dovidaitis, vysk. Juozas Žemaitis MIC
ir mons. Gintautas Kuliešius

KRYŽIAI. Paskutinį birželio sekmadienį prie Dusios ežero stovinčioje šventovėje vykusiuose Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaiduose svečiavosi daug dėl jos atstatymo rūpinęsis ir 2000 metais ją konsekravęs Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Kan. Vytautas Prajara, kurio rūpesčiu buvo atstatyta prieš 50 metų sugriauta koplyčia, labai džiaugėsi, kad 2009 m. birželio 26 d. Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos dekretu Kryžių koplyčia paskelbta diecezine šventove.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Sakralinė muzika – parapijos 90-mečiui

Vokalinis ansamblis „Acusto“
koncertuoja Margininkų bažnyčioje

MARGININKAI. Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapija mini įkūrimo 90-metį. Ta proga Margininkų bendruomenė birželio 9 dieną surengė sakralinės chorinės muzikos koncertą, kuriam dalį lėšų skyrė Kultūros rėmimo fondas ir ūkininkas Audrius Banionis. Bažnyčioje klebonas kun. Virginijus Gražulevičius aukojo šv. Mišias už parapiją, geradarius, gyvus ir mirusius parapijiečius. Margininkų gyventojams koncertavo prof. Albino Petrausko vadovaujamas choras „Leliumai“ bei Audriaus Petrausko vadovaujami kolektyvai: kamerinis choras „Te Deum“ ir Tautos namų mišrus choras „Diemedis“. Renginį vedė aktorė Kristina Kazakevičiūtė. Kartu su bendruomene chorų klausėsi ir Seimo narys Antanas Nesteckis. Koncerto pabaigoje sugiedota Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkės kompozitorės Zitos Bružaitės giesmė „Į tave, Dangau“. Šį kūrinį kompozitorė parašė ir dovanojo specialiai Margininkų bendruomenei. Renginio pabaigoje chorų kolektyvų vadovams Padėkos raštus įteikė parapijos klebonas kun. V. Gražulevičius ir Margininkų bendruomenės pirmininkas dr. Justinas Rimas bei savo ūkyje pagamintos produkcijos dovanas – A. Banionis. Po koncerto dalyviai buvo pakviesti į sodybą, kur vaišinosi plovu ir smagiai bendravo.


Telšių vyskupijoje

Palangos dekanate

Paminėtos prelato gimimo metinės

ŠVENTOJI. Birželio 29 dieną, šeštadienį, Šventojoje paminėtos prelato Jurgio Galdiko (1883 04 23 –1907 09 09–1963 06 17) 130-osios gimimo metinės. Renginio dalyviai rinkosi Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios šventoriuje ir 11 val. pėsčiomis ėjo į medinę Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės koplyčią, kurią 1931 metais savo pastangomis pastatė prelatas Jurgis Galdikas ir jo brolis Valentinas. Ši koplyčia daug metų tarnavo kaip pirmoji bažnyčia Šventojoje. 12 val. koplyčioje Šventosios klebonas kun. Vidmantas Gricius aukojo šv. Mišias, o po jų pašventino ant koplyčios fasado iškabintas memorialines lentas, kurios įamžino brolių prelato Jurgio ir Valentino Galdikų atminimą. Vėliau koplyčioje prisiminimais apie brolius Galdikus dalinosi jų sesers Monikos Galdikaitės-Kaunienės dukra Aldona Marija Kaunaitė-Lengvinienė, vaikaitė Alina Šerpytienė ir kiti, kuriems teko bendrauti su prelatu Jurgiu ir jo broliu Valentinu. Renginio dalyviai džiaugėsi galėję apžiūrėti iki šių dienų išlikusią medinę koplyčią ir ragino, kad ateityje būtų daugiau tokių renginių, pristatančių Palangos kultūros paveldo vertybes.


Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

600 metų jubiliejus

Įnešami Senosios Varėnos vėliava ir herbas

SENOJI VARĖNA. Šiemet švenčiame gražią Senosios Varėnos sukaktį – 600 metų jubiliejų. Šiai prasmingai progai paminėti Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko įspūdinga jubiliejinė šventė, į kurią gausiai susirinko Senosios Varėnos bendruomenės nariai bei daugybė garbingų svečių. Tądien buvo švenčiami Šv. Jono Krikštytojo atlaidai, teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, pašventinti Senosios Varėnos simboliai – herbas ir vėliava bei jaunimo vėliava. Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonui kun. Pranciškui Čiviliui suteiktas Garbės piliečio vardas, padėkota Senajai Varėnai nusipelniusiems žmonėms.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Birželio šventės

Prie Zarasų bažnyčios sutinkamas
Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas

ZARASAI. Birželio 15 dieną, Šv. Antano atlaidų išvakarėse, Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas suteikė Sutvirtinimo sakramentą 56 asmenims. Juos ruošė tikybos mokytojos Danguolė Stukienė ir Nijolė Ragauskienė. Nuoširdžiai dėkojame ganytojui ir daug darbo įdėjusioms katechetėms!

Birželio 16 dieną Zarasų bažnyčioje lankėsi neeilinis svečias. Į parapijos Šv. Antano atlaidus atvyko apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi. Garbingas svečias dalinosi savo tikėjimu ir drąsino visus susirinkusius. Sužavėjo arkivyskupo paprastumas ir nuoširdumas. Esame labai dėkingi už šį vizitą. Ta proga parapijos klebonas nuncijui skaitė dešimties metų klebonavimo Zarasuose ataskaitą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija