2013 m. liepos 19 d.    
Nr. 29
(2053)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Prasidėję iššūkiu jaunimui

Jaunimo procesija į palaimintojo
arkivysk. Jurgio Matulaičio tėviškę

Vyskupas Juozas Žemaitis MIC
atlaidų šv. Mišiose

Katalikiško gyvenimo Lietuvoje tradicija jau tapo Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolėje, kurie šiais, Tikėjimo, metais, buvo 26-ieji. Iškilmių išvakarėse, liepos 6-osios šeštadienį, tikintis jaunimas nuo Bazilikos išėjo pėsčiomis į Lūginę, tėvo Jurgio tėviškę. Jaunuoliai tai pavadino savaitgalio iššūkiu, nes apie 80 žmonių išėjo ne šiaip sau žygin, bet į procesiją paskui kryžių, su giesmėmis ir maldomis, kuri nusidriekė miesto gatvėmis ir galėjo sutikti pašaipų žvilgsnį ar repliką. Tai ir buvo iššūkis jaunam žmogui, nes teko atvirai demonstruoti (gerąja šio žodžio prasme) savo tikėjimą, savo sekimą Kristumi; tokią eiseną jau gali pavadinti gyvenimo simboliu, o ėjimas paskui kryžių kartu su bendruomene, kurią jungia malda, jau yra ypatingas savo reikšme, savo jėga. Pasiekę Lūginę jaunuoliai įsikūrė nakčiai ir pasirengė vakarinei programai, veiklai. Po šv. Mišių ir vakarienės, kun. Arūno Simonavičiaus katechezės, pasiskirstę grupelėmis, aptarinėjo dienos įspūdžius bei lūkesčius. Vakaronė, šokant lietuvių liaudies šokius, tarsi liudijo, kad tikėjimas netrukdo žmogui linksmintis, priešingai – tikėjimas veda į nesibaigiantį džiaugsmą... Po vakaro maldos vyko adoracija. O išaušus sekmadienio rytmečiui, pėsčiomis sugrįžę į Baziliką jaunuoliai priėmė Jo (Viešpaties) malonę – pirmąją atlaidų šventės dieną. Pirmasis atlaidų sekmadienis ir buvo skirtas jaunimui, melstasi už parapijų jaunimo grupes, chorų narius ir visus jaunus žmones, o šios dienos intencija kreipėsi ir prašė: Palaimintasis Jurgi, jaunimo mokytojau ir kelrodi, mokyk mus gyvo tikėjimo. Šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, homiliją sakė Bazilikos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC. Liepos 8-ąją, pirmadienį, melstasi už katalikiškų judėjimų, maldos grupių ir bendruomenių narius (pagrindines šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, homiliją sakė kun. Tomas Miliauskas MIC), liepos 9-ąją, antradienį, – už „Caritas“, Maltos ordino, Kolpingo draugijos narius, socialinius darbuotojus ir savanorius (pagrindines šv. Mišias aukojo vysk. J. Žemaitis MIC, homiliją sakė kun. Virginijus Gražulevičius).

Liepos 10-ąją, trečiadienį, melstasi už tikybos mokytojus ir katechetus, švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus (šv. Mišias aukojo abu Vilkaviškio vyskupai, homiliją sakė kun. Rytis Baltrušaitis). Liepos 11-oji prasidėjo Varmijos arkivyskupijos piligrimų iš Lenkijos apsilankymu Marijampolės Bazilikoje, o tą ketvirtadienį melstasi už vyskupus, kunigus, seminaristus, vienuolius, vienuoles ir pasauliečių institutų narius (šv. Mišias aukojo ordinaras, homiliją sakė kun. Vytautas Brilius MIC), liepos 12-ąją, penktadienį, melstasi už ligonius, slaugytojus bei medikus (šv. Mišias aukojo vysk R. Norvila, homiliją sakė kun. Vytautas Brilius MIC), liepos 13-ąją, šeštadienį, – už sužadėtinius, darnias ir iširusias šeimas, vaikus ir visus tarnaujančius šeimų sielovadoje (homiliją sakė Vilkaviškio vyskupijos kancleris kun. dr. Žydrūnas Kulpys). Pagrindinė atlaidų diena buvo liepos 14-oji, sekmadienis. Katechezę, skirtą Švč. Mergelės Marijos temai, vedė kanauninkas Kęstutis Žemaitis. Šv. Mišioms vadovavo Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, koncelebravo Lietuvos vyskupai ir būrys kunigų. Homilijoje nuncijus džiaugėsi, kad šiomis šv. Mišiomis gali kartu užbaigti maldų ir vienybės su Palaimintuoju savaitę. Ryšys su šventaisiais labai svarbus, jis leidžia išgyventi labai svarbią tikėjimo dimensiją, vadinamą šventųjų bendravimu, tarpusavio meilės ryšį, jungiantį Bažnyčią danguje ir Bažnyčią, keliaujančią žemėje.

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai baigėsi agape ir nuotaikingu Tautkaičių kaimo kapelos „Sūduva“ (vadovas L. Penkaitis) koncertu marijonų vienuolyno kieme.

Vida Mickuvienė

Arvydo Kluoniaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija