2013 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2054)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Susitiko tremtinių ir partizanų palikuonys

Grupė renginio dalyvių prie
tremtiniams atminti skirto kryžiaus.
Centre – vyskupas Juozapas Matulaitis

Šv. Mišių metu kalba Onuškio
parapijos klebonas kun. Algimantas
Gaidukevičius. Dešinėje –
Lietuvos Šaulių sąjungos Vilniaus
apskrities Karaliaus Mindaugo
Trakų 6-osios kuopos šauliai

Onuškyje (Trakų r.) šiemet jau vyko nemažai renginių, skirtų valstybinėms šventėms bei atmintinoms dienoms paminėti. Jie subūrė aktyviausius Onuškio seniūnijos gyventojus, sukvietė svetur gyvenančius kraštiečius, svečius. Onuškiečiai džiaugiasi, kad norinčiųjų apsilankyti miestelyje, čia suorganizuoti bendraminčių susitikimus, parodas, renginius, menančius istoriją bei istoriniuose įvykiuose dalyvavusius kraštiečius nuolat gausėja. Jau tapo tradicija, kad kiekviena valstybinė šventė pradedama šv. Mišiomis Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje. Šv. Mišių intencijos paskelbimas, susikaupimas, malda už gimtinę ir jos žmones nuteikia iškilmingai, skatina prisiminti garbingą Lietuvos praeitį, daug iškentusius, nusipelnusius Lietuvos labui žmones, moko vienytis darbuose dėl Lietuvos ateities.

Liepos 13 dieną tremtinės Bronės Makaveckienės pakviesti Onuškyje susibūrė Tremtinių ir partizanų palikuonių asociacijos, įkurtos 2012 m. kovo 30 d., nariai, tremties sunkumus patyrę vietiniai gyventojai: Bronė Makaveckienė, Elena Lepeškienė, Jonas Žilinskas, jų artimieji. Šventės pradžioje asociacijos nariai padėjo gėles prie paminklo rezistentams Onuškio senosiose kapinėse, ant Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Donato Malinausko kapo ir prie tremtinių atminčiai skirto kryžiaus Onuškio bažnyčios šventoriuje. Iškilmėmis bažnyčioje ir bažnyčios šventoriuje rūpinosi klebonas kun. Algimantas Gaidukevičius. Jis priminė, kad visa tauta, visa šalis turi būti dėmesinga tiems žmonėms, kurie ne savo noru patyrė skriaudas, o šv. Mišios yra pats brangiausias laikas, skirtas maldai ir atminimui tų žmonių, kurie verti pagarbos. Klebono kunigo Algimanto dėka šv. Mišias už tremtyje ir lageriuose kentėjusius tautiečius, žuvusius Lietuvos laisvės gynėjus, jų šeimų narius, artimuosius, Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje aukojo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, buvęs tremtinys ir politinis kalinys mons. Alfonsas Svarinskas, parapijos altaristas kun. Ignas Kavaliauskas. Garbės sargyboje stovėjo Lietuvos Šaulių sąjungos Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo Trakų 6-osios kuopos šauliai Gediminas Ramoška, Virginijus Baranauskas, Vidas Urbonavičius, Edvardas Zakaržauskas, kovotojas už Lietuvos laisvę Stanislovas Baltrūnas.

Mons. A. Svarinskas ragino gyventi vadovaujantis dešimčia Dievo įsakymų, gulti ir keltis su malda lūpose ir, gink Dieve, neužmiršti žmonių, kentėjusių ir žuvusių už Lietuvos laisvę. Pasak jo, tokie susitikimai stiprina jaunimo dvasią, kelia pasiryžimą kovoti už Lietuvą.

Pasibaigus šv. Mišioms prie tremtiniams atminti skirto kryžiaus buvo sugiedotas ,,Viešpaties angelas“, gražaus buvimo kartu, sveikatos ir Dievo palaimos linkėjo vyskupas J. Matulaitis, kalbėjo mons. A. Svarinskas. Jis prisakė jokiu būdu neaplenkti kryžiaus Onuškio bažnyčios šventoriuje, ant kurio turi būti aiškiai matomas, baltai išrašytas tekstas ,,1941–1952 METŲ TREMTINIAMS ATMINTI. TAUTOS ATMINTIS AMŽINA“.

Onuškio K. Petrausko aikštėje, skambant Lietuvos Respublikos himnui, vėl suplevėsavo trispalvė. Susirinkusius sveikino Tremtinių ir partizanų palikuonių asociacijos vadovas Kęstas Grudzinskas, Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Onuškio seniūnijos seniūnė Zita Aniulienė. Dainavo Trakų kultūros rūmų Dusmenų padalinio moterų etnografinis ansamblis, populiarus nepriklausomybės atkūrimo laikotarpio atlikėjas Arvydas Vilčinskas, onuškietės Miglė Karčiauskaitė ir Laura Okunevičiūtė. Renginys tęsėsi Trakų kultūros rūmų Onuškio padalinio salėje. Čia vyko nuoširdus bendravimas neformalioje aplinkoje. Dalyviai džiaugėsi susitikę, dalijosi prisiminimais, stebėjo Dusmenų etnografinio ansamblio muzikinę-literatūrinę kompoziciją ,,Tremties keliais“. Asociacijos pirmininkas Kęstas Grudzinskas ir jo pavaduotojas Edvardas Jankeliūnas pristatė asociacijos tikslus ir siekius, kad jaunimui būtų perduota Lietuvos laisvės gynėjų patirtis, patriotizmas, dvasinė stiprybė ir meilė Lietuvai, kad istorija nenueitų užmarštin kartu su išeinančiais į amžinybę jos liudininkais. Įvairių kartų susirinkusieji turėjo išskirtinę galimybę dar pabūti kartu su žmonėmis, išgyvenusiais tremtį, girdėti tikrus, autentiškus istorijos pasakojimus.

Džiaugiamės, kad dar turime senolių, išgyvenusių tremties sunkumus, tačiau energingų, aktyvių, norinčių išgarsinti Onuškio miestelį, jo žmones, istorinius paminklus, Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią, perduoti patirtį mums ir mūsų vaikams.

Zita Aniulienė,
Onuškio seniūnijos seniūnė

Trakų rajonas
Kęsto GRUDZINSKO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija