2013 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2054)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pavyzdingas kunigas ir lietuvybės puoselėtojas

A†A prel. Jonas (John) A. KUZINSKAS (1926 06 03–1952–2013 07 13)

Prel. Jonas Kuzinskas

Liepos 4 dieną Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lojolos universiteto ligoninėje, Meivude (Maywood), po sunkios, bet drąsios kovos už gyvybę po širdies operacijos mirė 86-erių metų Amerikoje gimęs prelatas Jonas Kuzinskas. Jis aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje, didžiavosi savo lietuviška kilme, buvo Čikagos arkivyskupijos sielovadininkas – dirbo keturiose lietuvių parapijose. Jis buvo nepaprastas žmogus ir pavyzdingas kunigas, kurio gyvenimą apibrėžė sunkus darbas, tvirtas tikėjimas ir atsidavimas Dievui, meilė šeimai ir draugams, gilus domėjimasis tais, kuriems jis patarnaudavo, aukodavo šv. Mišias. Dėl savo užkrečiančios šypsenos, užjaučiančios širdies ir kilnios prigimties jis tapo mylimas ne tik šeimos, bet ir nesuskaičiuojamų bičiulių, kurie jį labai mylėjo ir jo labai pasiges. Liepos 12 dieną vykusiose jo laidotuvėse dalyvavo daugybė žmonių, tarp jų trys vyskupai, šešiasdešimt kunigų.

Prel. Kuzinskas gimė 1926 m. birželio 3 d. Vokigene (Waukegan), Jono (John) ir Anelės (Masilionytės) Kuzinskų šeimoje. Baigė Šv. Baltramiejaus vidurinę mokyklą (St. Bartholomew Grade School), studijavo Kviglio (Quigley) kunigų seminarijoje Čikagoje ir Švč. Mergelės Marijos (St. Mary of the Lake) seminarijoje Mandeleine (Mundelein). 1952 metais įšventintas į kunigus ir kaip vikaras buvo paskirtas į Šv. apaštalo Tomo (St. Thomas the Apostle), Šv. Jurgio (St. George) ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčias Čikagoje. 1973 metais grįžo dirbti klebonu į gimtąjį Vokigeną (Waukegan), į savo vaikystės Šv. Baltramiejaus (St. Bartholomew) parapiją. Nuo 1988 metų dirbo Čikagos Pergalingosios Dievo Motinos (Our Lady of Victory), Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiose iki 1997 metų, kol išėjo į pensiją. Tais pačiais metais tapo Šv. Šeimos namų (Holy Family Villa), Palos Parke (Palos Park) kapelionu iki pat mirties, tuo pačiu metu jis buvo Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios administratorius. Čia dirbo 2001–2004 metais, o 2005-aisiais prel. J. Kuzinskas kardinolo Frensio Džordžo (Francis George) buvo apdovanotas Arso klebono Šv. Jono Vianėjaus (Cure d’Ars) prestižine premija.

2010 metais popiežius Benediktas XVI jį pakėlė į prelatus. Daug kartų keliavo į Lietuvą, o Lietuvos Prekybos Rūmai 1991 metais jam suteikė Metų žmogaus titulą. Buvo BALF’o direktorius, Šv. Šeimos namų (Holy Family Villa) tarybos pirmininkas, Čikagos diecezijos labdarių skyriaus direktorius, arkivyskupijos Tribunolo (Metropolitan Tribunal) patarėjas, pagalbinis vikaras išėjusiems į pensiją kunigams, Motinos Marijos Kaupaitės beatifikacijos bylos postulatorius.

1966 metais buvo pakviestas į Vašingtoną, Baltuosius rūmus, sutuokti tuometinio prezidento Lindono Džonsono (Lyndon Johnson) dukterį Liusiją (Luci) su Patriku Nagentu (Patrick Nugent). Prel. J. Kuzinskas mėgo golfą, sodą ir poilsį savo namuose Arizonoje, mylėjo žmones.

Liūdi seserys Bernice (Al) Machak ir Aldona (Harvey) Wright.

Prel. J. Kuzinskas liepos 11 dieną buvo pašarvotas Šv. Šeimos namų (Holy Family Villa) koplyčioje, liepos 12 dieną Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių prel. J. Kuzinskas palaidotas Dangum žengimo (Ascension Cemetery) kapinėse Libertvilyje (Libertyville). Vietoje gėlių visi buvo kviečiami aukoti Šv. Šeimos namams ir seserims kazimierietėms (Sisters of St. Casimir).

Pagal „Draugą“ (Čikaga, JAV)

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija