2013 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2054)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Atmintis

Kunigas, rašytojas, redaktorius

A†A prel. Pranas GAIDAMAVIČIUS-GAIDA
(1914 01 26–1937 05 22–2013 07 24)

Prel. Pranas Gaidamavičius-Gaida
1998 metais

Prel. Pranas Gaidamavičius-Gaida
2010 metų pabaigoje

Liepos 24 dieną mirė mokslų daktaras, rašytojas, žurnalistas ir švietėjas, vienas iškiliausių Kaišiadorių vyskupijos kunigų prelatas Pranas Gaidamavičius-Gaida.

Jis gimė 1914 m. sausio 26 d. Bajorų kaime, Širvintų rajone. Mokėsi Širvintų ir Kėdainių gimnazijose. 1937 m. gegužės 22 d., baigęs studijas Kauno kunigų seminarijoje ir Katalikų teologijos fakultete, buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai. Dirbo Onuškio ir Širvintų parapijose, aktyviai dalyvavo Lietuvoje veikusių katalikiškų organizacijų – angelaičių, ateitininkų ir pavasarininkų – veikloje, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. 1940 metais kun. P. Gaidamavičius pasitraukė į Vokietiją. Pokario metais studijavo Miunsterio ir Freiburgo universitetuose; pastarajame apgynė teologijos daktaro disertaciją religijos filosofijos bei psichologijos tema „Religinis žmogaus nerimas“. 1946 metais kun. dr. P. Gaidamavičius išvyko į Belgiją, Liuveno universitete studijavo filosofiją; dirbo vietos sielovadoje, aktyviai veikė lietuvių bendruomenės gyvenime, padėjo lietuviams leisti laikraštį „Gimtoji šalis“. 1950 metais kun. dr. P. Gaidamavičius išvyko į Kanadą. Dėstė Mont-Laurier kunigų seminarijoje, dirbo vietos sielovadoje. Nuo 1954 metų persikėlė sielovados darbui į Torontą, tačiau čia jis rado palankią dirvą žurnalisto, švietėjo veiklai – buvo pakviestas į lietuvių savaitraštį „Tėviškės žiburiai“. Nuo 1961 metų tapo šio leidinio redaktoriumi.

1987 metais jam suteiktas Popiežiaus garbės prelato titulas. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, jis savo asmeninėmis ir iš aukotojų surinktomis lėšomis rėmė Bažnyčios veiklą Lietuvoje.

2010 metais prel. dr. Pranas Gaidamavičius sugrįžo į gimtąją Kaišiadorių vyskupiją ir apsigyveno vyskupijos administruojamuose namuose Aukštadvaryje, Trakų rajone. 2012 metais atšventė kunigystės deimantinį jubiliejų – 75 metų sukaktį.

Prel. dr. Pranas Gaidamavičius rašyti pradėjo dar būdamas gimnazijos mokinys. Vėliau bendradarbiavo Lietuvos dienraščiuose „Rytas“, „XX amžius“, žurnaluose „Židinys“, „Naujoji Romuva“, savaitraštyje „Šaltinis“ bei išeivijos leidiniuose „Draugas“, „Ateitis“, „Aidai“ ir kituose. Reikšmingiausi jo veikalai – knygos: „Išblokštasis žmogus“ (1951), „Milžinas, didvyris, šventasis“ (1954) ir „Didysis nerimas“ (1961) bei „Nemarus mirtingasis“ (vysk. Teofiliaus Matulionio biografija, 1981 metais publikuota Romoje). 1996 metais leidykla „Mintis“ (Vilnius) išleido Prano Gaidos-Gaidamavičiaus raštų rinkinį.

2002 metais prel. dr. Pranas Gaidamavičius-Gaida apdovanotas už nuopelnus Lietuvai Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, o 2009 metais – Komondoro didžiuoju kryžiumi bei Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė užuojautą artimiesiems dėl prel. P. Gaidos-Gaidamavičiaus mirties. „Didelę gyvenimo dalį praleidęs Kanadoje, dėstęs, dirbęs įvairiuose lietuviškuose laikraščiuose, jis visada buvo kartu su Lietuva – su jos istorija, dabartimi ir mus visus jungiančia kalba“, – teigiama Prezidentės užuojautos laiške.

Prel. P. Gaidamavičiaus laidotuvės įvyko liepos 26 dieną. Laidotuvių pamaldoms Kaišiadorių Katedroje vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, celebravo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, kiti kunigai. Velionis palaidotas prie Kaišiadorių Katedros, šalia garbių šios vyskupijos kunigų – kanauninkų Jono Mintaučkio ir Alfonso Varno – kapų. Atsisveikino žodyje Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas padėkojo velioniui už paliudytą didelę meilę Bažnyčiai, įgytas teologijos ir filosofijos žinias, kuriomis dosniai dalijosi kaip dėstytojas, rašytojas, žurnalistas, sielovadininkas ir už meilę savo Tėvynei, ilgus metus redagavus išeivijoje vieną populiariausių leidinių – savaitraštį „Tėviškės žiburiai“... Kaišiadorių vyskupas emeritas J. Matulaitis dėkojo prelatui už didelį dėmesį Kaišiadorių vyskupijai – materialią paramą pirmaisiais Nepriklausomybės metais, rūpestį Dievo tarno Teofiliaus Matulionio byla, jo asmens sklaida už vyskupijos ribų, už bičiulystę...

Kun. Antanas Gediminas Tamošiūnas,
Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija